Neidio i'r prif gynnwy

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Gorffennaf 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Mae'r Datganiad Ysgrifenedig hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar hynt Rhaglen Ardaloedd Menter Cymru a'i dyfodol, yn ogystal â'r effaith bosibl y gall ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ei chael ar Ardaloedd Menter Cymru.

Mae cryn dipyn o waith wedi'i wneud drwy ymdrechion yr Ardaloedd Menter hyd yma, ac rwyf wedi bod yn falch o nodi cynnydd ym mhob Ardal ers dechrau'r Rhaglen. Mae pob Ardal yn unigryw ac er bod pob un ar gam datblygu gwahanol, rydym wedi gweld pob un ohonynt yn cyflawni cryn dipyn. Ers dechrau'r Rhaglen ddiwedd mis Mawrth 2017, mae wedi cyfrannu at economi Cymru drwy gefnogi mwy na 10,000 o swyddi drwy becyn cystadleuol o gymelliadau ariannol a chymelliadau eraill, gan gynnwys cymorth gydag ardrethi busnes, cymorth sgiliau wedi’i deilwra, cynlluniau prentisiaethau a phrosiectau seilwaith pwrpasol.

Cyflawnwyd y targedau allweddol ar gyfer yr Ardaloedd Menter yn 2016/17 neu rhagorwyd arnynt. Yn ystod 2016/17, cafodd 1,744 o swyddi eu creu, eu diogelu neu eu cynorthwyo, yn unol â tharged o rhwng 1,400 a 1,900. Ar ben hynny, mae’r adroddiad blynyddol sy’n deillio o Ddangosydd Perfformiad Allweddol Ardaloedd Menter Cymru yn dangos y sicrhawyd £123 miliwn o fuddsoddiad o'r sector cyhoeddus a’r sector preifat, a bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth i 150 o fentrau. Hyd at ddiwedd 2016/17, rwy'n falch o gadarnhau bod Rhaglen Ardaloedd Menter Cymru wedi ariannu 10,000 o swyddi a bod £300 miliwn o fuddsoddiad wedi ei sicrhau o'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd yr adroddiad llawn ar gyfer 2016/17 a manylion pob Ardal yn cael eu cyhoeddi ar y ddolen gyswllt wrth ochr dde y tudalen yma.

O ystyried yr ansicrwydd a grëwyd gan y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae'n bwysig sicrhau bod Rhaglen yr Ardaloedd Menter yn parhau i gyfrannu at amcanion y Llywodraeth sydd wedi’u nodi yn ein Rhaglen Lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen, er mwyn gwella economi Cymru. Mae'r Ardaloedd Menter yn gallu cyfrannu'n helaeth at ymrwymiadau ein strategaeth Ffyniannus a Diogel, yn enwedig y rheini i greu swyddi newydd, lleihau biliau ardrethi busnes a chreu prentisiaethau. Mae'n bwysig ein bod yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar le ac sydd wedi ei deilwra i ateb anghenion a sefyllfaoedd lleol. Rwy'n adolygu’r hyn a gynigir yn yr Ardaloedd Menter i sicrhau y byddant yn parhau i gyflawni targedau ar sail dull mwy rhanbarthol o ddatblygu'r economi.

Gellir gweld un enghraifft hynod bwysig o rôl yr Ardaloedd Menter yng Nglynebwy. Yno, mae Bwrdd yr Ardal Fenter eisoes wedi gwneud cryn dipyn o waith i nodi'r buddsoddiad a'r cymorth mwyaf addas i'r Ardal ac ardal Glynebwy, ac mae'r cyngor hwn yn cael ei gynnwys wrth lunio cynlluniau ar gyfer y Parc Technoleg Busnes newydd a gyhoeddais yn ddiweddar. Bydd Bwrdd Ardal Fenter Glyn Ebwy yn parhau i fynd ati i ddarparu cyngor pellach ar sut y dylid darparu'r cymorth hwn.

Rydym yn gweithio'n agos gyda’n cwmnïau angori a chwmnïau o bwys rhanbarthol, ac yn siarad yn uniongyrchol â chwmnïau canolig eu maint, am y materion sy'n eu hwynebu yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd ac am yr hyn y gellir ei wneud i'w helpu; cynhaliwyd gweithdai gyda'n Cwmnïau Angori a Chwmnïau o Bwys Rhanbarthol i edrych ar y risgiau a'r cyfleoedd sy'n deillio o Brexit, ac mae fy swyddogion yn parhau i adolygu ac ystyried ffyrdd o gysylltu'n well â busnesau a rhanddeiliaid eraill er mwyn dadansoddi materion wrth iddynt ddod i'r amlwg.

Rwyf wedi bod yn adolygu trefniadau llywodraethu'r Ardaloedd Menter fel rhan o'm hadolygiad ehangach o fyrddau cynghori. Cefais gyfarfod â Chadeiryddion Bwrdd yr Ardaloedd Menter ar 12 Mehefin er mwyn dechrau trafod materion llywodraethu'r Ardaloedd hynny a chyfeiriad Rhaglen Ardaloedd Menter Cymru ar gyfer y dyfodol. Rwy'n bwriadu cwrdd â'r Cadeiryddion ddiwedd yr haf i barhau â'r trafodaethau hyn sy'n hoelio sylw ar sicrhau bod y trefniadau ar gyfer y dyfodol yn ateb y gofynion a ddaw i’r amlwg, er enghraifft, y Sefydliad Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch ar Lannau Dyfrdwy ac argymhelliad Tasglu'r Cymoedd. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau fel y bo'n briodol wrth i gyfnodau presennol y Byrddau presennol ddod i ben ym mis Gorffennaf 2018.

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r 8 Ardal Fenter bresennol yng Nghymru.