Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ariannol i’ch helpu i dalu eich rhent, morgais neu filiau os ydych yn gweithio, yn hunangyflogedig, yn sâl ac yn methu gweithio, wedi colli eich swydd neu ar ffyrlo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwy’n gweithio ar hyn o bryd

Gallech gael cymorth gan un neu fwy o’r cynlluniau:

  • os oes gennych swydd a’ch bod yn sâl neu yn hunanynysu
  • os ydych wedi bod yn gweithio am lai o oriau neu ar gontract dim oriau
  • os ydych yn cymryd gwyliau di-dâl
  • os ydych mewn perygl o golli eich swydd

Os ydych yn gweithio i gyflogwr, darllenwch ein canllawiau i’r rhai sydd â swyddi i weld os ydych yn gymwys a sut i ymgeisio.

Os ydych yn hunangyflogedig, ac â llai o waith, edrychwch i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Taliad hunanynysu

Os ydych chi ar incwm isel ac nad ydych yn gallu gweithio gartref tra’n hunanynysu, fel allech gael taliad o £500 i helpu gyda cholled enillion. Dim ond os ydych chi wedi cael prawf COVID-19 positif neu wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru y cewch wneud cais am y taliad. 

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais am y taliad hunanynysu.

Cynllun cadw swyddi yn ystod y Coronafeirws (ffyrlo)

Gall y cynllun hwn helpu eich cyflogwr i barhau i’ch talu, hyd yn oed os nad ydych yn gweithio.

Credyd Cynhwysol

Os yw eich cyflog wedi gostwng, gallai’r taliad misol hwn eich helpu i dalu eich rhent, eich morgais a’ch biliau. Os oes angen ichi dalu eich rhent neu eich morgais neu eich bod wedi methu talu, cewch wneud cais am 100% o’r arian ymlaen llaw fydd yn ad-daladwy. Golyga hyn nad oes yn rhaid ichi aros y 5 wythnos arferol cyn derbyn eich taliad cyntaf.

Gallwch wirio as ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 'Newydd'

Taliad bob pythefnos os ydych yn sâl, neu os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio.

Mae gwybodaeth am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Lwfans Ceisio Gwaith 'Newydd'

Os ydych yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos, ond am weithio mwy o oriau.

Mae mwy o wybodaeth ar gymhwyster a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Tâl Salwch Statudol

Os ydych yn sâl neu’n hunanynysu yn sgil y pandemig coronafeirws.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynghylch Tâl Salwch Statudol, gan gynnwys cymhwyster a sut i hawlio, ar GOV.UK.

Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig neu yn aelod o bartneriaeth ac wedi colli incwm yn sgil y pandemig, efallai bod modd i chi wneud cais am grant.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.

Hyfforddiant ar-lein i weithwyr ar ffyrlo

Gallwch ddiweddaru’ch sgiliau, gofalu am eich iechyd meddwl a chael cymorth am opsiynau gyrfa ar gyfer y dyfodol.

Dydw i ddim yn gweithio

Gallech gael cymorth gan un neu fwy o’r cynlluniau:

  • os ydych yn ddi-waith
  • os ydych wedi colli eich swydd

Darllenwch ein canllawiau cymorth i bobl ddi-waith neu mewn perygl o golli eu swyddi i weld a ydych yn gymwys a sut i ymgeisio.

Cynllun cadw swyddi yn ystod y Coronafeirws (ffyrlo)

Gallwch ofyn i’ch cyflogwr barhau i’ch talu yn hytrach na’ch diswyddo.

Lwfans Ceisio Gwaith 'Newydd'

Os ydych yn ddi-waith efallai y bydd modd i chi gael y Lwfans Ceisio Gwaith i’ch helpu wrth chwilio am waith.

Mae mwy o wybodaeth ar gymhwyster a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Credyd Cynhwysol

Taliad misol i’ch helpu i dalu eich rhent, morgais a biliau. Os oes angen ichi dalu eich rhent neu eich morgais neu eich bod wedi methu talu, cewch wneud cais am 100% o’r arian ymlaen llaw fydd yn ad-daladwy. Golyga hyn nad oes yn rhaid ichi aros y 5 wythnos arferol cyn derbyn eich taliad cyntaf.

Gallwch wirio as ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Twf Swyddi Cymru

Gallai cyflogwr gael cymorth i dalu eich cyflog pan fyddant yn eich cyflogi.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Gallech gael cymorth i wella eich CV a’ch sgiliau gwaith, a allai eich helpu i gael swydd.

Cymorth Diswyddo ReAct

Gallech gael cyllid tuag at gwrs i ennill sgiliau newydd a allai fod o gymorth i gael swydd newydd.

ReAct ac Access

Os ydych chi wedi colli eich swydd neu wedi bod yn ddi-waith am lai na dwy flynedd, mae’n bosibl y gall cyflogwr gynnig swydd i chi drwy’r cynllun hwn.

Cymorth ychwanegol gyda chostau tai

Help i dalu ôl-ddyledion rhent

Os nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws a bod gennych ôl-ddyledion rhent, gallwch wneud cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth oddi wrth undeb credyd.

Lwfans Tai Lleol

Efallai y cewch help i dalu’ch rhent i fel rhan o'r broses Credyd Cynhwysol (nid oes modd i chi gael hwn os ydych yn rhentu eich cartref oddi wrth awdurdod lleol neu gymdeithas dai).

Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai (DHP)

Gall hyn eich helpu i dalu'ch costau tai, ar ben y Budd-dal tai a/neu Gredyd Cynhwysol.

Hawlio budd-daliadau

Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell budd-daliadau ar GOV.UK i ddarganfod:

  • pa fudd-daliadau y gallech eu hawlio
  • sut i hawlio
  • beth fydd yr effaith ar eich budd-daliadau os byddwch yn dechrau gweithio

Caledi ariannol

Gall y Gronfa Cymorth Dewisol eich helpu os ydych yn dioddef caledi ariannol. Gall hefyd dalu am eitemau i’r cartref er mwyn i chi fedru byw yno.