Neidio i'r prif gynnwy

Fe allech chi gael taliad i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu am gyfnod ac na allwch weithio gartref.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Mae cynllun cymorth hunan-ynysu Covid-19 gorffen ar 30 Mehefin.

Os gwnaethoch chi brofi’n bositif a bu’n rhaid i chi hunan-ynysu ar neu cyn 30 Mehefin,ac yn gymwys i gael cymorth, mae gennych 21 diwrnod i wneud cais ar ôl eich diwrnod olaf o hunan-ynysu.

Mae’r cynllun taliadau hunanynysu ar gyfer gweithwyr na all weithio o’r cartref ac sydd wedi ei gynghori i hunanynysu o ganlyniad i dderbyn a chofnodi prawf positif. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr hefo plant sydd wedi cael  canlyniad positif.

Rhaid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad ac mae gofyn  ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.

Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Pwy sy’n gymwys

Mae'n rhaid i chi gael un o'r canlynol:

 • wedi adrodd prawf llif unffordd positif (LFT) o fewn 24 awr o gael y canlyniad, neu
 • wedi cael canlyniad prawf PCR positif

Cyn y cyfnod hunanynysu mae rhaid eich bod:

 • yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • methu gweithio o gartref ac yn colli incwm o ganlyniad i’r hunanynysu
 • yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn

Os nad ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau, efallai byddwch yn gymwys os oes dyfarniad wedi ei wneud eich bod yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i’r golled yn eich cyflog tra yn hunanynysu. Esiampl o ble gall taliad ei wneud yw lle mae unigolyn ac incwm net o lai na £500 yr wythnos.

Os  yw eich plentyn wedi cael canlyniad positif sydd wedi ei gofnodi

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os yw’r plentyn wedi cael canlyniad positif.  Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Sut i wneud cais

Mae awdurdodau lleol yn derbyn nifer o geisiadau a gallai hyn olygu oedi ar eich hawliad. Sicrhewch eich bod yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi eich hawliad i leihau ar yr oedi.

Gallwch wneud cais ar-lein drwy eich awdurdod lleol.

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc yr unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, caiff yr arian ei dalu i gyfrif banc y rhiant.

Beth fydd ei angen

Cadarnhad o’r dyddiad hunanynysu

Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran ar bwy sy’n gymwys.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc diweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Wedi ichi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.  Mae'n rhaid cofrestru prawf llif unffordd positif o fewn 24 awr o gael y canlyniad i gwrdd y meini prawf.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os na fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Ni fyddwch yn cael apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.

Efallai y gall eich awdurdod lleol eich helpu os oedd gwybodaeth wedi’i hepgor o’ch cais.

Fe allech chi hefyd wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes mwy nag un person yn eich aelwyd yn cofnodi prawf positif

Os  rydych chi ac eraill yn eich aelwyd yn gymwys, caiff pob person wneud cais am y taliad.

Os yw eich plentyn yn gymwys, dim ond un taliad ar gyfer y cartref y gallwch ei hawlio ar adeg y cyfnod hunanynysu.

Mwyafswm o geisiadau a all ei gwneud

Gallwch dderbyn mwyafswm o 3 thaliad. Yn ogystal gall 3 taliad ar gyfer plant sydd yn cwrdd y meini prawf ei wneud i rieni neu ofalwyr.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais. Rhaid i'r cyfnodau ynysu beidio â gorgyffwrdd.

Treth a'r cynllun cymorth hunanynysu

Os ydych wedi eich cyflogi, byddwch yn talu treth ar y taliad os ydych yn mynd dros eich Iwfans personol di-dreth (ar GOV.UK). Bydd eich cod treth yn newid i gasglu'r dreth.Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad.

Mae'n rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunanasesiad (ar GOV.UK), os oes angen i chi gyflwyno un, er enghraifft os ydych yn hunangyflogedig.