Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun cymorth gofal plant, benthyciadau, grantiau a chefnogaeth i ddarparwyr gofal plant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os ydych yn rhedeg gwasanaeth gofal plant fel meithrinfa neu crèche neu os ydych yn warchodwr plant, mae’n bosibl bod cymorth ar gael ichi o 1 neu fwy o gynlluniau yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Cynnig Gofal Plant Cymru

O 22 Mehefin 2020 ymlaen, pan fydd modd i wasanaethau gofal plant gynyddu nifer y plant y maent yn gofalu amdanynt, byddwn yn darparu cyllid ar gyfer plant a oedd yn gymwys ar gyfer y Cynnig ac yn manteisio arno cyn diwedd mis Mawrth 2020, os mai dyna yw dymuniad y rhiant.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau newydd ar gyfer y Cynnig tan fis Medi 2020.

Cynllun cymorth gofal plant y coronafeirws

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru wedi cael ei ddisodli dros dro gan gynllun cymorth gofal plant y coronafeirws.

Busnes Cymru

Gallwch wneud cais am gymorth busnes gennym, gan gynnwys grantiau, drwy Busnes Cymru.

Edrychwch i weld os oes modd i chi wneud cais am grant dechrau busnes i’r hunangyflogedig, fel gwarchodwyr plant, neu’r Gronfa Cadernid Economaidd, ar Busnes Cymru.

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig drwy gyfnod y Coronafeirw

Gall gwarchodwyr plant sy’n hunangyflogedig wneud cais am grant trethadwy.
Mae’r grant hwn yn werth 80% o’ch elw masnachu hyd at £2,500 y mis am y 3 mis nesaf. Efallai y caiff ei ymestyn os bydd angen.

Os ydych yn gymwys, bydd CThEM yn cysylltu â chi i’ch gwahodd i wneud cais ar-lein. Nid oes angen i chi gysylltu â CThEM.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ar GOV.UK.

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn helpu cyflogwyr fel darparwyr gofal plant â chynllun Talu Wrth Ennill, er mwyn talu costau staff.

Mae’n bosibl y bydd modd ichi gael cymorth os na allwch agor eich gwasanaeth a gofalu am blant, neu os nad oes gan eich staff waith oherwydd y coronafeirws. Gallwch gadw staff ar y gyflogres er eich bod wedi gofyn iddynt beidio â gweithio. Gelwir hyn yn ‘absenoldeb ffyrlo’.

Faint o staff y gallwch eu cadw ar ffyrlo?

Gallwch gadw ar ffyrlo y nifer o staff sy’n cyfateb i swm y cyllid gofal plant yr ydych yn ei gael fel arfer drwy ffynonellau preifat (fel taliadau rhieni, cyflogwyr neu ffioedd). Er enghraifft, os yw 80% o’ch incwm yn dod o ffynonellau preifat fel arfer, cewch roi hyd at 80% o’ch staff ar ffyrlo. Dim ond os yw eich gwasanaeth yn parhau i fod yn ddiogel gyda llai o staff y cewch wneud hyn, ac os ydych yn dilyn canllawiau diweddaraf y Safonau Gofynnol Cenedlaethol.

Mae’n bosibl y telir 80% o gyflog eich staff, hyd at £2,500 y mis.

Dylech ddefnyddio Chwefror 2020 i gynrychioli eich incwm arferol wrth gyfrifo costau.

Os effeithiwyd ar eich incwm a’ch alldaliadau erbyn hanner tymor (Chwefror 2020)

Os effeithiwyd ar eich incwm a’ch alldaliadau ar gyfer mis Chwefror erbyn wythnos hanner tymor, gallwch ddefnyddio cyfartaledd 3 wythnos arall y mis i gyfrifo eich incwm a’ch costau misol.

Os yw canran y staff a gyllidir drwy ffynonellau preifat yn llai na phwynt cyfan ac ni ellir eu cadw ar ffyrlo

Dylech weithio ar sail y gyfran agosaf bosibl o amser staff, ond rhaid ichi ofalu nad ydych yn hawlio o’r Cynllun Cadw Swyddi a defnyddio’r Cynnig Gofal Plant neu Gynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws ar gyfer yr un person.

Clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol

Ni ellir cadw staff a gyflogir gan ysgolion i redeg clybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol ar ffyrlo.

Dod yn ôl â staff sydd ar ffyrlo i’r gwaith oherwydd salwch

Rhaid cadw staff ar ffyrlo am 3 wythnos o leiaf. Ceir eu gosod ar ffyrlo nifer o weithiau, ond rhaid iddynt fod ar ffyrlo am 3 wythnos o leiaf bob tro.

Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i hawlio o’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, ar GOV.UK.

Os nad ydych am gael cyllid y Cynnig Gofal Plant ac am gadw eich staff ar ffyrlo yn lle hynny

Gallwch ddewis peidio â chael cyllid y Cynnig Gofal Plant a chadw eich staff ar ffyrlo os mai dyna’r unig ffordd i gadw’ch busnes yn iach. Rhaid ichi ddweud wrth eich awdurdod lleol os ydych am wneud hyn. Bydd yn stopio’r taliadau ac yn gofyn am i unrhyw daliadau a wnaed eisoes gael eu talu’n ôl.

Darparwyr sy’n cael cyllid drwy Gynnig Gofal Plant Cymru, C-CAS neu Dechrau’n Deg

Os ydych yn cael cyllid drwy Gynnig Gofal Plant Cymru neu Dechrau’n Deg, gallwch ddal i wneud cais i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws. Wrth wneud cais, rhaid ichi ddweud wrth eich awdurdod lleol:

  • nad ydych yn defnyddio’r cynllun a chyllid Llywodraeth Cymru i ddwblgyllido cyflogau gweithwyr sydd ar ffyrlo
  • nad yw’r taliadau rydych yn eu cael (o’u cyfuno â chyllid cyhoeddus rydych yn ei gael eisoes a chyllid cyhoeddus rydych yn disgwyl ei gael) yn golygu eich bod yn derbyn swm o gyllid cyhoeddus sy’n fwy na’r incwm a gynlluniwyd gennych i dalu cyflogau

Os yw eich gwasanaeth ar gau a’r holl staff ar ffyrlo, rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid gofal plant a dderbyniwyd o’r dyddiad y rhoddwyd yr holl staff ar ffyrlo. 

Os ydych am osod rhai neu bob un o’r staff sydd wedi’u hariannu yn rhannol drwy ffynonellau preifat ar ffyrlo, rhaid i chi ddefnyddio’r rheolau ynghylch canrannau ar nifer y staff y gallwch eu rhoi ar ffyrlo.

Newidiadau i’r cyllid gan Lywodraeth Cymru ac incwm gan rieni

Os bydd yr incwm gan Lywodraeth Cymru yn newid, dylech newid y symiau perthnasol mewn ceisiadau ffyrlo eraill. Nid oes angen ichi wneud newidiadau os bydd yr incwm gan rieni yn newid.

Cymorth i fusnesau – gohirio taliadau TAW a Threth Incwm

Mae CThEM am gefnogi busnesau drwy ohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) am 3 mis. Ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig (ee gwarchodwyr plant), bydd taliadau treth incwm sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf 2020 o dan y system hunanasesu ('taliadau ar gyfrif') yn cael eu gohirio tan fis Ionawr 2021.

Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Bydd hyn yn digwydd yn awtomatig ac nid oes angen ichi wneud cais.

CThEM – Amser i Dalu

Os ydych yn ei chael yn anodd talu eich treth mewn pryd, mae’n bosibl bod cymorth ar gael ichi drwy gynnig Amser i Dalu CThEM.

Mae gwybodaeth am yr hyn y mae angen ichi ei wneud os na allwch dalu eich treth mewn pryd ar GOV.UK.

Cymorth i fusnesau sy’n cynnig tâl salwch

Os na all eich staff weithio oherwydd y coronafeirws, ac os ydynt yn gymwys, cânt Dâl Salwch Statudol o ddiwrnod cyntaf eu salwch. Arferid ei dalu o bedwerydd diwrnod y salwch. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn bwriadu deddfu ynghylch hyn.  Mae’r newid yn berthnasol o 13 Mawrth 2020.

Mae’n bosibl y bydd modd i staff sy’n gweithio ar gontractau dros dro neu hyblyg (contractau’r economi gig fel y’i gelwir weithiau), neu ar gontract dim oriau, gael Tâl Salwch Statudol.

Gallwch wirio p’un a yw eich staff yn gymwys ar GOV.UK.

Os nad ydynt yn gymwys, gallant wneud cais am Gredyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Mae gwybodaeth am Dâl Salwch Statudol, gan gynnwys pwy sy’n gymwys a sut i wneud cais, ar GOV.UK.

Benthyciad Adfer

Bydd y cynllun yma'n helpu busnesu bach a chanolig a effeithir gan y coronafeirws i wneud cais am fenthyciadau o hyd at £50,000.

Gallwch wneud cais am fenthyciad, os yw eich busnes:

  • yn y DU
  • wedi ei effeithio'n negyddol gan y coronafeirws
  • ddim yn 'gwmni mewn trafferthion' ar 31 Rhagfyr 2019

Mae mwy o wybodaeth argymhwysedd a sut i wneud cais ar gael ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon