Skip to main content

2. Israddedigion amser llawn

O fis Medi 2018, bydd israddedigion cymwys llawn-amser sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf yn cael pecyn newydd o gymorth ariannol ar gyfer costau byw tra byddant yn astudio. Cynigir cyfuniad o grantiau a benthyciadau (yn dibynnu ar gymhwysedd) ac, i’r rhan fwyaf, bydd yn gyfwerth â’r Cyflog Byw Cenedlaethol. Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 60 blwydd oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eu cwrs i gael benthyciad cynhaliaeth fel myfyriwr israddedig.

Gallai israddedigion llawn-amser fod yn gymwys am hyd at £11,530 y flwyddyn tuag at eu costau byw os ydynt yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a £9,225 y flwyddyn yng ngweddill y DU.

Bydd pob myfyriwr cymwys yn derbyn grant o £1,000 o leiaf, beth bynnag yw incwm yr aelwyd. Gallai myfyrwyr o gartrefi sydd ag incwm is fod yn gymwys am grant o hyd at £10,124 os ydynt yn astudio yn Llundain, neu hyd at £8,100 os ydynt yn astudio yng ngweddill y DU. Nid oes rhaid talu'r grant hwn yn ôl.

Byw oddi cartref, y tu allan i Lundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £8,100 £1,710 £9,810
£25,000 £6,947 £2,863 £9,810
£35,000 £5,208 £4,602 £9,810
£45,000 £3,469 £6,341 £9,810
£59,200 + £1,000 £8,810 £9,810
Byw oddi cartref, yn astudio yn Llundain
Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £10,124 £2,136 £12,260
£25,000 £8,643 £3,617 £12,260
£35,000 £6,408 £5,852 £12,260
£45,000 £4,174 £8,086 £12,260
£59,200 + £1,000 £11,260 £12,260

Byw gartref

Incwm aelwyd Grant Benthyciad Cyfanswm
£18,370 £6,885 £1,450 £8,335
£25,000 £5,930 £2,405 £8,335
£35,000 £4,488 £3,847 £8,335
£45,000 £3,047 £5,288 £8,335
£59,200 + £1,000 £7,335 £8,335

O dan y pecyn cymorth newydd, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael benthyciadau i dalu am eu ffioedd dysgu. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs. Ceir rhagor o fanylion ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs cyn Awst 2018 yn parhau i gael y pecyn cymorth i fyfyrwyr y maen nhw'n ei gael ar hyn o bryd.

Mae grantiau ychwanegol ar gael hefyd i helpu i gefnogi myfyrwyr drwy eu hastudiaethau. Yn eu plith mae’r Lwfans Dysgu i Rieni, y Grant Gofal Plant, Grant Oedolion Dibynnol a’r Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Bydd pa grant sydd ar gael yn ddibynnol ar amgylchiadau personol y myfyriwr. Gellir gweld manylion am y cymorth ychwanegol hwn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Yn ychwanegol at gymorth ar gyfer costau byw a ffioedd dysgu, gallech gael y cymorth canlynol:

Grant Gofal Plant – gallech dderbyn Grant Gofal Plant fel cyfraniad at gost eich gofal plant os bydd gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy ac rydych yn astudio cwrs sydd â dwyster o 50% neu fwy. Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant hwn os byddwch chi neu eich partner yn hawlio'r elfen gofal plant sy'n rhan o'r Credyd Treth Gwaith neu'r Credyd Cynhwysol, Lwfans Gofal Plant y GIG neu Gofal Plant Di-dreth oddi wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Lwfans Dysgu i Rieni - gallech dderbyn cymorth ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â chwrs astudio os bydd gennych blentyn neu blant dibynnol. Yr uchafswm y gallech ei gael yw £1,766 y flwyddyn, ond bydd hynny'n dibynnu ar incwm eich aelwyd a dwyster eich cwrs. 

Grant Oedolion Dibynnol - gallwch wneud cais am Grant Oedolion Dibynnol os bydd gennych bartner neu oedolyn arall sy'n ddibynnol arnoch. Ac unwaith yn unig y gallwch wneud cais am y grant hwn. Yr uchafswm y gallech ei gael yw £3,094 y flwyddyn, ond bydd hynny'n dibynnu ar incwm eich aelwyd a dwyster eich cwrs.

Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl - mae'r rhain ar gael ar gyfer myfyrwyr i dalu am y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag astudio y gallech eu cael o ganlyniad uniongyrchol i anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Nid yw'r swm a gewch yn seiliedig ar incwm eich aelwyd. Mae'n seiliedig ar anghenion yr unigolyn a dwyster eich cwrs. Mae'r tabl canlynol yn dangos y mathau o gymorth a'r uchafsymiau sydd ar gael ar gyfer astudiaethau rhan amser.

Lwfans Yr uchafswm sydd ar gael
Helpwr anfeddygol £23,258 y flwyddyn
Cyfarpar arbenigol £5,849 ar gyfer y cwrs cyfan
Lwfans cyffredinol £1,954 y flwyddyn
Teithio sy'n gysylltiedig ag anabledd Gwariant rhesymol ar gostau teithio ychwanegol sy’n codi o ganlyniad i'ch cyflwr.

Bwrsarïau ac ysgoloriaethau - gallai rhai prifysgolion a cholegau gynnig bwrsarïau neu ysgoloriaethau yn ôl disgresiwn. Gallwch gysylltu â'ch Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr i weld a oes unrhyw gymorth ariannol ychwanegol ar gael ichi. Os byddwch yn astudio cwrs sy'n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd, yna mae'n bosibl y gallech gael bwrsari gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). Ewch i wefan Gwasanaethau Dyfarniadau i Fyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am gymorth ychwanegol ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cofiwch ddilyn Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook i gael gwybod y newyddion diweddaraf.

Mae'r holl ffigurau yn ddarostyngedig i reoliadau.

Rhannu’r dudalen hon