Neidio i'r prif gynnwy

Fe allech chi gael taliad i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu am gyfnod ac na allwch weithio gartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Mae’r cynllun taliadau hunanynysu ar gyfer gweithwyr na all weithio o’r cartref ac sydd rhaid hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr hefo plant sydd yn hunanynysu.

Rhaid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad ac mae gofyn  ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.

Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Pwy sy’n gymwys

Mae'n rhaid i chi gael un o'r canlynol:

 • wedi adrodd prawf llif unffordd positif (LFT) o fewn 24 awr o gael y canlyniad
 • wedi cael canlyniad prawf PCR positif
 • wedi cael cyngor gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (TTP) i hunanynysu

Os ydych yn cael gwybod bod angen i chi hunanynysu drwy ap COVID-19 y GIG, ni fyddwch yn gymwys heblaw fod TTP yn dweud bod angen i chi hunanynysu.

Cyn y cyfnod hunanynysu mae rhaid eich bod:

 • yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • methu gweithio o gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i’r hunanynysu
 • yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn ag/neu
 • Os nad ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau, efallai byddwch yn gymwys os oes dyfarniad wedi ei wneud eich bod yn gwynebu caledi ariannol o ganlyniad i’r golled yn eich cyflog tra yn hunanynysu. Esiampl o ble gall taliad ei wneud yw lle mae unigolyn ac incwm net o lai na £500 yr wythnos.

Os gofynnwyd i’ch plentyn hunanynysu

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os gofynnwyd yn ffurfiol i’ch plentyn hynanynysu. Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein drwy eich awdurdod lleol.

Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod wedi eich nodi fel person cyswllt gan ap COVID-19 y GIG, bydd rhaid ichi gofrestru cyn gwneud cais am daliad gyda gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Os rydych yn cael eich datgan fel person sydd wedi ei frechu yn llawn yna ni fydd gofyn i chi hunanynysu fel  person cyswllt os na fydd TTP yn rhoi cyfarwyddyd  i wneud.  Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais trwy ap COVID-19 ar cefnogaeth ap COVID-19 y GIG.

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc yr unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, caiff yr arian ei dalu i gyfrif banc y rhiant.

Beth fydd ei angen

Cadarnhad o’r dyddiad y cawsoch chi neu’ch plentyn ofyn i hunanynysu gan  y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.

Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran ar bwy sy’n gymwys.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Wedi ichi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Diben hyn yw gwirio eich bod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu. Mae'n rhaid cofrestru prawf llif unffordd positif o fewn 24 awr o gael y canlyniad i gwrdd y meini prawf.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os na fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Ni fyddwch yn cael apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.

Efallai y gall eich awdurdod lleol eich helpu os oedd gwybodaeth wedi’i hepgor o’ch cais.

Fe allech chi hefyd wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes rhaid i fwy nag un person yn eich aelwyd hunanynysu

Os gofynnir i chi ac eraill yn eich aelwyd i hunanynysu, a’ch bod chi’n gymwys, caiff pob person wneud cais am y taliad.

Os dywedir wrth eich plentyn am hunanynysu, dim ond un taliad ar gyfer y cartref y gallwch ei hawlio ar adeg y cyfnod hunanynysu.

Os oes angen ichi hunanynysu fwy nag unwaith

Gan efallai y gofynnir i chi hunanynysu fwy nag unwaith gallwch dderbyn mwyafswm o 3 thaliad. Yn ogystal gall 3 taliad ar gyfer plant sydd yn cwrdd y meini prawf ei wneud i rieni neu ofalwyr.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais. Rhaid i'r cyfnodau ynys beidio â gorgyffwrdd.

Treth a'r cynllun cymorth hunanynysu

Os ydych wedi eich cyflogi, byddwch yn talu treth ar y taliad os ydych yn mynd dros eich Iwfans personol di-dreth (ar GOV.UK). Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth.Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad.

Mae'n rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunanasesiad (ar GOV.UK), os oes angen i chi gyflwyno un, er enghraifft os ydych yn hunangyflogedig.