Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Crynodeb o'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud a'r hyn sydd ar agor o 12 Ebrill.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth sy'n rhaid ichi ei wneud

O 12 Ebrill ymlaen, rhaid ichi:

 • gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol â phobl sydd ddim yn byw gyda chi neu sydd ddim yn eich swigen gefnogaeth
 • gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob lle cyhoeddus dan do
 • peidio â ffurfio aelwyd estynedig (caiff rhai pobl ffurfio swigen gefnogaeth gydag un aelwyd arall)
 • peidio â chwrdd dan do â neb ond y bobl rydych chi’n byw gyda nhw neu sydd yn eich swigen gefnogaeth
 • cyfyngu ar nifer y bobl rydych yn cwrdd â nhw’n gymdeithasol (caiff hyd at chwech o bobl o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat)
 • peidio â theithio dramor heb esgus rhesymol

Beth sy'n gallu agor

 • ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant (gofal plant anffurfiol – hanfodol yn unig)
 • sefydliadau addysg uwch (cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein)
 • addoldai
 • canolfannau cymunedol – oriau agor cyfyngedig (er enghraifft i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol)
 • amlosgfeydd
 • parciau chwarae a pharciau cyhoeddus
 • priodasau, mewn lleoliadau sy’n cael agor, ac angladdau (y lleoliad fydd yn pennu nifer y bobl)
 • lleoliadau priodas ar gyfer ymweliadau gan ddarpar gwsmeriaid
 • cyrtiau a chyrsiau chwaraeon awyr agored
 • gwasanaethau cysylltiad agos (fel siopau trin gwallt, salonau harddwch a siopau tatŵs)
 • pob manwerthwr
 • llyfrgelloedd
 • rhai atyniadau awyr agored i ymwelwyr
 • llety hunangynhwysol
 • gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer datblygiad a lles plant

Beth sy'n gorfod cau

 • canolfannau digwyddiadau a chynadledda
 • theatrau a neuaddau cyngerdd
 • atyniadau dan do a’r rhan fwyaf o atyniadau awyr agored i ymwelwyr
 • mannau adloniant
 • derbyniad priodas / te angladd / gwylnos
 • cyfleusterau hamdden a ffitrwydd dan do
 • lletygarwch (heblaw am wasanaeth tecawê a danfon)
 • safleoedd trwyddedig, gwasanaeth tecawê a danfon yn unig, rhwng 6am a 10pm
 • clybiau nos a mannau adloniant i oedolion