Neidio i'r prif gynnwy

Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru

Cynnig Gofal Plant Cymru: Help gyda chost gofal plant i rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 i 4 oed

Gallai’r rhan fwyaf o rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 neu 4 oed fod yn cael help y llywodraeth gyda chostau gofal plant.

O dan Gynnig Gofal Plant Cymru, gallech hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Ei nod yw gwneud bywyd ychydig yn haws i rieni trwy gynnig help gyda chostau gofal plant.

Mae’r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni ledled Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio’n fwy hyblyg. Mae eraill yn achub ar gyfleoedd hyfforddi i ddatblygu eu sgiliau, newid eu swydd neu ddechrau eu busnes eu hunain hyd yn oed.

Y nod yw rhoi ychydig bach mwy o arian bob mis i rieni sy’n gweithio, i’w wario ar bethau sy’n bwysig i’w teulu. 

Beth bynnag mae’r Cynnig yn ei olygu i chi a’ch teulu, peidiwch â cholli eich rhan chi o gymorth y llywodraeth gyda gofal plant.

Gallwch wneud cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru nawr ledled Cymru.

Os ydych yn ddarparwr gofal plant mae ein canllawiau i ddarparwyr yn rhoi gwybodaeth i chi am y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Beth sy’n cael ei gynnwys yn y Cynnig?

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth Cymru yn golygu y gall y rhan fwyaf o rieni sy’n gweithio sydd â phlant 3 i 4 oed hawlio cyllid tuag at gost gofal plant. 

Mae hyn yn golygu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru ar gyfer rhieni cymwys.

Mae’r 30 awr yn cynnwys o leiaf 10 awr o addysg gynnar yr wythnos, ac 20 awr ar y mwyaf o ofal plant yr wythnos. Mae nifer yr oriau o ofal plant a gewch yn dibynnu ar faint o addysg gynnar y mae eich awdurdod lleol yn ei gynnig – gall eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol roi gwybod i chi beth mae’r Cynnig yn ei olygu i chi yn eich ardal chi. 

Mae ar gael am 48 wythnos y flwyddyn, sy’n golygu y gall y Cynnig eich helpu gyda gofal plant dros rai cyfnodau o wyliau ysgol. 
Mae cannoedd o feithrinfeydd, gwarchodwyr plant, Cylch Meithrin, cylchoedd chwarae a crèches bellach yn rhan o’r Cynllun, sy’n golygu y gallwch ddewis darparwr gofal plant sy’n bodloni eich anghenion chi ac anghenion eich plentyn orau. Mae’r Cynnig ar gael p’un a ydych chi eisiau gofal plant Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog. 

Mae’r cyfnod cyn-ysgol yn adeg wych i ddechrau taith ddwyieithog eich plentyn, felly os hoffech ddarganfod mwy am sut gall dysgu Cymraeg fod o fudd i’ch plentyn, ewch i Cymraeg i Blant

Beth fyddech chi’n ei wneud ag ychydig bach o arian ychwanegol bob mis?

P’un a yw’n helpu i dalu am hanfodion, neu’n rhoi cyfle i chi fynd allan am y diwrnod fel teulu, rydym ni eisiau helpu rhieni sy’n gweithio i gael ychydig bach o arian ychwanegol i dalu am y pethau sy’n bwysig i’w teulu. 

Cawsom hwyl yn gofyn i blant bach yng Nghymru beth fydden nhw’n ei wneud ag ychydig bach o arian ychwanegol, ac roedd rhai atebion rhyfeddol…

Beth mae’n ei olygu i mi fel rhiant?

Os oes gennych blentyn 3 neu 4 oed, mae gennych hawl i dderbyn cymorth y llywodraeth gyda chostau gofal plant – cyfanswm o 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar bob wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae sut caiff yr oriau eu rhannu yn dibynnu ar ddarpariaeth eich Awdurdod Lleol.

Beth yw addysg gynnar?

Mae gan bob plentyn hawl i addysg gynnar (Cyfnod Sylfaen Meithrin) o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Mae pob Awdurdod Lleol yn darparu o leiaf 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, naill ai yn yr ysgol leol neu mewn lleoliad fel cylch chwarae, meithrinfa ddydd neu Gylch Meithrin.

Yn ystod tymor yr ysgol, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o 30 awr y Cynnig. Yn ystod gwyliau’r ysgol, pan nad oes unrhyw addysg gynnar, bydd y Cynnig yn darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant i rieni cymwys, am hyd at naw wythnos. 

Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn gallu eich helpu i ddod o hyd i ddarparwr cofrestredig sy’n cynnig y gwasanaeth sy’n bodloni eich anghenion pan fyddwch chi’n defnyddio eich 30 awr yng Nghymru. I gael gwybodaeth, ewch i dudalen we y Cyfnod Sylfaen.

Beth os oes gan fy mhlentyn anghenion ychwanegol?

Mae cymorth y llywodraeth gyda gofal plant ar gael i bob rhiant cymwys, ond efallai yr hoffech chi a/neu eich darparwr gysylltu â’ch awdurdod lleol a ddylai allu rhoi cyngor a manylion am unrhyw gymorth ychwanegol sydd ar gael.

A fydd rhaid i mi dalu am unrhyw beth?

Mae’r Cynnig yn ariannu hyd at 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r cyllid gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal a ddarperir gan y gweithwyr proffesiynol yn y lleoliad. Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth na gweithgareddau oddi ar y safle y codir tâl ychwanegol amdanynt, a bydd darparwyr yn gallu codi tâl arnoch am y rhain. 

Bydd cost trafnidiaeth yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a pha mor bell fydd yn rhaid iddynt deithio. Ni ddylai darparwyr godi mwy na £9 y dydd am fwyd neu £5.75 am hanner diwrnod (gan gynnwys cinio).

A oes rhaid i mi ddefnyddio 30 awr i gyd yr wythnos?

Nac oes. Gallwch ddewis faint o’r 30 awr rydych chi’n ei ddefnyddio am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Fodd bynnag, os na fyddwch chi’n defnyddio’r 30 awr i gyd mewn un wythnos, ni chewch eu defnyddio nhw mewn wythnos arall. Ni allwch gyfnewid oriau addysg am oriau gofal plant, nac oriau gofal plant am oriau addysg. Gallwch dalu am oriau ychwanegol o ofal plant eich hun ar sail contract preifat rhyngoch chi a’ch darparwr gofal plant.

Hawliwch eich rhan nawr

Gallwch wneud cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru ledled Cymru nawr. Peidiwch â cholli eich cyfle i gael cymorth gyda chostau gofal plant.