Bydd sawl dangosydd cenedlaethol yn helpu i adrodd stori am gynnydd yng Nghymru yn erbyn mwy nag un o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

I’ch helpu chi bori’r rhain, datblygwyd yr offeryn hwn. I ddefnyddio’r offeryn, gallwch ddewis un neu fwy o’r Nodau Llesiant neu Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a bydd yn dangos y dangosyddion sydd yn mapio i’ch dewisiadau.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth unigryw i Gymru. Mae’r Ddeddf yn darparu fframwaith i ni yng Nghymru i fod yn gyfrifol ar lefel fyd-eang ac i gyfrannu’n gadarnhaol i’r nodau byd-eang hyn. Mae’n gosod nodau llesiant, gan fynd i’r afael â llawer o’r heriau byd-eang hyn y mae pobl a chymunedau yn eu hwynebu ledled Cymru. Caiff y saith nod llesiant hyn eu mesur trwy 46 o ddangosyddion cenedlaethol.

Gwneir hyn at ddibenion cyfathrebu a thrafod yn unig. Nid yw’r mapio hyn yn golygu o reidrwydd bod cyswllt technegol neu gyfreithiol uniongyrchol nac anuniongyrchol rhwng y dangosyddion, Nodau Llesiant a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Adborth

Roedd holl ddyluniad a chynnwys y safle yn gynnyrch ein hystadegwyr ein hunain yma yn Llywodraeth Cymru, ac felly ni fu unrhyw gostau ychwanegol. Rydym yn gwybod y gallwn wella yn y dyfodol, ac rydym yn dal i ddysgu’r triciau y mae pecyn Power BI yn eu cynnig inni. Rydym am sicrhau ein bod yn gwella drwy wrando ar yr adborth a roddir gan ddefnyddwyr. Hefyd hoffem glywed sut y gallai’r adroddiad fod o ddefnydd ichi wrth wneud eich gwaith o ddydd i ddydd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099