Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud a'r hyn sydd ar agor o 7 Mehefin 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid ichi ei wneud

Rhaid ichi:

 • wisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig gyda mwy na 2 aelwyd arall a pheidio â newid yr aelwydydd
 • peidio â chwrdd o dan do yn eich cartref ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig
 • peidio â chwrdd â mwy na 5 o bobl eraill mewn lleoliadau a reoleiddir o dan do, fel caffis, tai bwyta a thafarndai (oni bai eich bod yn cwrdd â phobl rydych chi’n byw gyda nhw)
 • peidio â chwrdd â mwy na 29 o bobl eraill yn yr awyr agored gan gynnwys mewn gerddi preifat, mannau cyhoeddus, a mannau agored mewn lleoliadau a reoleiddir fel caffis, tai bwyta a thafarndai

Dylech:

 • gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd estynedig chi
 • gweithio gartre os medrwch
 • cyfyngu i’r eithaf ar  deithio i ardal sydd â llawer o achosion

Beth sy'n gallu agor a chael ei gynnal

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant
 • sefydliadau addysg uwch
 • safleoedd trwyddedig
 • siopau nad ydyn nhw’n hanfodol
 • gwasanaethau cyswllt agos
 • lletygarwch
 • llety gwyliau
 • mannau adloniant
 • atyniadau o dan do i ymwelwyr
 • atyniadau awyr agored i ymwelwyr
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd
 • canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol
 • amlosgfeydd
 • llyfrgelloedd ac archifdai
 • cyrtiau chwaraeon, cyrsiau golff
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • cynulliadau dan do a reoleiddir (a arferai gael eu galw yn weithgareddau dan do wedi’u trefnu) (hyd at 30 o bobl)
 • cynulliadau awyr agored a reoleiddir (gan gynnwys gweithgareddau a arferai gael eu galw yn weithgareddau tu allan wedi’u trefnu) a gweithgareddau mawr
 • teithio dramor
 • priodasau, partneriaethau sifil ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu’r nifer gaiff fynychu)
 • derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil a the angladd
 • gweithgareddau addysgol preswyl i blant ysgolion cynradd

Beth sy'n gorfod aros ar gau

 • canolfannau sglefrio
 • clybiau nos a mannau adloniant i oedolion.