Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes ar sut i ofalu am eu hanifeiliaid anwes yn ystod cyfnod mesurau rheoli COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth gyffredinol am anifeiliaid a COVID-19

Nid oes unrhyw dystiolaeth bod Covid-19 (Coronafeirws) yn lledaenu mewn anifeiliaid anwes nac anifeiliaid eraill.  Nid oes unrhyw beth i awgrymu y gallai anifeiliaid anwes drosglwyddo’r clefyd i bobl.

Yn unol â’r cyngor cyffredinol gan Iechyd y Cyhoedd Cymru ar COVID-19, dylech olchi eich dwylo yn rheolaidd cyn ac wedi ichi ddod i gysylltiad ag anifeiliaid neu anifeiliaid anwes.

Mae’n bosibl bod côt ac wyneb anifeiliaid anwes wedi’u heintio gyda’r feirws o bobl, am amser byr, yn union fel arwynebeddau eraill.  

Gallai’r mesurau sy’n cael eu cymryd i reoli Covid-19 newid, yn aml o bosibl, felly edrychwch ar y newyddion a’r canllawiau diweddaraf. 

Cyngor ar fynd â’ch ci am dro

Mae cerdded eich ci, ar dennyn, yn cael ei ystyried yn fath o ymarfer corff a ganiateir, er gwaethaf y cyfyngiadau cyffredinol ar symudiadau pobl sydd mewn lle. (Cofiwch dylech gadw o leiaf 2 fetr oddi wrth bobl eraill y tu allan I’ch cartref ac rydym yn eich cynghori i gadw'r ci ar dennyn am y rheswm hwn).

Cathod

Dylai cathod mewn cartrefi lle mae pobl efo Covid-19 neu sy’n hunan-ynysu cael eu cadw i mewn os yn bosib. Fel arall, gath cathod cael eu rheoli fel normal. Mae rhagor o gyngor ar gael o’r Chymdeithas Milfeddygon Prydain.

Cyngor i berchenogion anifeiliaid anwes sydd mewn grwpiau risg uchel ac yn hunan-ynysu

Rhaid i chi ddilyn un neu ragor o'r canlynol:

Os nad oes modd i’ch ci ymarfer yn y cartref, efallai y byddai’n bosibl ichi gael rhywun arall i fynd a’r ci am dro, ond mae’n rhaid i hyn fod yn rhan o’u lwfans ymarfer y tu allan unwaith y dydd, nid yn ychwanegol iddo. 

Cyngor i’r bobl sy’n mynd ag anifeiliaid anwes am dro ar ran rhywun arall

Os ydych yn mynd ag anifail am dro ar ran rhywun sydd ddim yn gallu gwneud, dylech olchi eich dwylo cyn ac wedi delio â’r anifail hwnnw. Dylech gadw yr anifail ar dennyn drwy’r amser ac osgoi cysylltiad uniongyrchol gyda phobl ac anifeiliaid eraill. Dylech drosglwyddo’r anifail yn ôl ger y drws neu’r neuadd ac osgoi cyswllt â’r perchennog. 

Os ydych yn mynd ag anifail am dro o gartref sy’n dangos symptomau o’r feirws, dylech wneud yn siŵr nad yw’r anifail yn cymysgu gydag anifeiliaid o aelwydydd eraill.

Cadw anifeiliaid anwes yn hapus ac iach

Mae Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru (CAWGW), gyda chymorth AWNW, wedi cyhoeddi cyngor i berchnogion anifeiliaid anwes Cymru:

Mae'r cyngor hwn yn cynnwys:

  • atal pryder gwahanu
  • cynnal diet iach, a
  • darparu cartref diogel a chyfforddus

Cyngor tebyg a gyhoeddwyd yn Lloegr gan y grŵp Canine a'r sector Feline.

Beth i’w wneud os yw eich anifail anwes yn sâl ac angen gweld milfeddyg

Os yw eich anifail anwes wedi cael niwed, yn sâl neu angen triniaeth frys, ffoniwch y milfeddyg i drefnu’r ffordd orau i fodloni anghenion eich anifail anwes.  Gwnewch drefniadau penodol cyn ymweld ag unrhyw filfeddyg i leihau unrhyw risg posibl o drosglwyddo’r feirws.

Ni ddylai ymweliadau rheolaidd i’r milfeddyg cymryd lle ar hyn o bryd.

Cyngor i filfeddygon

Mae Coleg Brenhinol y Milfeddygon a Chymdeithas Milfeddygon Prydain yn rhoi cyngor i filfeddygon ar y ffordd orau o ddarparu eu gwasanaethau mewn amgylchiadau sy’n newid.   

Rhannu’r dudalen hon