Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ariannol i’ch helpu i dalu eich rhent, morgais neu filiau os ydych yn gweithio, yn hunangyflogedig, yn sâl ac yn methu gweithio, wedi colli eich swydd neu ar ffyrlo.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rwy’n gweithio ar hyn o bryd

Gallech gael cymorth gan un neu fwy o’r cynlluniau:

  • os oes gennych swydd a’ch bod yn sâl neu yn hunanynysu
  • os ydych wedi bod yn gweithio am lai o oriau neu ar gontract dim oriau
  • os ydych yn cymryd gwyliau di-dâl
  • os ydych mewn perygl o golli eich swydd

Taliad hunanynysu

Os ydych chi ar incwm isel ac nad ydych yn gallu gweithio gartref tra’n hunanynysu, fel allech gael taliad o £750 i helpu gyda cholled enillion. Dim ond os ydych chi wedi cael prawf COVID-19 positif neu wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru y cewch wneud cais am y taliad. 

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais am y taliad hunanynysu.

Credyd Cynhwysol

Os yw eich cyflog wedi gostwng, gallai’r taliad misol hwn eich helpu i dalu eich rhent, eich morgais a’ch biliau. Os oes angen ichi dalu eich rhent neu eich morgais neu eich bod wedi methu talu, cewch wneud cais am 100% o’r arian ymlaen llaw fydd yn ad-daladwy. Golyga hyn nad oes yn rhaid ichi aros y 5 wythnos arferol cyn derbyn eich taliad cyntaf.

Gallwch wirio as ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 'Newydd'

Taliad bob pythefnos os ydych yn sâl, neu os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio.

Mae gwybodaeth am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Lwfans Ceisio Gwaith 'Newydd'

Os ydych yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos, ond am weithio mwy o oriau.

Mae mwy o wybodaeth ar gymhwyster a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Tâl Salwch Statudol

Os ydych yn sâl neu’n hunanynysu yn sgil y pandemig coronafeirws.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynghylch Tâl Salwch Statudol, gan gynnwys cymhwyster a sut i hawlio, ar GOV.UK.

Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig neu yn aelod o bartneriaeth ac wedi colli incwm yn sgil y pandemig, efallai bod modd i chi wneud cais am grant.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.

Dydw i ddim yn gweithio

Gallech gael cymorth gan un neu fwy o’r cynlluniau:

  • os ydych yn ddi-waith
  • os ydych wedi colli eich swydd

Darllenwch ein canllawiau cymorth i bobl ddi-waith neu mewn perygl o golli eu swyddi i weld a ydych yn gymwys a sut i ymgeisio.

Lwfans Ceisio Gwaith 'Newydd'

Os ydych yn ddi-waith efallai y bydd modd i chi gael y Lwfans Ceisio Gwaith i’ch helpu wrth chwilio am waith.

Mae mwy o wybodaeth ar gymhwyster a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Credyd Cynhwysol

Taliad misol i’ch helpu i dalu eich rhent, morgais a biliau. Os oes angen ichi dalu eich rhent neu eich morgais neu eich bod wedi methu talu, cewch wneud cais am 100% o’r arian ymlaen llaw fydd yn ad-daladwy. Golyga hyn nad oes yn rhaid ichi aros y 5 wythnos arferol cyn derbyn eich taliad cyntaf.

Gallwch wirio as ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar GOV.UK.

Cymorth ychwanegol gyda chostau tai

Talu eich morgais

Mae’n annhebygol y bydd eich cartref yn cael ei adfeddiannu am 3 mis os na fyddwch yn medru talu eich morgais.

Os ydych yn cael trafferth talu eich morgais, rhaid i chi siarad â’ch darparwr morgais, efallai y bydd modd iddynt eich helpu.

Darllenwch ein canllawiau ynghylch beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich morgais.

Talu eich rhent

Rhaid i’ch landlord roi rybudd cyn gallu eich troi allan o’ch cartref. 

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich rhent, rhaid i chi siarad â’ch landlord neu asiantaeth gosod eiddo, efallai y bydd modd iddynt eich helpu.

Darllenwch ein canllawiau ynghylch beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent.

Help i dalu ôl-ddyledion rhent

Os nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws a bod gennych ôl-ddyledion rhent, gallwch wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid.

Treth Gyngor

Efallai y gallwch gael disgownt neu ostyngiad ar eich treth gyngor.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai (DHP)

Gall hyn eich helpu i dalu'ch costau tai, ar ben y Budd-dal tai neu Gredyd Cynhwysol.

Hawlio budd-daliadau

Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell budd-daliadau ar GOV.UK i ddarganfod:

  • pa fudd-daliadau y gallech eu hawlio
  • sut i hawlio
  • beth fydd yr effaith ar eich budd-daliadau os byddwch yn dechrau gweithio

Caledi ariannol

Gall y Gronfa Cymorth Dewisol eich helpu os ydych yn dioddef caledi ariannol. Gall hefyd dalu am eitemau i’r cartref er mwyn i chi fedru byw yno.