Skip to main content

Os ydych rhwng 16 ac 18 oed, ni fydd yn rhaid i chi dalu ffioedd dysgu fel arfer. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael: 

Mae'r Gronfa Ariannol wrth Gefn yn rhoi cymorth i fyfyrwyr:

 • sy'n wynebu trafferthion ariannol 
 • sy'n debygol o adael y byd addysg. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r coleg lleol sy'n rhedeg y cynllun.

Os ydych dros 19 oed mae'n bosibl y bydd angen i chi dalu ffioedd dysgu. Mae’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn cynnig dysgu am ddim neu ostyngiad:

 • i ddysgwyr o gartrefi incwm isel
 • i ddysgwyr anabl
 • i ddysgwyr sy'n cael budd-daliadau

Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Lwfans Ceisio Gwaith

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Lwfans Ceisio Gwaith os:

 • yw eich cwrs yn llai na 16 awr yr wythnos
 • ydych yn gallu dangos eich bod ar gael i weithio

Cysylltwch â'ch Canolfan Byd Gwaith lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Benthyciad Datblygu Proffesiynol a Gyrfaol

Gallwch wneud cais am fenthyciad datblygu proffesiynol a gyrfaol:

 • os ydych yn 18 oed neu'n hŷn
 • os nad ydych yn gymwys i gael unrhyw gymorth arall 
 • os ydych yn astudio cwrs galwedigaethol a fydd yn helpu'ch gyrfa

Gallwch fenthyca unrhyw swm rhwng £300 a £10,000 i dalu: 

 • hyd at 80% o ffioedd eich cwrs neu 100% os ydych wedi bod yn ddi-waith am 3 mis neu ragor
 • costau llyfrau a deunyddiau dysgu eraill

Y Llywodraeth fydd yn talu'r llog wrth i chi ddysgu. Byddwch yn dechrau ad-dalu'r benthyciad ar ôl i chi orffen y cwrs. 

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 0800 100 900 neu ewch i gov.uk

Costau cludo

Gwnewch gais am gymhorthdal ar gyfer trafnidiaeth neu hyd yn oed drafnidiaeth am ddim yn ystd addysg bellach.

Gofal plant

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cael cymorth i dalu costau gofal plant wrth i chi astudio.  Cysylltwch â'ch ysgol neu goleg lleol i gael rhagor o wybodaeth.
 

Rhannu’r dudalen hon