Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu aelwydydd â’r pwysau ar gostau byw.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa gyllid sydd ar gael?

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £200 gan eu hawdurdod lleol. Diben yr arian yw rhoi cymorth tuag at dalu biliau tanwydd y gaeaf. Mae hyn yn ychwanegol at y taliad tanwydd gaeaf sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth y DU.

Bydd y taliad ar gael i bob cwsmer ynni cymwys ni waeth sut y maent yn talu am danwydd. Mae hyn yn cynnwys taliadau a wneir ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol, wedi’u talu bob chwarter neu i’r rhai nad ydynt ar y grid tanwydd.

Mae’r cynllun hwn yn rhan o becyn cymorth gwerth £90 miliwn i fynd i'r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw.

Beth yw’r gronfa

Nod cynllun cymorth tanwydd Llywodraeth Cymru yw lleihau effaith y cynnydd yng nghostau ynni a’r argyfwng costau byw.

Mae’r cynllun wedi’i dargedu at aelwydydd incwm isel ac rydym yn cynyddu nifer yr aelwydydd sy’n gymwys.

Rydym yn deall sut y gall misoedd y gaeaf fod yn rhai o fisoedd anoddaf y flwyddyn. Ni ddylai teuluoedd orfod dewis rhwng gwresogi eu cartref a bwyta.

Pwy all wneud cais?

Bydd y cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ymgeisydd yn cael un o’r budd-daliadau cymwys hyn:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans ar gyfer Gofalwyr
 • Budd-daliadau Cyfrannol
 • Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Rhaid bod yr ymgeiswyr hefyd yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni ar gyfer yr eiddo.

Sut i wneud cais?

Gellir gwneud ceisiadau i awdurdodau lleol drwy eu gwefan pan fydd y cynllun yn agor ar 26 Medi 2022.

Dod o hyd i’ch awdurdod lleol.

Cymorth arall sydd ar gael

Ers mis Tachwedd 2021 rydym wedi buddsoddi mwy na £380 miliwn i liniaru effaith yr argyfwng costau byw. Darllenwch ragor o wybodaeth am yr ystod o gymorth sydd eisoes ar gael i lawer o aelwydydd yng Nghymru.

Yn y cyfamser, os ydych yn profi caledi ariannol, gallech wneud hawliad i'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).