Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ynghylch pwy sy’n gymwys i gael y taliadau a sut y cânt eu gwneud.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Cyflwyniad

1. Pwy sydd â hawl i daliad bonws Covid-19 y GIG?

Bydd darparwyr gwasanaethau gofal sylfaenol GIG Cymru (1) a’u staff yn gymwys i gael y taliad bonws os ydynt yn dod o fewn un o’r categorïau canlynol ac nad ydynt wedi’u heithrio gan baragraff 2 isod:

 • Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn cael eu cyflogi neu a oedd wedi eu cymryd ymlaen yn uniongyrchol gan y darparwr gofal sylfaenol, ac yr oedd eu rôl yn ymwneud yn bennaf â darparu gwasanaethau gofal sylfaenol meddygol, deintyddol, fferyllol neu offthalmig y GIG yn uniongyrchol i gleifion GIG y darparwr am o leiaf 4 wythnos yn olynol yn ystod y cyfnod yn dechrau ar 17 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 28 Chwefror 2021.
 • Cyflogeion y darparwr gofal sylfaenol yr oedd eu rôl yn ymwneud yn bennaf â chefnogi’n uniongyrchol y gwaith o ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol meddygol, deintyddol, fferyllol neu offthalmig y GIG i gleifion GIG y darparwr yn y lleoliad lle’r oedd y gwasanaethau GIG hynny’n cael eu darparu i’r cleifion GIG hynny am o leiaf 4 wythnos yn olynol yn ystod y cyfnod yn dechrau ar 17 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 28 Chwefror 2021.
 • Cyflogeion y darparwr gofal sylfaenol a fyddai wedi dod o fewn y categorïau uchod pe na baent ar absenoldeb arbennig oherwydd Covid-19, yn hunanwarchod, ar absenoldeb salwch, ar gyfnod mamolaeth, ar gyfnod tadolaeth, ar absenoldeb rhiant a rennir neu absenoldeb mabwysiadu yn ystod y cyfnod yn dechrau ar 17 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 28 Chwefror 2021.
 • Y gweithwyr locwm hynny a gymerwyd ymlaen yn uniongyrchol gan y darparwr gofal sylfaenol i ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol meddygol, deintyddol, fferyllol neu offthalmig y GIG i gleifion GIG y darparwr mewn lleoliad yng Nghymru am o leiaf 8 sesiwn, a’r 8 sesiwn hynny wedi’u cwblhau yn ystod y cyfnod yn dechrau ar 17 Mawrth 2020 ac yn dod i ben ar 28 Chwefror 2021.
 • Mae’r cyfeiriadau uchod at ddarparwyr gofal sylfaenol a gwasanaethau offthalmig yn cynnwys (yn y drefn honno) ddarparwyr a chanddynt, neu wasanaethau a ddarperir o dan, drefniant Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru neu drefniant Golwg Gwan Cymru gyda Bwrdd Iechyd Lleol.

2. Pwy sydd heb hawl i gael y taliad?

 • Unrhyw un a delir drwy gwmni gwasanaethau personol
 • Cyflogeion (neu weithwyr wedi’u cymryd ymlaen gan) is-gontractwr (ar unrhyw lefel) i’r darparwr gofal sylfaenol
 • Staff asiantaeth, ac eithrio gweithwyr locwm
 • Cyflogeion sydd wedi’u diswyddo am gamymddwyn difrifol
 • Cadeiryddion Byrddau ac Aelodau Anweithredol/Annibynnol
 • Pobl sy’n gweithio o dan drefniadau IR35 neu fodelau cymryd staff ymlaen yn uniongyrchol
 • Gweithwyr a delir ar sail “ffi”, ac eithrio gweithwyr locwm
 • Myfyrwyr clinigol ar leoliadau di-dâl
 • Pobl ar seibiannau gyrfa

3. Pryd a faint y dylwn i ddisgwyl ei dderbyn?

Y taliad sy’n cael ei wneud yw £735 yr unigolyn, sy’n golygu, os ydych yn talu treth ar 20% ac Yswiriant Gwladol ar 12% (ac nad yw’r taliad yn bensiynadwy), y dylech dderbyn taliad net o tua £500 yn eich cyflog. Os ydych yn ennill llai na’r trothwy treth, efallai y byddwch yn cael mwy na £500. Os ydych yn talu treth ar y gyfradd uwch byddwch yn cael llai, yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

4. Rwy’n credu fy mod yn gymwys i gael y taliad hwn. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd pob darparwr gofal sylfaenol yn derbyn manylion am sut i wneud cais am y bonws hwn ar gyfer ei staff. Dylai gweithwyr locwm sy’n dymuno gwneud cais gysylltu â’u practis(au) perthnasol, ond dim ond un taliad y bydd ganddynt hawl i’w dderbyn hyd yn oed os ydynt yn gymwys i hawlio drwy fwy nag un darparwr. Caiff yr wybodaeth a’r ffurflen gais y bydd angen i’r cyflogwr ei llenwi eu cyhoeddi ar ffurf Cylchlythyr Iechyd Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf.

5. Rwyf wedi ymddeol/gadael maes Gofal Sylfaenol ers 17 Mawrth 2020 – a oes gennyf hawl i’r taliad hwn?

Os oeddech yn dod o fewn un o’r categorïau cymhwystra ym mharagraff 1 uchod, ac nad oeddech yn dod o fewn paragraff 2 uchod, efallai y bydd gennych hawl i’r taliad hwn. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys, cysylltwch â Nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk.

6. Rwy’n gweithio ym maes Gofal Sylfaenol ond rwyf wedi bod yn hunanwarchod yn unol â chyngor y Llywodraeth. A oes gennyf hawl i’r taliad hwn?

Pe byddech wedi bodloni’r meini prawf cymhwystra pe na baech yn hunanwarchod yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, rydych yn gymwys i gael y taliad.

7. Rwy’n weithiwr locwm sydd wedi ei gymryd ymlaen gan ddarparwr gofal sylfaenol. A oes gennyf hawl i’r taliad hwn?

Oes, os ydych yn dod o fewn y categori perthnasol ym mharagraff 1 ac nad ydych yn dod o fewn paragraff 2. Nid oes rhaid i’r sesiynau gofynnol fod wedi’u cwblhau ar gyfer yr un darparwr ond dylech ofyn i’r darparwr gofal sylfaenol yr ydych wedi cwblhau’r nifer mwyaf o sesiynau cymwys ar ei gyfer wneud cais ar eich rhan. Ceir rhagor o fanylion am y broses hon yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru a gyhoeddir yn ystod yr wythnosau nesaf. Os ydych hefyd yn gymwys oherwydd eich gwaith i bractis a reolir gan Fwrdd Iechyd Lleol gweler paragraff 9 isod.

8. Rwy’n weithiwr locwm. Os ydw i’n gymwys, faint fydda i’n ei dderbyn?

Bydd £735 yn cael ei dalu i’r darparwr Gofal Sylfaenol sy’n llenwi’r ffurflen gais electronig ar eich rhan. Yna bydd y darparwr gofal sylfaenol yn trefnu taliad ymlaen i chi a’ch cyfrifoldeb chi fydd talu i CThEM unrhyw atebolrwydd o ran Yswiriant Gwladol a/neu dreth sy’n gysylltiedig â’r taliad hwnnw.

9. Rwy’n gweithio fel locwm mewn practis a reolir gan Fwrdd Iechyd Lleol yn unig. Sut fydda i’n derbyn y taliad?

Os ydych yn gweithio fel locwm mewn practis a reolir gan Fwrdd Iechyd Lleol yn unig neu’n gweithio fel locwm i bractis a reolir ac i ddarparwr Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, ni fydd angen i chi wneud cais am y taliad hwn na gofyn i’r darparwr Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol wneud cais ar eich rhan, oherwydd byddwch yn derbyn eich taliad yn awtomatig drwy gyflogres y GIG ar yr amod eich bod wedi bodloni’r gofynion sy’n ymwneud â gweithgareddau locwm ym mharagraff 1 uchod (ac nad ydych yn dod o fewn paragraff 2 uchod).

10. A yw hyd fy nghyfnod o wasanaeth yn effeithio ar fy hawl i'r taliad hwn?

Nac ydy, ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwystra ym mharagraff 1 uchod (ac nad ydych yn dod o fewn paragraff 2 uchod).

11. A fydd gweithio’n rhan-amser yn effeithio ar faint o daliad y byddaf yn ei dderbyn?

Na fydd. Nid yw’r taliad yn cael ei gyfrifo ar sail pro rata ond bydd angen i chi fodloni’r meini prawf cymhwystra ym mharagraff 1 uchod (a pheidio â dod o fewn paragraff 2 uchod).

12. A allaf dderbyn fy nhaliad mewn rhandaliadau?

Bydd angen i chi siarad â’ch cyflogwr yn uniongyrchol i ofyn a allwch dderbyn y taliad mewn rhandaliadau.

13. A yw’r taliad yn bensiynadwy?

Er mai’r bwriad yw na fydd y taliad yn bensiynadwy, os nad yw hynny’n bosibl o dan delerau ac amodau’r darparwr ar gyfer cyflogai cymwys, gall y darparwr hefyd ddidynnu unrhyw gyfraniadau pensiwn cyflogwr a chyflogai mewn perthynas â’r taliad. 

14. A godir TAW ar y taliad?

Penderfyniad i bob derbynnydd fydd hynny, ond yn y rhan fwyaf o achosion mae’n debygol y bydd y taliad yn ymwneud â gwasanaeth sydd wedi’i eithrio rhag TAW.

15. Beth os ydw i’n gweithio i fwy nag un sefydliad Gofal Sylfaenol/GIG? A fyddaf yn derbyn mwy nag un taliad?

Na fyddwch, dim ond un taliad y mae gennych hawl iddo a dim ond un taliad a gewch. Dylai’r darparwr gofal sylfaenol yr ydych yn gwneud y gyfran fwyaf o’ch gwaith iddo eich cynnwys yn ei ffurflen gais. Gweler paragraff 9 uchod os ydych yn gweithio i bractis a reolir gan Fwrdd Iechyd Lleol.

16. A fydd hyn yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Gallai, fe allai effeithio arnynt, ond bydd manylion ynghylch sut y bydd hyn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yn dibynnu ar ba fudd-daliadau a gewch, incwm eich cartref a ffactorau personol unigol eraill.

17. A gaf i optio allan o dderbyn y taliad hwn?

Cewch. Bydd angen i chi ddweud wrth eich cyflogwr am beidio â’ch cynnwys yn ei ffurflen gais. 

18. Rwy’n ddarparwr Gofal Sylfaenol. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Cyhoeddir Cylchlythyr Iechyd Cymru yn ystod yr wythnosau nesaf a fydd yn cynnwys yr holl fanylion angenrheidiol. Bydd disgwyl i chi lenwi ffurflen gais electronig (bydd dolen ar gael yn y Cylchlythyr Iechyd).

Bydd y ffurflen gais electronig yn gofyn am fanylion yr holl unigolion cymwys a oedd yn gweithio i chi neu a gymerwyd ymlaen gennych. Gofynnir i chi ddarparu enwau a rhifau Yswiriant Gwladol ar gyfer pob unigolyn. Bydd angen i chi gyflwyno’ch ffurflen gais electronig o fewn y cyfnod sy’n dechrau ar 11 Mehefin 2021 ac sy’n dod i ben ar 30 Medi 2021.

Os ydych am dderbyn y taliad erbyn 14 Medi, bydd angen i chi gyflwyno’ch cais electronig erbyn diwedd mis Mehefin 2021. Bydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn prosesu pob cais cymwys a bydd y taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i chi. Yna mae’n rhaid i chi drosglwyddo’r taliad hwn (yn amodol ar unrhyw ddidyniadau a ganiateir, fel y nodir uchod) i’r rhai hynny y gwnaethoch y cais ar eu rhan.

19. Rwy’n ddarparwr Gofal Sylfaenol. A oes dyddiad cau i gyflwyno fy nghais?

Oes, mae rhaid i chi gyflwyno eich cais electronig erbyn 30 Medi 2021.

20. Dydw i ddim yn gweithio yng Nghymru ond rwy’n gweld cleifion o Gymru. Ydw i’n gymwys?

O dan y darpariaethau trawsffiniol, os ydych yn ddarparwr sydd â threfniant i ddarparu gwasanaethau GIG Cymru yn seiliedig ar adran o Ddeddf GIG Cymru, mae gennych hawl i’r taliad. Os ydych yn ddarparwr gofal iechyd neu’n gyflogai i ddarparwr gofal iechyd, ar yr amod eich bod yn treulio 50% o’ch oriau contract yn darparu neu’n cefnogi darpariaeth gwasanaethau GIG Cymru, mae gennych hawl i’r taliad. Os ydych yn weithiwr locwm, mae angen i chi fod wedi gwneud 8 sesiwn i ddarparwr o’r fath, ond rhaid i’r 8 sesiwn hynny fod wedi’u cynnal yng Nghymru.