Neidio i'r prif gynnwy

Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Tachwedd 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Nod Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yw gwella ymateb y sector cyhoeddus i’r problemau hyn. Mae hyn yn gofyn am ddull gweithredu cydlynol, o’r arweinyddiaeth hyd at y gweithwyr proffesiynol ar y rheng flaen.

Mae adran 22 y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r  Cynghorwyr Cenedlaethol ym maes Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol baratoi cynllun blynyddol yn nodi sut y maent yn golygu cyflawni eu swyddogaethau yn ysod y flwyddyn ariannol i ddod. Rwyf yn cadarnhau bod y Cynghorwyr Cenedlaethol, Nazir Afzal and Yasmin Khan, wedi cyflwyno eu cynllun cenedlaethol i’w gymeradwyo yn unol â gofynion y Ddeddf.

Rwyf wedi adolygu’r Cynllun Blynyddol ac wedi cytuno iddo gael ei gyhoeddi. Bydd fy swyddogion yn gweithio gyda’r Cynghorwyr Cenedlaethol i fesur cynnydd yn erbyn pob un o’r amcanion a amlinellir yn y cynllun.

I weld y Cynllun Blynyddol, cliciwch ar y ddolen isod:

https://llyw.cymru/trais-yn-erbyn-menywod-cam-drin-domestig-thrais-rhywiol-cynllun-blynyddol-cynghorwyr-cenedlaethol-0

Rhannu’r dudalen hon