Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer y Cynllun cymorth hunanynysu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych wedi cael gwybod gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) i hunanynysu, naill ai oherwydd eich bod wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol neu eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf cadarnhaol, gallech fod yn gymwys i gael rhywfaint o gymorth ariannol yn ystod eich cyfnod hunanynysu. Bydd unrhyw un sy’n gymwys yn cael £500 o gymorth hunanynysu neu ddarpariaeth o’r gronfa ddewisol i aros gartref i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Os ydych yn gwneud cais am y cymorth hwn, bydd angen inni brosesu eich data personol i asesu a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ac os felly, i ddarparu taliad ichi. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi pa ddata personol y byddwn yn eu defnyddio, sut y byddwn yn eu defnyddio a pham.

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer y data personol a gasglwn drwy eich cais at ddibenion asesu cymhwystra, gweinyddu a gwneud taliadau o dan y Cynllun Cymorth Hunanynysu a byddwn yn eu prosesu yn unol â’n tasg gyhoeddus a’r awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom. Pan fo’r wybodaeth a roddwch inni yn ddata categori arbennig, byddwn yn ei phrosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i’r cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd.

Byddwn hefyd yn casglu eich gwybodaeth ac yn ei pharu â data eraill sydd gan gyrff cyhoeddus eraill megis:

  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar gyfer gwybodaeth am y budd-daliadau yr ydych yn eu cael megis Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) am wybodaeth ar eich statws cyflogaeth
  • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) i gadarnhau eich statws ynysu ar y system TTP

Byddwn hefyd yn cael data o’r Gwasanaeth TTP i gadarnhau eich bod wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol.

Eich awdurdod lleol

Rydym wedi pennu eich awdurdod lleol yng Nghymru i weithredu fel y prosesydd data at y dibenion hyn a bydd yn ymdrin â cheisiadau’r trigolion hynny o fewn ei ffiniau. Byddant yn gwirio gyda’r Gwasanaeth TTP i gadarnhau eich bod wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol, neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 cadarnhaol.

Byddwn hefyd yn gofyn i’ch awdurdod lleol wirio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i gadarnhau eich bod chi neu eich partner yn cael budd-dal sy’n eich gwneud yn gymwys a gwirio gyda HMRC i gadarnhau eich statws cyflogaeth.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i’ch awdurdod lleol ddarparu gwybodaeth i HMRC mewn perthynas ag unrhyw daliadau a wneir ichi am fod Cymorth Hunanynysu yn ddarostyngedig i dreth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Ni fyddwn fel arall yn rhannu eich data gyda sefydliadau neu unigolion eraill y tu allan i Lywodraeth Cymru at unrhyw ddiben arall nad yw’n gysylltiedig â’r Cynllun Cymorth Hunanynysu.

Gofynnwyd i'ch awdurdod lleol gadw eich holl ddata personol mewn perthynas â'ch cais am Gymorth Hunanynysu. Er mai Llywodraeth Cymru yw'r Rheolydd Data o dan yr amgylchiad hwn, ni fyddwn fel arfer yn derbyn unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch, ac eithrio os hoffech wneud cwyn, neu i arfer eich hawliau diogelu data o dan y GDPR, neu os bydd awdurdod lleol wedi nodi amheuaeth o dwyll. Yn yr achos hwn, bydd eich awdurdod lleol yn rhoi copi o'ch gwybodaeth i ni i'n galluogi i ymateb. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnwys data Cymorth Hunanynysu a ddelir gan awdurdodau lleol yn yr ymarfer Menter Twyll Cenedlaethol nesaf. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Fenter.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cael data dienw (gyda'r holl ddata adnabod yn cael ei ddileu) gan awdurdodau lleol Cymru at ddiben monitro a goruchwylio, i gynorthwyo ymchwil a llunio polisïau'n well ac i werthuso perfformiad y Cynllun Cymorth Hunanynysu.  

Ni fyddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo'i angen at ddibenion argyfwng COVID-19, ac at ddibenion archwilio a thalu. Byddwn yn cadw unrhyw gofnodion sy'n ymwneud â thrafodion ariannol am gyfnod o chwe blynedd.

Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych hawl:

  • i gael gwybod pa ddata personol a gedwir amdanoch gan Lywodraeth Cymru a chael gafael arnynt
  • i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
  • (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu i’r data gael eu prosesu neu i gyfyngu ar hynny
  • (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu dileu
  • (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data

Os hoffech arfer eich hawl dan y GDPR neu’n dymuno gwneud cwyn yn ymwneud â phrosesu eich data, dylech gysylltu â communities.coronavirus@gov.wales.

Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Y Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: dataprotectionofficer@gov.wales.

Mae manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.org.uk

Newidiadau i’n polisi

Rydym yn adolygu eich hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd, a bydd fersiynau newydd i’w gweld ar y dudalen ar gyfer hysbysiadau preifatrwydd ar ein gwefan. Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 16 Tachwedd 2020.