Rydym am wneud yn siŵr bod gan bob plentyn ddannedd iach. Er ei bod yn bosibl atal pydredd dannedd ymysg plant ifanc, mae’r clefyd hwn yn dal i effeithio ar lawer o blant.

Mae’r Cynllun Gwên yn gweithio gyda theuluoedd a phlant ifanc rhwng 0 a 7 oed. Mae’n annog hylendid y geg mewn sawl ffordd:

  • rhoi cyngor i deuluoedd a darparu brwshys dannedd a phast dannedd fflworid
  • annog ymweliad â’r deintydd cyn i’r plentyn fod yn 1 oed
  • rhaglen iechyd deintyddol ar gyfer plant hyd at 7 oed mewn meithrinfa neu ysgol gynradd. Mae hyn yn cynnwys brwsio dannedd yn ddyddiol a rhoi farnais fflworid ddwywaith y flwyddyn 

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at ysgolion a meithrinfeydd mewn ardaloedd difreintiedig.