Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud a'r hyn sydd ar agor o 7 Mehefin 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid ichi ei wneud

O 7 Mehefin, rhaid ichi:

 • gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi.
 • gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do.
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall. Peidiwch â’u newid.
 • peidio â chwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig o dan do.
 • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw neu fel rhan o gynulliad a reoleiddir, sy’n caniatáu 30 o bobl ar y mwyaf, yn unig).
 • peidio â chwrdd â mwy na 29 o bobl eraill yn yr awyr agored gan gynnwys mewn gerddi preifat, mannau cyhoeddus a lleoliadau a reoleiddir fel caffis, tai bwyta a thafarndai.
 • gweithio gartre os medrwch.
 • cyfyngu i’r eithaf ar  deithio i ardal sydd â llawer o achosion.

Beth sy'n gallu agor a chael ei gynnal

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant.
 • sefydliadau addysg uwch.
 • safleoedd trwyddedig.
 • siopau nad ydyn nhw’n hanfodol.
 • gwasanaethau cyswllt agos.
 • lletygarwch.
 • llety gwyliau.
 • mannau o adloniant.
 • atyniadau dan do i ymwelwyr.
 • atyniadau awyr agored i ymwelwyr.
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd.
 • canolfannau digwyddiadau a chynadledda.
 • theatrau a neuaddau cyngerdd.
 • addoldai.
 • canolfannau cymunedol.
 • amlosgfeydd.
 • llyfrgelloedd ac archifdai.
 • cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff.
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus.
 • cynulliadau dan do a reoleiddir (a arferai gael eu galw yn weithgareddau dan do wedi’u trefnu) (hyd at 30 o bobl).
 • cynulliadau awyr agored a reoleiddir (gan gynnwys gweithgareddau a arferai gael eu galw yn weithgareddau dan do a gweithgareddau mawr) (caniateir 4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd ar y mwyaf, gydag asesiad risg llawn i gael ei gynnal a chan gymryd pob mesur rhesymol; 30 o bobl o dan do).
 • teithio dramor.
 • priodasau (y lleoliad fydd yn pennu faint o bobl).
 • derbyniad priodas / Te angladd / Gwylnos (bydd nifer y bobl yn yr awyr agored yn cael ei bennu gan ddibynnu ar gynnal asesiad risg llawn a chymryd pob mesur rhesymol; 30 o bobl o dan do).

Beth sy'n gorfod aros ar gau

 • canolfannau sglefrio
 • clybiau nos a mannau adloniant i oedolion.