Neidio i'r prif gynnwy

Chrynodeb ar gyfer pob un o’r 46 dangosydd llesiant cenedlaethol.

Lluniwyd y dangosyddion cenedlaethol i gynrychioli canlyniadau i Gymru a’i phobl a fydd yn helpu i ddangos y cynnydd tuag at y 7 nod llesiant. Nid oes bwriad iddynt fod yn ddangosyddion perfformiad ar gyfer sefydliad unigol.

Roedd y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru osod dangosyddion cenedlaethol i asesu'r cynnydd tuag at gyflawni'r nodau llesiant. Rhwng mis Medi 2015 a mis Ionawr 2016 cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus eang i nodi pa gyfres fach o ddangosyddion y dylid eu datblygu i fesur cynnydd yn erbyn y nodau llesiant. Fe gafodd y dangosyddion cenedlaethol hyn eu cyhoeddi fis Mawrth 2016 a'u gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ceir disgrifiad llawn o'r dangosyddion cenedlaethol gan gynnwys eu diffiniad technegol a gwybodaeth am ffynonellau data ac amlder yn y dogfen dechnegol

Caiff y dangosyddion eu diweddaru drwy gydol y flwyddyn wrth i ddata newydd gael ei gyhoeddi. I’ch cynorthwyo i fynd i’r afael â’r rhain, rydym wedi amlygu’r cysylltiadau rhwng y dangosyddion a’r nodau.

Mae’r adroddiad flynyddol “Llesiant Cymru” yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud yng Nghymru tuag at gyflawni’r 7 nod llesiant, gan gyfeirio at y dangosyddion cenedlaethol ynghyd â data perthnasol arall.

Bydd sawl dangosydd cenedlaethol yn helpu i adrodd stori am gynnydd yng Nghymru yn erbyn mwy nag un o’r Nodau Llesiant neu Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. I’ch helpu chi bori’r rhain, datblygwyd yr offeryn hwn. I ddefnyddio’r offeryn, gallwch ddewis un neu fwy o’r Nodau Llesiant neu Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a bydd yn dangos y dangosyddion sydd yn mapio i’ch dewisiadau. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth unigryw i Gymru. Mae’r Ddeddf yn darparu fframwaith i ni yng Nghymru i fod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang ac i gyfrannu’n gadarnhaol i’r nodau byd-eang hyn. Mae’n gosod nodau llesiant, gan fynd i’r afael â llawer o’r heriau byd-eang hyn y mae pobl a chymunedau yn eu hwynebu ledled Cymru. Caiff y saith nod llesiant hyn eu mesur trwy 46 o ddangosyddion cenedlaethol. Nid yw’r mapio hyn yn golygu o reidrwydd bod cyswllt technegol neu gyfreithiol uniongyrchol nac anuniongyrchol rhwng y dangosyddion, Nodau Llesiant a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Rhagor o wybodaeth

Amserlen o ddiweddariadau dangosyddion

Adroddiad ansawdd ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol

Dangosyddion cenedlaethol disgrifiad technegol a dolenni data

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099