Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau presennol Cyngor Partneriaeth Cymru.

Llywodraeth Cymru

 • Yr Athro Mark Drakeford AC - Prif Weinidog Cymru
 • Rebecca Evans AC - y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
 • Vaughan Gething AC - y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Julie Morgan AC - y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Lesley Griffiths AC - Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
 • Ken Skates AC - Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Lee Waters AC - Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Julie James AC - y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
 • Hannah Blythyn AC - y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
 • Eluned Morgan AC - Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Dafydd Elis-Thomas AC - y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
 • Kirsty Williams AC - y Gweinidog Addysg
 • Jane Hutt AC - y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
 • Jeremy Miles AC - y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit

Awdurdodau lleol

 • Y Cyng Jane Mudd (Casnewydd) 
 • Y Cyng Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf)
 • Y Cyng Huw Thomas (Caerdydd)
 • Y Cyng Rob Stewart (Abertawe) 
 • Y Cyng Mair Stephens (Sir Gaerfyrddin)
 • Y Cyng Ellen ap Gwynn (Ceredigion)
 • Y Cyng Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr)
 • Y Cyng Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych)
 • Y Cyng Sam Rowlands (Conwy)
 • Mr Alun Michael - Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Y Cyng Tudor Davies – Awdurdodau Tân ac Achub
 • Maria Battle – Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru a'r Byrddau Iechyd Lleol
 • Y Cyng Michael Cuddy - Cynghorau Cymuned
 • Mr Owain Wyn - Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

Partneriaid diwygio gwasanaethau cyhoeddus (Arsylwyr)

 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru - Swyddfa Archwilio Cymru
 • Peter Davies, Cadeirydd - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Chris Llewellyn, Prif Weithredwr - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol - TUC Cymru
 • Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr - Un Llais Cymru