A group of teenagers laughing in a cafe

Mae digon o opsiynau i barhau i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Llefydd da i edrych am wybodaeth wrth ystyried y cam nesaf yw gwefannau Gyrfa CymruFfederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Colegau Cymru - pob un yn cynnig gwybodaeth am opsiynau gwahanol i bobl ifanc.

Manteision astudio drwy’r Gymraeg

Un o brif fanteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw ei fod yn cynnal dy sgiliau Cymraeg sy'n werthfawr iawn pan ddaw'r amser i chwilio am swydd. Yn ymarferol, mae dosbarthiadau dysgu yn aml yn llai.

Mae ’na fanteision ariannol hefyd gan fod gan y Coleg Cymraeg ysgoloriaethau gwerth miloedd o bunnoedd i'w rhoi i israddedigion ac uwchraddedigion. Mae rhai cyrsiau hefyd yn cynnig bwrsariaeth ychwanegol i fyfyrwyr sy'n dewis dilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Digwyddiad Sgiliau Cymru

Os nad wyt ti’n siŵr o’r cam nesaf ymlaen yna gall ddigwyddiad Sgiliau Cymru roi’r ateb i ti. Sgiliau Cymru yw’r digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol mwyaf Cymru a bydd yn cael ei gynnal yn yr hydref.

Parhau Mewn Addysg

Colegau Addysg Bellach

Os nad wyt ti am aros ymlaen i'r chweched dosbarth ond yn awyddus i barhau i ddysgu sgil neu bwnc newydd ar ôl gadael ysgol, cymer olwg ar y dewis sydd ar gael yn y Colegau Addysg Bellach. Mae nifer ohonyn nhw'n cynnig cyrsiau trwy’r Gymraeg felly cysyllta â dy goleg lleol i holi ymhellach.

O gyrsiau lefel mynediad i gymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch - mae cwrs ar gael i dy siwtio di ym mhob math o bynciau. Dylai pob darparwr ddarparu cyrsiau dwyieithog ond weithiau mae angen gofyn amdanynt.

Addysg Uwch

Prifysgol a Cholegau

Ers talwm, ychydig iawn o bynciau gradd oedd yn cael eu cynnig yn y Gymraeg - a'r rheiny'n aml yn bynciau traddodiadol fel Cymraeg, Hanes ac Addysg.

Bellach, mae dros 1000 o gyrsiau prifysgol gwahanol ar gael yn y Gymraeg - o hyfforddi i fod yn fydwraig i astudio mathemateg, criminoleg a'r cyfryngau.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Un datblygiad pwysig oedd sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011. Ei nod yw  cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

'Does dim campws gan y coleg hwn.  Yn hytrach, mae'n gweithio'n agos gyda saith prifysgol i gydlynu cyrsiau Cymraeg. Mae’n cyhoeddi prosbectws o'r holl gyrsiau sydd ar gael ar draws Cymru gyfan.

Dysgu o Bell

Dim modd i ti fynd i’r brifysgol am addysg uwch yn y Gymraeg? Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnig cyrsiau Tystysgrif Addysg Uwch ar lein fel y gelli astudio yn dy amser rhydd, ble bynnag yr wyt ti.

Anelu’n uwch?

Mae Rhwydwaith Seren yn rhoi cymorth i fyfyrwyr A ac A* sy’n ystyried gwneud cais i fynd i brifysgolion gorau’r DU drwy dy helpu gyda ffurflenni cais, cyfweliadau a chyngor am brofiad gwaith. Cei fwy o wybodaeth yma.

Hyfforddiant a Dysgu mewn swydd

Awyddus i ddechrau gweithio? Mae nifer o fyrdd y gelli ddatblygu dy sgiliau yn y gweithle – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaeth - hyfforddiant yn y gweithle - yn  gyfle i ti ddatblygu sgiliau angenrheidiol wrth weithio. Yn wahanol i’r ysgol, mae’r hyffrddeiaeth wedi ei lunio o dy gwmpas di gan gynnig amrywiaeth o opsiynau profiad gwaith sydd wedi ei deilwra ar gyfer dy ddiddordebau.

Twf Swyddi Cymru

Os oes gen ti sgiliau eisoes ac mae diffyg profiad sy’n dy ddal di’n ôl, gall Twf Swyddi Cymru roi cyfle da i ti. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle swydd am chwe mis gyda’r gobaith o estyniad.

Prentisiaethau

Efallai nad wyt eisiau parhau ag addysg mewn ystafell ddosbarth. Wyt ti wedi ystyried prentisiaeth - sef swydd gyda hyfforddiant?

Mae bod yn brentis yn golygu dy fod yn dysgu trwy weithio - bydd gen ti  swydd lle byddi'n ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra'n ennill cyflog. Mae darparwyr hyfforddiant yn cynnig cyrsiau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Mae Gyrfa Cymru  yn cynnig cyngor a gwybodaeth dda fel y mae gwefan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Gweithio i dy hun

Erioed wedi meddwl dechrau busnes dy hun neu weithio’n llawrydd?

Mae nifer o fanteision o ddefnyddio Cymraeg ym myd busnes a llawer o gymorth i’w gael i dy gefnogi. Cymer olwg ar gwefan Gyrfa Cymru am fwy o wybodaeth.