Neidio i'r prif gynnwy

Mae'n bwysig bod pawb yn gofalu am eu lles personol. Gallwch gael cymorth a chyngor gan y sefydliadau canlynol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

FarmWell Cymru

Mae FarmWell Cymru yn ganolfan wybodaeth ar-lein sy'n cynnwys:

  • ffynonellau gwybodaeth sy'n hawdd eu defnyddio
  • canllawiau ar sut y gallwch gael gafael ar gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt busnes a phersonol. 

Ewch i www.farmwell.cymru am ragor o wybodaeth.

Y Rhwydwaith Cymunedau Fferm

Mae'r Rhwydwaith Cymunedau Fferm yn sefydliad gwirfoddol ac yn elusen.  Mae'n cefnogi ffermwyr, gweithwyr amaethyddol a theuluoedd yn y gymuned ffermio.

Gall y Rhwydwaith helpu gydag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys:

  • materion iechyd a lles anifeiliaid
  • materion iechyd meddwl, fel iselder, straen a theimlo’n ynysig
  • materion iechyd corfforol, fel salwch hirdymor a damweiniau
  • materion teuluol, megis ymddeol, olyniaeth, tor perthynas a gwneud ewyllys.

Gallwch ffonio’r llinell gymorth Rhadffôn ar 03000 111 999 i siarad â rhywun rhwng 7am a 11pm. Gallwch hefyd e-bostio: help@fcn.org.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://fcn.org.uk/?lang=cy

Cronfa Addington

Mae Cronfa Addington yn elusen i ffermwyr a'u teuluoedd.  Ar adegau o argyfwng a chaledi, efallai y byddant yn gallu darparu rhyddhad rhag trychinebau i ffermwyr ar sail genedlaethol, ranbarthol ac unigol.

Mae'r elusen hefyd yn darparu cartrefi i deuluoedd sydd wedi gorfod gadael eu ffermydd heb fod unrhyw fai arnynt eu hunain, ac sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.  

Cysylltwch â’r llinell gymorth ar 01926 620135.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.addingtonfund.org.uk

Sefydliad DPJ

Mae Sefydliad DPJ cefnogi pobl ym maes  amaethyddiaeth ac mewn cymunedau gwledig sydd â phroblemau iechyd meddwl.  Mae'r elusen yn darparu cwnsela lleol penodol drwy'r fenter 'Rhannwch y Baich' a hyfforddiant pwrpasol ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl. 

Cysylltwch â’r llinell gymorth Rhadffôn ar 0800 587 4262, neu anfonwch neges destun at 07860 048799.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.thedpjfoundation.co.uk

Sefydliad Fuddianol Amaethyddol Frenhinol (RABI)

Mae'r Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol yn darparu cymorth ariannol, gofal ymarferol ac arweiniad i bobl o bob oed sydd yn ffermio.  Mae hyn yn cynnwys ffermwyr, gweithwyr fferm a dibynyddion, ledled Cymru a Lloegr. 

Tywydd eithafol, salwch corfforol a meddyliol, damweiniau, clefyd anifeiliaid a phroblemau llif arian yw rhai o'r rhesymau pam mae pobl sy'n gweithio yn ceisio cymorth yr elusen. 

Cysylltwch â’r llinell gymorth Rhadffôn ar 0808 281 9490, neu e-bostiwch: help@rabi.org.uk.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.rabi.org.uk.

Tir Dewi

Mae Tir Dewi yn elusen sy'n cefnogi ffermwyr a'u teuluoedd.  Mae rhwydwaith o wirfoddolwyr ar gael i

  • wrando a chynnig cyfrinachedd llwyr
  • helpu i flaenoriaethu a datrys problemau
  • rhoi ffermwyr mewn cysylltiad â sefydliadau partner a all gynnig cymorth penodol gydag amrywiaeth o broblemau cymhleth.

Cysylltwch â’r llinell gymorth Rhadffôn ar 0800 121 4722, neu e-bostiwch mail@tirdewi.co.uk

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.tirdewi.co.uk

Mind Cymru

Mae Mind Cymru yn rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae gwybodaeth ar gael am ble i gael help, meddyginiaeth a thriniaethau amgen.

Gallwch ffonio Mind Cymru rhwng 9am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) ar 0300 123 3393 Gallwch hefyd anfon neges destun i 86463, neu e-bostiwch info@mind.org.uk.

Ewch i www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ i gael gwybod mwy.

Y Samariaid

Gallwch gysylltu â'r Samariaid 24 awr y dydd, bob dydd.

Ffoniwch eu llinell gymorth am ddim ar 116123 i siarad â rhywun.