Yn dangos sut mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC) wedi’i ddatblygu.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhagfyr 2017 i Mawrth 2018

Ymgynghoriad Ffurfiol ar y drafft diwygiedig o CMCC.

9 Ionawr 2018

Dadl yn y Senedd ar y drafft o CMCC. 

Ebrill i Mai 2018

Wedi ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar ddrafft diwygiedig CMCC a chyhoeddi Chrynodeb o'r Ymatebion.

Ebrill 2018

Wedi cynnal gweithdy’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a’r rhanddeiliaid, gan arwain at gynhyrchu adroddiad gydag 13 o argymhellion. Caiff ei ystyried fel rhan o'r Cynllun terfynol.

Ebrill i Rhagfyr 2018

Penderfynu ar destun terfynol y cynllun ar ôl ymgynghori ag arweinwyr polisi a rhanddeiliaid.

Haf 2018

Wedi ymgysylltu â Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar themâu allweddol yr ymgynghoriad gan gynnwys:

  • datblygu cynaliadwy
  • ardaloedd adnoddau strategol
  • rheoli trawsffiniol
  • tystiolaeth ar gyfer cynllunio

Gorffennaf 2018 i Mawrth 2019

Wedi datblygu:

  • fframwaith monitro
  • porth cynllunio
  • deunydd ategol

Awst i Hydref 2018

Wedi ymgysylltu'n gynnar ag awdurdodau cyhoeddus. Bydd angen iddynt wneud penderfyniadau yn unol â'r cynllun.

Medi 2018

Wedi diweddaru’r Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus

Tachwedd 2018

Wedi cyhoeddi gwahoddiad i dendro ar gyfer prosiect ‘Rheoli adnoddau morol yn gynaliadwy' Cronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) (pecyn gwaith 2).

Rhagfyr 2018

Cyfarfod o'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid i drafod elfennau terfynol y cynllun. Cwblhau prosiect 'Rheoli adnoddau morol yn gynaliadwy' yr EMFF (pecyn gwaith 1) wedi'i gwblhau.

Ionawr 2019

Dechrau’r gwaith ar brosiect 'Rheoli adnoddau morol yn gynaliadwy' yr EMFF (pecyn gwaith 2).

Hydref 2019

Mabwysiadu'r cynllun yn ffurfiol ganL

  • Weinidogion Llywodraeth Cymru
  • Ysgrifennydd Gwladol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) (ar gyfer rhai materion sydd heb eu datganoli)

Dechrau Haf 2019

Gweithredwyr a awdurdodau cyhoeddus perthnasol yn gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol a'r dogfennau cysylltiedig. 

2019 i 2021

Codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant a chyflwyno arfer gorau.

Hydref 2021

Cwblhau prosiect 'Rheoli adnoddau morol yn gynaliadwy' yr EMFF.

DS. Mae'r llinell amser hon yn seiliedig ar y rhagdybiaeth na fydd ymchwiliad annibynnol