Neidio i'r prif gynnwy

Fe allech chi gael taliad o £500 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu ac na allwch weithio gartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif neu wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny, gallwch wneud cais am daliad.

Mae’r cynllun cymorth hunanynysu ar gyfer pobl ar incwm isel, nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac sy’n gorfod hunanynysu.

Bydd taliadau’n cael eu trethu, ond maent wedi’u heithrio o gyfraniadau Yswiriant Gwladol. Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Cymhwysedd

I gael y taliad mae’n rhaid ichi fod:

 • wedi cael prawf COVID-19 positif neu bod gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i roi cyfarwyddyd ffurfiol ichi hunanynysu ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny yn gweithio (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) 
 • ddim yn gallu gweithio gartref ac yn colli enillion oherwydd bod rhaid ichi hunanynysu
 • yn cael un o’r budd-daliadau canlynol:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Credyd Pensiwn

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein drwy eich awdurdod lleol yn unig. Bydd taliadau’n cael eu hôl-ddyddio i 23 Hydref 2020.

Ni fydd eich cais yn cael ei dderbyn os cawsoch gyfarwyddyd i hunanynysu cyn 23 Hydref 2020, hyd yn oed oes oedd y cyfnod o hunanynysu yn parhau ar ôl 23 Hydref 2020.

Gallwch wneud cais hyd at 14 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu.

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid talu’r cais i gyfrif banc yr unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, telir yr arian i gyfrif banc y rhiant.

Beth fydd ei angen

 • Cadarnhad o’r dyddiad y cawsoch gyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.
 • Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran cymhwysedd.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Wedi ichi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Diben hyn yw gwirio eich bod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu.

Os nad ydych ar y gofrestr, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo byddwn yn cysylltu â chi dros e-bost o fewn 3 diwrnod gwaith. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi gwybod i chi pa bryd y cewch y taliad.

Os na fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Ni fyddwch yn cael apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.

Efallai y gall eich awdurdod lleol eich helpu os oedd gwybodaeth wedi’i hepgor o’ch cais.

Taliadau dewisol

Os ydych yn bodloni’r rhan fwyaf o’r meini prawf ond ddim yn cael budd-daliadau, gallech wneud cais am daliad dewisol gan eich awdurdod lleol. Gwneir taliadau dewisol mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Er enghraifft, os:

 • oes gennych statws mewnfudo dros dro ac amod sy’n golygu na allwch wneud cais am fudd-daliadau (a elwir yn ‘dim hawl i gyllid cyhoeddus’ (NRPF)
 • mae incwm eich aelwyd yn llai na £350 yr wythnos
 • mae gennych lai na £6,000 o gynilon

Cewch ragor o wybodaeth gan eich awdurdod lleol am bwy a all wneud cais am daliadau dewisol.

Fe allech chi hefyd wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes rhaid i fwy nag un person yn eich aelwyd hunanynysu

Os gofynnir i chi ac eraill yn eich aelwyd i hunanynysu, a’ch bod chi’n gymwys, caiff pob person wneud cais yn unigol am y taliad.

Os oes angen ichi hunanynysu fwy nag unwaith

Dim ond un taliad y cewch chi gan y cynllun cymorth hunanynysu os ydych yn cael prawf COVID-19 positif.

Os ydych wedi eich enwi fel rhywun sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif, cewch wneud cais ddwywaith. Mae’n rhaid ichi fodloni’r meini prawf cymhwysedd y ddau dro. Ni chaiff y ddau gyfnod hunanynysu orgyffwrdd.

Hunanynysu ar ôl dychwelyd i’r DU o dramor

Dim ond os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif neu os yw gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu’r GIG wedi cysylltu â chi a rhoi cyfarwyddyd ichi hunanynysu y cewch wneud cais o dan y cynllun cymorth hunanynysu ar ôl dychwelyd i’r DU o dramor.