6. Gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Caiff cyllid i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i addysg uwch yn y DU ei ddarparu drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Gallwch wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch costau byw, a benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.

Grant a benthyciadau cynhaliaeth

Bydd pob myfyriwr israddedig cymwys llawn-amser sy’n fyfyriwr am y tro cyntaf yn cael grant o £1,000 y flwyddyn o leiaf i helpu gyda chostau byw, a benthyciad ar ben hynny os bydd angen. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth cyfatebol ar sail pro rata.

Efallai y bydd myfyrwyr o aelwydydd sydd ar incwm is yn gymwys am grant mwy.  Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sy'n gymwys am gymorth ychwanegol, ac ystyrir incwm yr aelwyd. Bydd y swm y gall myfyrwyr rhan-amser ei gael yn seiliedig hefyd ar ddwyster eich astudiaethau.

Mae’n bosibl y caiff hyd at £1,500 ei dynnu oddi ar falans benthyciad cynhaliaeth myfyrwyr pan wneir yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru.

Benthyciadau ffioedd dysgu

Bydd pob myfyriwr cymwys sy'n dechrau mewn addysg uwch o fis Medi 2018 yn gallu gwneud cais am fenthyciad i dalu am ffioedd dysgu. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs.

Pryd i wneud cais

Gall cais am gyllid myfyrwyr gael ei wneud yn uniongyrchol drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r system ymgeisio ar-lein ar gyfer myfyrwyr amser llawn a rhan-amser ar gyfer 2018/19 yn fyw. Gall myfyrwyr amser llawn sy’n dechrau ar eu cwrs yn 2019/20 wneud cais am gyllid myfyrwyr yn y gwanwyn. Gall myfyrwyr rhan-amser ac ôl-radd wneud cais ddechrau'r haf.