Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gael digon o fitamin D tra’n aros gartref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Ebrill 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyflwyniad

Mae ein cyrff yn gwneud fitamin D o olau'r haul ar ein croen pan fyddwn ni tu allan. Yn ystod y gwanwyn a'r haf mae’r mwyafrif o bobl yn cael yr holl fitamin D sydd ei angen arnynt. Rydym hefyd yn cael fitamin D of fwyta gwahanol fwydydd, gan gynnwys, pysgod olewog - eog, mecryll, pennog a sardîns - cig coch ac wyau.

Ar hyn o bryd rydym yn cynghori pobl i aros gartref. Ar gyfer y mwyafrif, bydd hyn yn golygu bod tu fewn am ran helaeth o'r diwrnod, a gallai hyn olygu nad yw pobl yn cael digon o fitamin D o fod mas yn yr heulwen.

Mae fitamin D yn helpu cadw esgyrn, dannedd a chyhyrau yn iach. Mae hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y system imiwnedd, sy'n helpu ein cyrff i frwydro yn erbyn heintiau.

Mae rhai adroddiadau bod fitamin D yn lleihau'r risg o coronafeirws, ond does dim tystiolaeth am hyn ar hyn o bryd.

Bod yn yr haul

Gan y gallai fod yn anodd i bobl gael digon o fitamin D o fwyd yn unig, dylai pawb geisio treulio peth amser tu allan pan ei bod hi'n ddiogel gwneud, er enghraifft, yn yr ardd, neu yn ystod eu hymarfer corff unwaith y diwrnod.

Yn ddelfrydol, dylai hyn gynnwys 10 munud i 15 munud o fod yn yr haul heb amddiffyniad. Unwaith i eli haul gael ei roi ar y corff, nid yw'r corff yn gwneud fitamin D.

Dylech gofio bod aros yn yr haul am gyfnodau hir heb eli haul yn cynyddu'r risg o ddatblygu canser y croen.

Atchwanegiadau fitamin D

Mae lefelau da o fitamin D yn dda ar gyfer imiwnedd, a gall atchwanegiadau fitamin D ddiogelu yn erbyn heintiau resbiradol yn gyffredinol.

Mae'r risg o fod â diffyg fitamin D yn uwch ymysg grwpiau penodol, fel menywod beichiog, babanod a phlant ifanc, a phobl sydd â chroen tywyllach, gan nad yw eu cyrff yn gallu gwneud cymaint o fitamin D.

Rydym yn argymell yn gryf bod pobl yn y grwpiau canlynol yn cymryd atchwanegiad dyddiol yn cynnwys 10 microgram o fitamin D.

 • Menywod beichiog a menywod sy'n bronfwydo.
  • Mae fitaminau Cychwyn Iach, sy'n cynnwys fitamin D, ar gael am ddim i fenywod beichiog yng Nghymru sydd o dan ddeunaw oed, neu sy'n derbyn rhai budd-daliadau. Gofynnwch i'ch bydwraig neu ymwelydd iechyd i gael mwy o wybodaeth, neu mae mwy o wybodaeth ar wefan Cychwyn Iach.
 • Babanod a phlant ifanc o dan bump.
  • Dylai babanod sy'n cael eu bronfwydo o'u genedigaeth hyd un mlwydd oed gael atchwanegiad dyddiol yn cynnwys 8.5 i 10 microgram o fitamin D.
  • Dylai plant rhwng un a phedair oed gael atchwanegiad dyddiol yn cynnwys 10 microgram o fitamin D.
  • Dim ond os yw babanod sy'n cael eu bwydo â fformiwla yn cael llai na 500ml (tua pheint) o fformiwla babanod y diwrnod, y dylent gael fitamin D yn ychwanegol, gan fod fformiwla babanod yn cael ei gyfnerthu gyda fitamin D.
  • Mae fitaminau Cychwyn Iach, sy'n cynnwys fitamin D, ar gael am ddim i blant o dan bedair oed, mewn teuluoedd sy'n derbyn rhai budd-daliadau. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Cychwyn Iach.

 • Pobl â chroen tywyllach, yn arbennig pobl o darddiad Affricanaidd, De-Asiaidd, neu Africanaidd-Carribeaidd.
 • Pobl sy'n 65 oed ac yn hŷn.
 • Pobl sydd tu fewn drwy'r amser, a menywod sy'n gorchuddio eu croen i gyd pan fyddant tu allan.

Gallwch brynu atchwanegiadau fitamin D neu ddiferion fitamin sy'n cynnwys fitamin D (ar gyfer plant o dan bump oed) yn y mwyafrif o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd.

Gall cymryd gormod o fitamin D fod yn niweidiol - peidiwch â phrynu mwy na defnyddio mwy nag sydd ei angen arnoch.

Rhannu’r dudalen hon