Neidio i'r prif gynnwy

Fe allech chi gael taliad o £500 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu ac na allwch weithio gartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Mae’r cynllun cymorth hunanynysu wedi’i greu ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref ac sy’n gorfod hunanynysu. Mae hefyd ar gyfer rhieni a gofalwyr ar incwm isel sydd â phlant sy’n hunanynysu.

Rhaid ichi fod mewn gwaith (yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) i gael y taliad.

Rhaid ichi hawlio o fewn 21 diwrnod i ddiwrnod diwethaf  eich cyfnod hunanynysu.

Bydd taliadau’n cael eu trethu, ond maent wedi’u heithrio o gyfraniadau Yswiriant Gwladol. Ni ddylent effeithio ar eich budd-daliadau.

Pwy sy’n gymwys

Er mwyn cael y taliad mae'n rhaid eich bod chi neu'ch plentyn wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu. Ni fyddwch chi’n cael y taliad os dywedwyd wrth eich plentyn i hunanynysu drwy ap COVID-19 y GIG.

Os ydych chi fel arfer yn gweithio ac yn cael budd-daliadau

Os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Olrhain, Profi, Diogelu GIG Cymru neu ap COVID-19 y GIG, gallwch wneud cais am y taliad os na allwch weithio o gartref ac y byddwch yn colli enillion. Gallwch hefyd wneud cais am daliad os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif.

Rhaid ichi fod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Rhaid ichi hefyd fod yn hawlio un o’r budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Os ydych chi fel arfer yn gweithio a ddim yn hawlio budd-daliadau

Os ydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Olrhain, Profi, Diogelu GIG Cymru neu ap COVID-19 y GIG ac y byddwch yn colli enillion gan nad yw’n bosibl ichi weithio gartref, gallwch wneud cais am daliad dewisol gan eich awdurdod lleol. Gallwch wneud cais hefyd os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif. Er mwyn cysidro y cais am daliad dewisiol bydd yr Awdurdod Lleol yn cysidro os ydych ar incwm isel a y byddwch yn gwynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio medru gweithio tra yn hunanynysu. Mae esiampl o ble gall taliad ei wneud o dan y taliad dewisiol yn cynnwys ble mae unigolyn hefo incwm net o llai na £500 yr wythnos. Darganfyddwch fwy gan eich awdurdod lleol am bwy all wneud cais am daliad dewisol.

Os gofynnwyd i’ch plentyn hunanynysu

Gall rhiant neu warcheidwad wneud cais am daliad os gofynnwyd yn ffurfiol i’ch plentyn hynanynysu. Ni allwch gael y taliad os yw ap COVID y GIG wedi gofyn i’ch plentyn hunanynysu.

I gael y taliad mae’n rhaid bod eich plentyn yn mynychu'r ysgol, addysg bellach neu ofal plant (hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11, neu hyd at 25 oed os oes ganddo anghenion cymhleth) a’i fod wedi cael cais ffurfiol i hunanynysu gan naill ai:

 • gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru
 • ysgol eich plentyn
 • lleoliad addysg bellach eich plentyn
 • lleoliad gofal plant eich plentyn (crèche, meithrinfa)

Plîs sylwer fod y meini prawf wedi ei newid i ymestyn oed plant i flwyddyn 11 o’r 7 Mehefin 2021. Gall ceisiadau ôl-weithredol ei cyflwyno ble mae’r plant yn cwrdd y meini prawf newydd a’r cyfnod o hunanynysu wedi dechra ar / ar ôl y 12 Ebrill 2021. Bydd rhaid i’r ceisiadau yma gael ei cyflwyno i’r Awdurdodau Lleol o fewn 21 diwrnod i’r 7 Mehefin 2021.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein drwy eich awdurdod lleol.

Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod wedi eich nodi fel person cyswllt gan yr ap COVID-19, bydd rhaid ichi gofrestru cyn gwneud cais am daliad gyda gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Mwy o wybodaeth am sut i wneud cais trwy ap COVID-19 ar cefnogaeth ap COVID-19 y GIG.

Gwneud cais ar ran rhywun arall

Gallwch wneud cais ar ran rhywun arall, ond rhaid i’r taliad gael ei wneud i gyfrif banc yr unigolyn yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer. Er enghraifft, os gwneir cais ar ran rhiant, caiff yr arian ei dalu i gyfrif banc y rhiant.

Beth fydd ei angen

Cadarnhad o’r dyddiad y cawsoch chi neu’ch plentyn gyngor i hunanynysu gan un o’r rhain:

 • gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru
 • ysgol eich plentyn
 • lleoliad addysg bellach eich plentyn
 • lleoliad gofal plant eich plentyn (crèche, meithrinfa)

Tystiolaeth eich bod yn cael un o’r budd-daliadau a restrwyd yn yr adran ar bwy sy’n gymwys.

Os ydych yn gyflogedig, byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • eich slip cyflog diweddaraf (o fewn y 2 fis diwethaf yn dangos tystiolaeth o’ch enillion)
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Os ydych yn hunangyflogedig byddwch hefyd angen:

 • eich cyfriflen banc ddiweddaraf ar gyfer eich cyfrif busnes (o fewn y 2 fis diwethaf)
 • eich cyfrifon diweddaraf neu hunanasesiad diweddaraf
 • enw’r banc, cod didoli a rhif cyfrif (gwneir yr holl daliadau drwy drosglwyddiad banc BACS yn unig)

Wedi ichi wneud cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio yn erbyn cofrestr Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru. Diben hyn yw gwirio eich bod wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu.

Os nad ydych ar y gofrestr, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Byddwch yn cael e-bost neu lythyr i ddweud a yw eich cais wedi’i gymeradwyo neu beidio.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo byddwn yn cysylltu â chi dros e-bost o fewn 3 diwrnod gwaith. Bydd eich awdurdod lleol yn rhoi gwybod i chi pa bryd y cewch y taliad.

Os na fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo

Bydd eich cais yn cael ei wrthod os nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Ni fyddwch yn cael apelio na gofyn am adolygiad o’ch cais.Efallai y gall eich awdurdod lleol eich helpu os oedd gwybodaeth wedi’i hepgor o’ch cais.

Fe allech chi hefyd wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os oes rhaid i fwy nag un person yn eich aelwyd hunanynysu

Os gofynnir i chi ac eraill yn eich aelwyd i hunanynysu, a’ch bod chi’n gymwys, caiff pob person wneud cais am y taliad.

Os dywedir wrth eich plentyn am hunanynysu, dim ond un taliad ar gyfer yr cartref y gallwch ei hawlio ar adeg y cyfnod hunanynysu.

Os oes angen ichi hunanynysu fwy nag unwaith

Gan efallai y gofynnir i chi hunanynysu fwy nag unwaith gallwch dderbyn mwyafswm o 3 thaliad. Yn ogystal gall 3 taliad ar gyfer plant sydd yn cwrdd y meini prawf ei wneud i rhieni neu gofalwyr.

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob cais. Rhaid i'r cyfnodau ynys beidio â gorgyffwrdd.