2. Israddedigion amser llawn

O fis Medi 2018, bydd israddedigion cymwys llawn-amser sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf yn cael pecyn newydd o gymorth ariannol ar gyfer costau byw tra byddant yn astudio. Cynigir cyfuniad o grantiau a benthyciadau (yn dibynnu ar gymhwysedd) ac, i’r rhan fwyaf, bydd yn gyfwerth â’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 blwydd oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs i gael benthyciad cynhaliaeth fel myfyriwr israddedig.

Gallai israddedigion llawn-amser fod yn gymwys am hyd at £11,530 y flwyddyn tuag at eu costau byw os ydynt yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a £9,225 y flwyddyn yng ngweddill y DU.

Bydd pob myfyriwr cymwys yn derbyn grant o £1,000 o leiaf, beth bynnag yw incwm yr aelwyd. Gallai myfyrwyr o gartrefi sydd ag incwm is fod yn gymwys am grant o hyd at £10,124 os ydynt yn astudio yn Llundain, neu hyd at £8,100 os ydynt yn astudio yng ngweddill y DU. Nid oes rhaid talu'r grant hwn yn ôl.

Byw oddi cartref, y tu allan i Lundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £8,100 £1,125 £9,225
£25,000 £6,947 £2,278 £9,225
£35,000 £5,208 £4,017 £9,225
£45,000 £3,469 £5,756 £9,225
£59,200 + £1,000 £8,225 £9,225

 

Byw oddi cartref, yn astudio yn Llundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £10,124 £1,406 £11,530
£25,000 £8,643 £2,887 £11,530
£35,000 £6,408 £5,122 £11,530
£45,000 £4,174 £7,356 £11,530
£59,200 + £1,000 £10,530 £11,530

Byw gartref

Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885 £955 £7,840
£25,000 £5,930 £1,910 £7,840
£35,000 £4,488 £3,352 £7,840
£45,000 £3,047 £4,793 £7,840
£59,200 or over £1,000 £6,840 £7,840

O dan y pecyn cymorth newydd, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael benthyciadau i dalu am eu ffioedd dysgu. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs. Ceir rhagor o fanylion ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs cyn Awst 2018 yn parhau i gael y pecyn cymorth i fyfyrwyr y maen nhw'n ei gael ar hyn o bryd.

Mae grantiau ychwanegol ar gael hefyd i helpu i gefnogi myfyrwyr drwy eu hastudiaethau. Yn eu plith mae’r Lwfans Dysgu i Rieni, y Grant Gofal Plant, Grant Oedolion Dibynnol a’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Bydd pa grant sydd ar gael yn ddibynnol ar amgylchiadau personol y myfyriwr. Gellir gweld manylion am y cymorth ychwanegol hwn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.