Neidio i'r prif gynnwy

4. Myfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth

Ers mis Awst 2019, mae ôl-raddedigion cymwys sy'n dilyn cwrs meistr wedi gallu cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Mae’r cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol. Peidiwch ag anghofio bod Grantiau i Fyfyrwyr Anabl hefyd ar gael i’ch cefnogi. Dysgwch mwy.

Mae bwrsarïau Meistr newydd wedi bod ar gael i raddedigion sy’n  astudio ar gyfer gradd Meistr yng Nghymru yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd bwrsariaethau Meistr yn parhau i fod ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22:

  • Bwrsariaeth gwerth £4,000 i bobl dros 60 oed, nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cael yr un cymorth ariannol â myfyrwyr iau oherwydd cyfyngiadau Trysorlys ei Mawrhydi.
  • Bwrsariaeth gwerth £2,000 i raddedigion o bob oed i astudio yng Nghymru ar gyfer gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Feddygaeth, cyfeirir at y pynciau hyn yn aml fel pynciau 'STEMM'.
  • Bwrsariaeth gwerth £1,000 i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r fwrsariaeth yn ceisio parhau i ddatblygu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg, a helpu i gcyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy’n gymwys am y bwrsarïau hyn a sut i wneud cais cysylltwch â’ch pbrifysgol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau yn y tablau yn rhai enghreifftiol.

Cwrs blwyddyn
Incwm Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885 £11,480 £18,025
£20,000 £6,651 £11,374 £18,025
£25,000 £5,930 £12,095 £18,025
£30,000 £5,209 £12,816 £18,025
£35,000 £4,488 £13,537 £18,025
£40,000 £3,767 £14,258 £18,025
£45,000 £3,047 £14,978 £18,025
£50,000 £2,326 £15,699 £18,025
£55,000 £1,605 £16,420 £18,025
£59,200 neu fwy £1,000 £17,025 £18,025

Mae swm y grant yn seiliedig ar gyfradd amser llawn (blwyddyn o hyd) gwerth £6,885, wedi’i ostwng £1 am bob £6.937 ychwanegol o incwm dros £18,370. Mae grantiau a benthyciadau rhan-amser wedi’u cyfrifo ar sail pro rata yn ôl hyd y cyfnod astudio.

Beonthyciad Doethuriaeth Ôl-radd - s ydych chi’n dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD) gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £27,265. Gall hyn helpu gyda ffioedd cyrsiau a chostau byw tra byddwch chi’n astudio.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am gymorth ychwanegol ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae'r holl ffigurau yn ddarostyngedig i reoliadau.