Skip to main content

Mae Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn bartneriaeth gymdeithasol dairochrog rhwng yr undebau llafur, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru. Mae’n edrych ar wasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru ac yn fforwm ar gyfer materion y gweithlu ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn gweithio mewn partneriaeth gydradd ac yn ceisio dod i gytundeb neu benderfynu ar gyfeiriad cyffredin rhwng pob un o'r tri phartner ar faterion y gweithlu sy'n berthnasol ar draws y gwasanaeth cyhoeddus neu i'r gwasanaeth cyhoeddus yn ei gyfanrwydd. Mae'n ffynhonnell o arweiniad arbenigol, ac yn fforwm ar gyfer rhannu gwybodaeth ac arferion da ac ar gyfer dylanwadu, gan gynnwys ystyried, herio, a gwella polisïau sy'n berthnasol i'r gweithlu. Mae'r Cyngor hefyd yn cefnogi ymarfer ar y cyd, hyd yn oed pan na ellir dod i gytundeb ffurfiol ac mae'n gweithio drwy'r cyrff cynrychioliadol perthnasol i sicrhau bod cytundebau ar gyfer Cymru gyfan yn cael eu gweithredu a bod canllawiau yn cael eu dilyn.

Nid yw'r Cyngor yn fforwm ar gyfer cyd-fargeinio, datrys anghydfodau lleol na materion sy'n benodol i sector.

Cyd-bwyllgor Gweithredol Cyngor Partneriaeth y Gweithlu

Mae Cyd-bwyllgor Gweithredol Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn atebol i Gyngor Partneriaeth y Gweithlu, ac yn hwyluso ei waith, mewn ymgynghoriad â'r cyrff cynrychioliadol. Mae'r Cyd-bwyllgor Gweithredol yn bartner cydradd ac mae ei aelodaeth yn adlewyrchu strwythur partneriaeth gymdeithasol dairochrog Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, gyda chynrychiolaeth o'r Undebau Llafur, Cyflogwyr a Llywodraeth Cymru.

Cyd-ysgrifenyddiaeth Cyngor Partneriaeth y Gweithlu

Mae Cyd-ysgrifenyddiaeth Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn adrodd i'r Cyd-bwyllgor Gweithredol ac yn cefnogi Cyngor Partneriaeth y Gweithlu a'i Gyd-bwyllgor Gweithredol ar ran yr holl bartneriaid, gan weithio gyda phartneriaid, a thrwyddynt, i wireddu rhaglen waith flynyddol Cyngor Partneriaeth y Gweithlu. Mae tîm y Cyd-ysgrifenyddiaeth yn cael ei recriwtio o'r tri phartner, er mwyn adlewyrchu strwythur partneriaeth gymdeithasol dairochrog Cyngor Partneriaeth y Gweithlu.

Rhannu’r dudalen hon