Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn achub bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gau llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn achub bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gau llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio.

Bwriedir i’r rheolau hyn ategu’r rheoliadau llym ar aros gartref ac atal sefyllfa debyg i’r un a welwyd y penwythnos diwethaf pan ymgasglodd niferoedd mawr o bobl ar draethau, parciau a mynyddoedd Cymru. 

Mae’r rheoliadau newydd yn cau nifer o fannau prydferth poblogaidd a safleoedd i ymwelwyr ym mhob cwr o Gymru, ac maent wedi rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol, awdurdodau parciau cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gau hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad penodol.    

Mae’r tir a’r llwybrau poblogaidd sydd wedi’u cau yn cynnwys:

  • Yr Wyddfa;
  • Cadair Idris;
  • Pen y Fan
  • Bro’r Sgydau Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa;
  • Castell Caeriw;
  • Castell Henllys;
  • Oriel y Parc;
  • Rhannau o Lwybr Arfordir Sir Benfro;
  • Pob un o’r prif feysydd parcio.

Nid yw’r mesurau yn atal pobl rhag mynd allan i’r awyr agored i ymarfer ond maent, yn hytrach, yn eu hannog i wneud hynny yn agos i’w cartrefi.

Mae’r rheolau ar aros gartref yn caniatáu i bobl fynd allan unwaith y dydd yn agos i’w cartrefi er mwyn ymarfer – ond mewn grwpiau nad ydynt yn cynnwys mwy na dau berson. Rhaid i bobl beidio â theithio oni bai bod hynny’n gwbl angenrheidiol, dylent gadw 2m draw oddi wrth bobl eraill, a dilyn y canllawiau llym ar olchi dwylo a hylendid.

Rhaid i bobl sydd â symptomau’r coronafeirws − tymheredd uchel neu beswch newydd a chyson − aros gartref. Rhaid i’r bobl sy’n byw gyda nhw aros gartref am 14 diwrnod hefyd.

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol:

Yng Nghymru, rydyn ni’n lwcus iawn o’r tirweddau naturiol prydferth sydd gennym ar hyd a lled y wlad.

Nid atal pobl rhag ymarfer yn yr awyr agored y tu allan i’w cartrefi, fel sydd wedi’i nodi mewn deddfwriaeth erbyn hyn, yw’r bwriad wrth gau’r safleoedd hyn.

Rydyn ni wedi gweithredu i gau llwybrau troed a thir penodol er mwyn cadw pobl yn ddiogel a lleihau’r pwysau ar ein GIG. Mae’n neges yn un syml. Arhoswch gartref er mwyn achub bywydau.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r cyhoedd, a’n staff, mor ddiogel â phosibl. Er ein bod wedi cau’r holl seilwaith i ymwelwyr ar ein safleoedd, mae’n hawliau tramwy a’n tir mynediad agored yn parhau’n agored ar hyn o bryd ar gyfer y bobl hynny sy’n byw gerllaw. Byddwn yn mynd ati’n gyson i adolygu’r sefyllfa honno.”

Cyngor CNC yw gofalu amdanoch eich hun ac eraill drwy ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Llywodraeth, gan osgoi teithio’n ddiangen − felly, os ydych chi’n mynd am dro, gwnewch hynny’n lleol; peidiwch defnyddio’r car i deithio i un o'r coedwigoedd rydyn ni’n eu rheoli.

Mae rhestr o lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio yn rhai o fannau prydferth mwyaf poblogaidd Cymru wedi'i chyhoeddi ar wefannau Parciau Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru.