Neidio i'r prif gynnwy

Egluro sut i ymgeisio ar ran cleient.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Tachwedd 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Proses ymgeisio

Mae’n hanfodol eich bod wedi asesu gallu eich cleient i ymgymryd â benthyciad gan ddefnyddio’r meini prawf sydd yn ein cyfrifiannell a’r canllawiau atodol.

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth sy’n cael ei rhoi ar y dechrau yn ddarlun cywir o allu eich cwsmeriaid i gynnal benthyciad Cymorth i Brynu – Cymru yn y tymor hir.

Gellir argraffu fersiwn bapur o'r ffurflen gais, ei chwblhau a'i dychwelyd drwy e-bost neu drwy'r post ynghyd â chopi o'r ffurflen cadw eiddo, a ddarperir fel arfer gan ddatblygwr yr eiddo.

Bydd angen i'ch cleient/cleientiaid lofnodi a dyddio'r ffurflen gais gyda llofnod gwlyb.

Gwnewch yn siŵr bod y ffurflen yn cael ei llenwi'n llawn gyda llawysgrifen glir er mwyn osgoi oedi.

Egwyddorion y cynllun Cymorth i Brynu – Cymru yw rhoi cymorth i bobl na fyddent fel arall yn gallu cael morgais fforddiadwy na chychwyn ar yr ysgol eiddo, i fod yn berchnogion cartrefi. Ni ddylid defnyddio'r cynllun i ddarparu benthyciad cost-effeithiol i'r rhai a allai fforddio prynu eu cartref heb y cynllun.

Felly, bydd unrhyw geisiadau sy'n dangos y gallai ymgeisydd fforddio mwy na 90% o'r pris prynu llawn yn rhesymol yn cael ei wrthod.

Y camau nesaf

Os caiff y cais ei gymeradwyo, byddwn yn rhoi Awdurdod i Fwrw Ati. Mae'r broses o brynu cartref drwy Cymorth i Brynu - Cymru: Benthyciad Ecwiti yn cael ei hegluro yn ein Canllaw i Brynwyr, felly bydd angen i chi lawrlwytho copi er gwybodaeth i chi.