Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i ddarparwyr gofal plant am y gwasanaeth cenedlaethol digidol newydd

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth yw gwasanaeth digidol cenedlaethol Cynnig Gofal Plant Cymru?

Ar hyn o bryd, mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cael ei ddarparu ledled Cymru gan awdurdod lleol sy'n defnyddio systemau gwahanol i brosesu ceisiadau rhieni a thalu darparwyr gofal plant am oriau'r Cynnig Gofal Plant a ddarperir. Bydd y gwasanaeth digidol cenedlaethol yn disodli'r systemau hynny fel bod pob awdurdod lleol, rhiant a darparwr gofal plant yn defnyddio'r un gwasanaeth.

Pam ydych chi’n newid y gwasanaeth?

Gan fod awdurdodau lleol wedi bod yn defnyddio eu systemau eu hunain i ddarparu'r Cynnig Gofal Plant, mae profiad rhieni a darparwyr gofal plant wedi bod yn wahanol gan ddibynnu ar leoliad y rhiant/darparwr a’r system ddefnyddiwyd gan eu hawdurdod lleol.

Mae rhieni wedi cael profiadau gwahanol wrth wneud cais am y Cynnig Gofal Plant yn dibynnu ar ble maen nhw’n byw a pha system y mae eu hawdurdod lleol yn ei defnyddio.

Ar gyfer lleoliadau gofal plant sy'n darparu gofal i blant o ardaloedd dan wahanol awdurdodau lleol, mae hynny wedi bod yn broblem, gan fod angen iddynt weithio gyda nifer o wahanol systemau'r awdurdodau lleol a delio â nifer o wahanol amserlenni talu.

O ran y gwasanaeth digidol cenedlaethol, bydd rhieni yn defnyddio un gwasanaeth ac yn cael yr un profiad wrth wneud cais. Bydd darparwyr gofal plant yn symud tuag at weithio gydag un system yn unig ac un amserlen dalu, ni waeth pa ardal awdurdod lleol y mae'r plant yn eu gofal yn byw ynddi.

Bydd y gwasanaeth digidol cenedlaethol hefyd yn gwbl ddwyieithog, gan alluogi'r darparwyr gofal plant a’r rhieni hynny sy'n dymuno ymdrin â'r Cynnig Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg i wneud hynny.

Pryd bydd y gwasanaeth ar gael?

Bydd rhieni sy’n gwneud cais am Oriau Gofal Plant ar gyfer mis Ionawr 2023 yn defnyddio’r gwasanaeth newydd o dymor yr hydref 2022 ymlaen. Bydd angen i ddarparwyr gofal plant fod wedi creu cyfrif ar y gwasanaeth newydd cyn hynny. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon i roi gwybod pryd y bydd y gwasanaeth yn agor i alluogi darparwyr gofal plant i greu cyfrif, ac yn rhannu gwybodaeth am y mater hwn â darparwyr gofal plant drwy awdurdodau lleol ac Arolygaeth Gofal Cymru.

A fydd y gwasanaeth yn ddiogel?

Bydd, mae'r gwasanaeth digidol cenedlaethol wedi'i ddatblygu i'r safon uchaf o ran diogelwch data. Dim ond i staff awdurdodau lleol sydd â chaniatâd i gael mynediad i'r gwasanaeth hwn y bydd manylion y mae rhieni a darparwyr yn eu cyflwyno i greu cyfrif yn hygyrch.

Beth sydd angen imi ei wneud i baratoi?

Cadwch lygad am fwletinau ac e-byst gan ein partneriaid, Arolygiaeth Gofal Cymru a Cwlwm, yn ogystal â chan eich awdurdodau lleol. Bydd y rhain yn esbonio'r hyn y mae angen ichi ei wneud i baratoi ac erbyn pryd.

Wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd, gofynnir ichi fewngofnodi drwy Borth y Llywodraeth. Defnyddir y system hon gan lawer o wasanaethau ar-lein y Llywodraeth. Os oes gennych gyfrif eisoes gyda Phorth y Llywodraeth, gallwch ddefnyddio’r manylion mewngofnodi sydd gennych, neu os nad oes gennych gyfrif neu os byddai’n well gennych gael cyfrif gwahanol ar gyfer gwasanaeth y Cynnig Gofal Plant, gallwch greu cyfrif newydd gyda Phorth y Llywodraeth wrth ichi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth Cynnig Gofal Plant newydd.

Er mwyn cofrestru, bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnoch ynghylch y lleoliad:

Os ydych wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC):

  • Rhif AGC eich lleoliad. Gallwch ddod o hyd i hwn ar dudalen hafan y lleoliad ar AGC Ar-lein
  • Rhif SIN AGC eich lleoliad. Gallwch ddod o hyd i hwn ar ohebiaeth AGC i’ch lleoliad, a hefyd ar dudalen hafan eich darparwr ar AGC Ar-lein yn ogystal ag ar dudalen hafan y lleoliad
  • Cod post cofrestredig eich lleoliad
  • Manylion y cyfrif banc y dylid gwneud taliadau’r Cynnig Gofal Plant iddo ar gyfer y lleoliad

Os ydych wedi cofrestru yn Lloegr gydag Ofsted:

  • Rhif cofrestru Ofsted eich lleoliad (os nad ydych yn gwybod eich rhif Ofsted, cysylltwch â’r awdurdod lleol yng Nghymru yr ydych yn delio ag ef fel arfer am gyngor)

Hefyd, bydd angen ichi nodi un prif unigolyn, ee rheolwr y lleoliad, i gofrestru eich lleoliad gofal plant. Dylai’r unigolyn fod yn aelod o’r staff, sydd â’r awdurdod a’r gallu i dderbyn gwybodaeth ynghylch gwasanaeth y Cynnig Gofal Plant a’i rhannu ag aelodau eraill y staff. Dylai fod ganddo fynediad at wybodaeth am gyfrif banc y lleoliad er mwyn gallu darparu manylion yn nes ymlaen yn y broses, a bydd angen iddo fod â’r awdurdod i dderbyn Telerau ac Amodau’r Cynnig Gofal Plant. Mae’r rhain yn amlinellu’r rheolau ynghylch hawlio cyllid am y gofal plant rydych yn ei ddarparu o dan y Cynnig. Bydd gofyn i’r prif unigolyn a gofrestrodd y lleoliad gymeradwyo cais pob aelod staff i ymuno â’r lleoliad.

Fydd hyfforddiant ar gael ar sut i ddefnyddio'r gwasanaeth newydd?

Bydd, fe fydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyfres fer o Ddigwyddiadau Byw er mwyn darparu hyfforddiant ar y gwasanaeth newydd. Bydd y cyntaf o'r rhain yn ymdrin â sut i gofrestru ar y gwasanaeth newydd. Cynhelir y sesiynau hyn ar y dyddiadau isod. Does ond angen i ddarparwyr fynychu un o'r tair sesiwn sydd ar gael. 

Digwyddiad Byw Cofrestru Darparwr - sesiwn Saesneg ar 5 Medi 18:30 tan 20:00

Digwyddiad Byw Cofrestru Darparwr - sesiwn Saesneg ar 6 Medi 10:00 tan 11:30

Digwyddiad Byw Cofrestru Darparwr - sesiwn Gymraeg ar 6 Medi 18:30 tan 20:00

Bydd fideos hyfforddiant ar-lein hefyd ar gael i ddarparwyr sy'n methu â mynychu unrhyw un o'r sesiynau.

Bydd sesiynau hyfforddi Digwyddiad Byw pellach yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Sut i gadarnhau cytundebau gyda rhieni
  • Sut i hawlio taliadau

Bydd y dyddiadau ar gyfer y sesiynau hyn yn cael eu hanfon drwy e-bost i ddarparwyr gan dimau gofal plant Awdurdodau Lleol ac AGC yn yr wythnosau nesaf.

Dw i ddim yn hyderus iawn wrth ddefnyddio technoleg. A fydd help ar gael i mi ddefnyddio'r gwasanaeth newydd?

Bydd modd ichi ddefnyddio’r gwasanaeth digidol cenedlaethol ar ddyfeisiau symudol, fel cyfrifiaduron llechen a hyd yn oed ffonau symudol. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad agos â darparwyr gofal plant a rhieni i sicrhau ei fod yn hawdd ei ddeall a'i ddefnyddio. Bydd cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gael ar-lein i esbonio sut i lywio'r gwasanaeth. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd gweminar fyw hefyd ar gyfer darparwyr gofal plant, a fydd yn amlinellu'r camau y bydd angen i ddarparwyr gofal plant eu dilyn wrth ddefnyddio'r gwasanaeth newydd, e.e. sut i gofrestru, sut i gyflwyno hawliadau talu ac yn y blaen. Bydd y weminar yn cael ei recordio ichi gael mynediad iddi ar unrhyw adeg. Byddwn yn anfon gwybodaeth am y weminar honno yn nes at yr amser, a bydd gwybodaeth hefyd ar gael ar y dudalen hon.

Rydym hefyd wedi gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru (prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru) i gynnig rhywfaint o hyfforddiant ar sgiliau digidol cyffredinol yn benodol ar gyfer darparwyr gofal plant. Mae'r sesiynau hynny ar gael ar ffurf fideos wedi'u recordio ymlaen llaw ac ar ffurf sesiynau hyfforddi byw gan ddefnyddio Zoom.

Yn ogystal, rydym yn gweithio'n agos ag awdurdodau lleol i sicrhau y bydd cymorth ar gael i'ch helpu i weithio gyda'r gwasanaeth newydd. Bydd gwybodaeth am sut i gysylltu â'ch awdurdod lleol am gymorth ar gael yn fuan.

A alla i barhau i ddefnyddio systemau presennol yr awdurdodau lleol ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Pan fydd y gwasanaeth digidol cenedlaethol yn cael ei gyflwyno yn ystod hydref 2022, bydd pob rhiant newydd yn gwneud cais drwy'r gwasanaeth digidol cenedlaethol – a dim ond drwy'r gwasanaeth newydd y gwneir taliadau am oriau'r Cynnig Gofal Plant a ddarperir ar gyfer y plant hynny.

Bydd plant sydd eisoes yn defnyddio’r Cynnig Gofal Plant pan fo’r gwasanaeth yn cael ei gyflwyno yn parhau i fod ar systemau presennol yr awdurdodau lleol, a bydd taliadau i blant o fewn y systemau hynny yn parhau fel ag y maent ar hyn o bryd. 

Sut y bydd taliadau ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn cael eu heffeithio?

Un o fanteision y gwasanaeth digidol cenedlaethol yw taliadau cyflym a rheolaidd i ddarparwyr gofal plant. Gellir hawlio taliadau yn wythnosol neu'n fisol mewn ôl-ddyledion. Dylai'r arian fod yn eich cyfrif banc o fewn 72 awr. (Noder os gwelwch yn dda y gall hawliadau a wneir drwy lwybr y Grant Cymorth Ychwanegol gymryd mwy o amser oherwydd bod angen i'r awdurdod lleol gymeradwyo'r taliad).

Bydd rhieni/plant sydd eisoes yn defnyddio’r Cynnig Gofal Plant pan fo’r gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno yn parhau i fod ar systemau presennol yr awdurdodau lleol. Felly bydd taliadau ar gyfer y plant hynny yn parhau i gael eu gwneud drwy’r awdurdodau lleol.

Sut y bydd rhieni'r plant sy'n mynychu fy lleoliad yn gwybod beth i'w wneud?

Bydd canllawiau ar gael ar-lein i gefnogi rhieni i ddefnyddio’r gwasanaeth i wneud cais am oriau o dan y Cynnig Gofal Plant a chytuno ar eu horiau.

Bydd timau Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd / gofal plant awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu cymorth pellach yn ôl y gofyn.

Byddwn yn darparu deunyddiau marchnata i awdurdodau lleol i’w rhannu o fewn eu hardal, gan gynnwys â lleoliadau gofal plant, er mwyn helpu i hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant a chyfeirio rhieni at gymorth a gwybodaeth.

Rhieni sydd am dderbyn gofal plant a ariennir o dan y Cynnig o Ionawr 2023

Bydd angen i rieni a fydd am dderbyn gofal plant a ariennir o dan y Cynnig o Ionawr 2023 wneud cais drwy wasanaeth digidol cenedlaethol Cynnig Gofal Plant Cymru. Bydd manylion pellach ynglŷn â sut i wneud cais drwy'r gwasanaeth digidol newydd yn cael eu cyhoeddi pan fydd y broses ymgeisio ar gyfer y garfan ym mis Ionawr 2023 yn dechrau ym mis Tachwedd 2022.

Rhieni sydd am dderbyn gofal plant a ariennir o dan y Cynnig cyn Ionawr 2023

Bydd angen i rieni sydd am dderbyn gofal plant a ariennir o dan y Cynnig cyn Ionawr 2023 wneud cais drwy eu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Rhieni sydd eisoes yn defnyddio’r Cynnig pan fydd y gwasanaeth digidol cenedlaethol yn mynd yn fyw ym mis Tachwedd 2022

Nid oes angen i rieni sydd eisoes yn defnyddio’r Cynnig wneud dim, a byddant yn parhau ar yr hen system. Fodd bynnag, os ydynt am fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant ar gyfer plentyn arall o fis Ionawr 2023 ymlaen, bydd angen iddynt wneud cais drwy’r gwasanaeth digidol cenedlaethol.

Rwy'n gofalu am blant sydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant. A fydd cyllid ar gyfer y plant hyn yn dal i fod ar gael drwy'r Grant Cymorth Ychwanegol?

Bydd cyllid ar gyfer plant sydd angen cymorth ychwanegol yn parhau i fod ar gael drwy'r Grant Cymorth Ychwanegol. Cyfeiriwch at ganllawiau'r awdurdod lleol i gael rhagor o wybodaeth am sut y gellid defnyddio hwnnw.

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael rhagor o wybodaeth neu i drafod sut i wneud cais am y cyllid hwnnw.

 phwy ddylwn i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth digidol cenedlaethol?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych am gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu a phrofi'r gwasanaeth digidol cenedlaethol, gallwch gysylltu â thîm prosiect Digidol Llywodraeth Cymru drwy e-bostio: Digital.Childcare@llyw.cymru

Bydd y tîm yn eich Awdurdod Lleol yr ydych yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd yn parhau i’ch cefnogi chi wrth inni symud i weithio drwy'r gwasanaeth digidol.

I gael rhagor o wybodaeth gyffredinol ar gyfer darparwyr am y Cynnig Gofal Plant ewch i Gofal i blant 3 a 4 oed: canllawiau ar gyfer darparwyr