1. Trosolwg

Gall mynd i addysg uwch wella eich cyfleoedd o ran eich gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog da; ond mae'n golygu buddsoddiad ariannol.

O fis Awst 2019, bydd myfyrwyr cyrsiau meistr ôl-radd sy’n gymwys yn cael pecyn cymorth tebyg i israddedigion. Bydd y cymorth yn gymysgedd o grantiau a benthyciadau, gan gyfrannu at y costau. Ni fydd wedi’i ddyrannu’n benodol ar gyfer ffioedd a chostau byw.

Mae'r pecyn cymorth cyllid newydd hwn i fyfyrwyr yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu canolbwyntio'n fwy ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs.

Mae’r ffigurau yn yr canllaw hyn yn seiliedig ar astudiaeth yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd ffigurau blwyddyn academaidd 2020/21 yn cael eu cyhoeddi’n fuan.