Skip to main content

5. Myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd

Os ydych chi’n wladolyn o’r Undeb Ewropeaidd sy’n byw yng Nghymru, ac os ydych chi wedi byw yn y Deyrnas Unedig am lai na thair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs, fe allwch chi (ac aelodau eich teulu) wneud cais yn arferol am gymorth ariannol tuag at gostau ffioedd dysgu tra byddwch yn astudio yng Nghymru. Os ydych wedi byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd neu ragor cyn diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs, yna mae’n bosib hefyd y byddwch chi (ac aelodau eich teulu) yn gymwys i wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu tuag at gostau byw, sy’n ychwanegol at y cymorth ariannol tuag at gostau eich ffioedd dysgu.

Os ydych chi’n weithiwr mudol neu’n blentyn i weithiwr o wlad Twrci, mae’n bosib y byddwch hefyd yn gymwys am help gyda ffioedd dysgu a chymorth ychwanegol. Mae’n bosib hefyd y bydd gweithwyr mudol o Ardaloedd Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir hefyd yn gymwys am gymorth ychwanegol.

Cyn ichi dderbyn unrhyw gyllid ar gyfer eich cwrs addysg uwch mewn prifysgol neu goleg, rhaid ichi sicrhau bod eich cwrs yn un cymwys.

Rhaid i’r cwrs arwain at gymhwyster yn un o’r meysydd canlynol:

 • Gradd Gyntaf ee. BA, BSc neu Bed
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif Addysg Uwch
 • Diploma Addysg Uwch
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch
 • Diploma Cenedlaethol Uwch
 • Tystysgrif Addysg i Raddedigion
 • Cwrs Meistr integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon

Rhaid i’ch cwrs gael ei gynnal yn un o’r canlynol:

 • Prifysgol yn y Deyrnas Unedig
 • Coleg yn y Deyrnas Unedig sy’n derbyn cyllid gan y llywodraeth
 • Sefydliad preifat penodedig yn y Deyrnas unedig (gofynnwch i’r brifysgol neu’r coleg a yw’r cwrs wedi’i ddynodi’n benodol gan Lywodraeth Cymru.)
 • Grŵp o ysgolion sy’n cymryd rhan mewn cynllun Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon sy’n Seiliedig ar Ysgolion yn y Deyrnas Unedig

Os hoffech siarad gyda rhywun am eich cymhwysedd i gael cyllid i fyfyrwyr a pha gymorth gallech ei gael, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru.

Gallai myfyrwyr cymwys gael benthyciad tuag at ffioedd dysgu i helpu i dalu’r ffioedd dysgu y mae eich prifysgol neu’ch coleg yn eu codi.

Benthyciadau ffi ddysgu
  Uchafswm y gellir ei godi am gwrs llawn-amser Benthyciad ffi ddysgu sydd ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg reoleiddir yng Nghymru £9,000 £9,000
Astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yng Nghymru ar gwrs sydd wedi’i ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,165

Gallai myfyrwyr rhan-amser o’r Undeb Ewropeaidd dderbyn cymorth cyffelyb ar sail pro-rata. 

Nid yw’r Benthyciad Ffi Ddysgu yn cael ei gynnig ar sail asesiad incwm. Hynny yw, ni ystyrir incwm eich aelwyd wrth ystyried a ydych yn gymwys i’w gael. Dylech wneud cais drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru naw mis cyn i’ch cwrs ddechrau.

Telir ffioedd dysgu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri taliad. Codir cyfradd llog ar eich Benthyciad Ffi Ddysgu o’r diwrnod cyntaf y telir yr arian i’r brifysgol neu’r coleg hyd nes bod y benthyciad wedi’i ad-dalu’n llawn, neu hyd nes y caiff ei ddiddymu. Gallwch weld pa gyfradd llog a godir drwy ymweld â’r wefan ad-dalu benthyciadau.

Os byddwch yn gadael y brifysgol neu’r coleg ar ôl bod yn bresennol ar ddiwrnod cyntaf y tymor, efallai y bydd rhaid ichi dalu peth o’r ffioedd. Os hoffech drafod hyn ymhellach, gallwch gysylltu â’r brifysgol neu’r coleg dan sylw.

Hefyd, mae bwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar gael i’ch helpu gyda’ch astudiaethau. Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol drwy grantiau addysgol ac ymddiriedolaethau elusennol.

Gwybodaeth bellach

Os ydych yn fyfyriwr o’r Undeb Ewropeaidd, defnyddiwch y manylion cyswllt isod i gael rhagor o wybodaeth.

Gwasanaethau Cyllid i Fyfyrwyr

Y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Blwch Post 89
Darlington
Swydd Durham
Lloegr
Y Deyrnas Unedig
DL1 9AZ

Ffôn: +44 (0)141 243 3570 (Llun – Gwener, 9:00 tan 17:30)

Mae'r holl ffigurau yn ddarostyngedig i reoliadau.

Rhannu’r dudalen hon