Neidio i'r prif gynnwy

4 syniad treth newydd y bydd Llywodraeth Cymru yn ei archwilio ymhellach.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Treth ar dir gwag

Mae angen mwy o dai yng Nghymru. Weithiau, er bod tir yn cael ei bennu fel tir addas ar gyfer adeiladu, nid oes dim yn digwydd neu dydy'r gwaith adeiladu ddim yn digwydd mor gyflym ag y dylai. Bydd y syniad hwn yn edrych i weld a fyddai cyflwyno treth newydd i gynyddu'r gost o ddal tir gwag yn ysgogiad i adeiladu cartrefi newydd a chynyddu datblygiadau masnachol.

Byddwn yn gweithio gyda pherchnogion neu ddatblygwyr tir, adeiladwyr tai, awdurdodau cynllunio lleol, cymdeithasau tai a’r trydydd sector i sicrhau y byddai’r dreth newydd hon yn helpu i adeiladu’r tai a’r adeiladau masnachol sydd eu hangen arnom.

Ardoll gofal cymdeithasol

Mae nifer cynyddol o bobl hŷn yng Nghymru. Rhaid i ni ystyried ffyrdd newydd ac arloesol o ddarparu gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud i ystyried amrywiol opsiynau i helpu i ariannu gofal cymdeithasol yng Nghymru yn yr hirdymor. Mae adroddiad yr Athro Gerald Holtham 'Talu am ofal cymdeithasol' yn archwilio ei syniad o ardoll i ariannu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Treth ar ddeunydd plastig untro

Mae'r syniad hwn yn ystyried a fyddai treth briodol yn medru newid ein hymddygiad tuag at blastig untro, ac fe fyddwn yn edrych ar amrywiol opsiynau posib.

Daeth galwad Llywodraeth y DU am dystiolaeth i ben ar 18 Mai 2018. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i asesu’r ymatebion cyn penderfynu ar y camau nesaf.

Rydym yn edrych ar y posibilrwydd o godi treth ar gwpanau untro yng Nghymru er mwyn lleihau’r defnydd ohonynt, annog pobl i’w hailddefnyddio a lleihau’r sbwriel sy’n cael ei greu ganddynt.

Treth ar dwristiaeth

Mae Cymru'n lle poblogaidd i ymwelwyr. Mae'r syniad hwn am dreth yn edrych i weld sut y gallai cyfraniad bach gan ymwelwyr helpu i gynnal gwasanaethau sy’n bwysig i ymwelwyr a’r gymuned leol. Gellid defnyddio’r dreth i dalu am bethau sy'n gwneud ardaloedd yn ddeniadol, megis cadw traethau'n lân, glanhau strydoedd a chynnal toiledau cyhoeddus o ansawdd uchel.

Bydd gwaith pellach dros gyfnod hwy yn cael ei wneud i ystyried treth leol ar dwristiaeth.