Neidio i'r prif gynnwy

Cyfyngiadau i leihau lledaeniad y coronafeirws a diogelu iechyd y cyhoedd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyfnod atal byr o 23 Hydref

Mae rheolau cyfnod clo lleol yn dod i ben, a bydd cyfyngiadau cyfnod atal byr cenedlaethol yn dod i rym am 6pm ar 23 Hydref.

Trosolwg

Yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) ym Mwrdeistref Sirol Conwy, cyflwynwyd cyfyngiadau newydd er mwyn lleihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y bobl sy'n byw yn yr ardal.

Daeth y cyfyngiadau i rym am 6pm ar 1 Hydref 2020 a byddwn yn parhau i'w hadolygu.

Dyma’r prif gyfyngiadau:

  • nid yw pobl yn cael mynd i mewn i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, na gadael yr ardal nac aros i ffwrdd oddi wrthi, heb esgus rhesymol
  • ni fydd pobl yn cael ffurfio aelwyd estynedig mwyach, na bod yn rhan o aelwyd estynedig (a elwir weithiau'n "swigen”)
  • mae hyn yn golygu na chaniateir ichi gwrdd ag unrhyw un dan do nad yw'n rhan o'ch aelwyd (y bobl sy'n byw gyda chi) ar hyn o bryd, oni bai bod gennych reswm da dros wneud hynny, fel gofalu am berson sy'n agored i niwed
  • bydd rhaid i bob eiddo trwyddedig roi’r gorau i werthu alcohol am 10pm
  • rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo hynny'n rhesymol ymarferol

Pam mae’r cyfyngiadau hyn wedi cael eu rhoi ar waith?

Mae'r cyfyngiadau hyn wedi cael eu cyflwyno yn dilyn cynnydd sylweddol a chyflym yn nifer yr achosion o'r coronafeirws a gadarnhawyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae hyn wedi cael ei achosi gan grwpiau o bobl yn cwrdd dan do, yn anwybyddu canllawiau cadw pellter cymdeithasol ac yn dychwelyd o wyliau tramor â'r coronafeirws.

Am ba hyd y bydd y cyfyngiadau hyn ar waith?

Bydd y cyfyngiadau ar waith hyd nes y bydd y risg y bydd y coronafeirws yn lledaenu wedi lleihau. Bryd hynny, gellir eu llacio. Mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i adolygu'r cyfyngiadau hyn ar ôl pythefnos a phob wythnos ar ôl hynny os bydd y cyfyngiadau yn parhau i fod ar waith.

Pa ardal sydd wedi'i chwmpasu gan y cyfyngiadau hyn?

Mae'r cyfyngiadau yn cwmpasu ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Ni chaiff trigolion adael yr ardal nac aros i ffwrdd oddi wrthi heb esgus rhesymol. Yn yr un modd, ni chaiff y rhai sy'n byw y tu allan i'r ardal fynd i mewn iddi heb esgus rhesymol.

Gwiriwch i weld a ydych yn byw o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a sut mae hyn yn effeithio arnoch:

A yw hyn yn golygu na chaf adael yr ardal o gwbl?

Cewch adael yr ardal os bydd gennych “esgus rhesymol” dros wneud hynny – mae hyn yn cynnwys mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, neu ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus nad ydynt ar gael yn lleol. Mae hefyd yn cynnwys gadael eich ardal leol i ymweld â theulu neu ffrindiau agos am resymau tosturiol os oes angen.

Ond y neges sylfaenol yw ein bod am i bobl aros yn yr ardal gymaint â phosibl. Nid oes gennych esgus rhesymol dros adael yr ardal i wneud rhywbeth os gellid disgwyl yn rhesymol ichi allu ei wneud yn yr ardal. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gwrthwyneb. Dylai'r rhai sy'n byw y tu allan i'r ardal osgoi mynd i mewn iddi os oes modd. 

Beth na chaf i ei wneud?

Y gofyniad cyfreithiol yw na chewch adael ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy heb esgus rhesymol. Fodd bynnag, yn ogystal ag ystyried yr hyn na chewch ei wneud gan fod y gyfraith yn nodi hynny, byddem yn annog pobl i ystyried hefyd yr hyn na ddylech ei wneud gan y gallai gynyddu lledaeniad y coronafeirws a'ch risg o ddal y coronafeirws. Felly, er y cewch deithio o fewn yr ardal, dylech ystyried a oes opsiynau amgen, fel siopa ar y we.

Beth gaf i ei wneud?

Mae rhestr o esgusodion rhesymol dros adael ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu fynd yno neu fynd yno, fel mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus nad ydynt ar gael yn yr ardal, a chael triniaeth feddygol. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd rhesymau eraill dros adael yr ardal nad ydynt wedi'u rhestru yn cael eu caniatáu hefyd os byddant yn rhesymol.

Nid wyf yn preswylio yn yr ardal diogelu iechyd lleol ond rwyf yn yr ardal ar hyn o bryd – a ddylwn i nawr adael yr ardal ar frys?

Os nad oes gennych reswm da (“esgus rhesymol”) dros aros yn yr ardal, dylech ei gadael cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl.

Os oes gennych esgus rhesymol dros aros, tra byddwch yn yr ardal, dylech ddilyn y cyfyngiadau lleol sydd ar waith ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill gymaint ag sy’n bosibl. 

Pan fyddwch wedi gadael yr ardal, meddyliwch yn ofalus cyn dod i gysylltiad â phobl eraill a byddwch yn ymwybodol o unrhyw symptomau posibl o’r coronafeirws.

A allaf gael dirwy os byddaf yn teithio y tu allan i'r ardal heb esgus rhesymol?

Gallwch, gall yr heddlu gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig neu gallech gael eich erlyn a'ch dirwyo gan y llys.

Gweld teulu a ffrindiau

A gaf i ymweld ag aelodau o'm teulu neu ffrindiau agos sy'n byw y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Yn gyffredinol, na chewch. Fodd bynnag, os bydd angen, cewch adael yr ardal i roi gofal neu gymorth i rywun, fel person hŷn, plentyn neu oedolyn sy'n agored i niwed. Ond dylech ystyried a oes ffynonellau cymorth amgen ar gael ac rydym yn argymell yn gryf na ddylech ymweld â mwy nag un person y tu allan i'r ardal. Cewch hefyd adael yr ardal i ymweld â rhywun am resymau tosturiol os bydd angen.

Wrth ystyried a oes angen teithio y tu allan i'r ardal, cofiwch mai diben y cyfyngiadau newydd yw atal trosglwyddiad y feirws, gan gynnwys ei drosglwyddo i'n hanwyliaid – a hynny yn yr ardal a'r tu allan iddi. Bydd angen i bobl benderfynu beth sy'n rhesymol eu hunain, yn unol â'r egwyddor gyffredinol honno.

A gaf i barhau â'm haelwyd estynedig (neu “swigen”) ag aelwydydd eraill?

Heblaw am yr eithriad isod, na chewch – hyd yn oed os yw'r aelwyd honno o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hefyd. Dim ond yn yr awyr agored y cewch gwrdd yn gymdeithasol â phobl nad ydych yn byw gyda nhw.  

Fodd bynnag, o ddydd Sadwrn 3 Hydref, mae trefniadau arbennig ar waith ar gyfer oedolion sy'n byw ar eu pen eu hunain, gan gynnwys aelwydydd un rhiant. Byddant yn cael ymweld ag aelodau un aelwyd arall neu gwrdd â nhw dan do. Rhaid i aelodau’r aelwyd arall honno hefyd fod yn byw yn Sir Conwy.

Rwy'n rhannu cyfrifoldeb rhieni ar gyfer fy mhlentyn – a gaiff ymweld â'r person arall â chyfrifoldeb rhieni, ni waeth ble mae'n byw?

Caiff. Cewch barhau â threfniadau mynediad a chyswllt presennol os ydych yn rhannu cyfrifoldeb rhieni ar gyfer eich plentyn â pherson arall, gan gynnwys gadael yr ardal leol os oes angen. Dylech sicrhau eich bod yn dilyn y canllawiau ar olchi dwylo'n rheolaidd ac ni ddylech achosi risg i eraill os byddwch chi neu aelod o'ch aelwyd yn hunanynysu.

Fodd bynnag, os oes gennych symptomau'r coronafeirws, os ydych yn byw yn yr un tŷ â rhywun sydd â symptomau neu os ydych wedi'ch nodi'n un o gysylltiadau rhywun sydd â symptomau, dylech aros gartref ac ni ddylai plant ymweld â chi.

Rwy'n daid/nain ac yn darparu gofal plant anffurfiol i'm hwyrion/wyresau. A gaf i barhau i wneud hyn?

Cewch, ac nid dim ond i deidiau a neiniau y mae hyn yn berthnasol, ond i unrhyw un arall sy’n darparu gofal plant yn anffurfiol ar gyfer eu teulu neu eu ffrindiau. Fodd bynnag, dim ond pan nad oes unrhyw ddulliau eraill ar gael y dylid defnyddio'r math hwn o ofal plant. Ni ddylai oedolion fynd i mewn i unrhyw aelwydydd heblaw eu haelwyd eu hunain. Os bydd plant yn cael gofal mewn aelwydydd heblaw eu haelwyd eu hunain, bydd yn bwysig sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo'n rheolaidd a bod canllawiau ehangach ar reoli'r feirws yn cael eu dilyn. Ni ddylid gofalu am blant y tu allan i'w cartref os ydynt yn sâl, ac ni ddylai unrhyw un sy'n sâl ofalu amdanynt.

Beth yw ystyr ymweliadau am “resymau tosturiol”?

Efallai y bydd gennych resymau tosturiol dros ymweld â rhywun os yw'n cael trafferth ymdopi oherwydd y cyfyngiadau symud. Er enghraifft, efallai y bydd gan yr unigolyn salwch corfforol neu feddyliol, efallai y bydd wedi cael profedigaeth neu efallai y byddwch yn poeni am ei lesiant neu ei les.

Cofiwch mai diben y cyfyngiadau yw atal trosglwyddiad y feirws, gan gynnwys ei drosglwyddo i'n hanwyliaid.

A gaf i weld pobl yn yr awyr agored o hyd?

Cewch, gall hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored ond, am y tro, rhaid iddynt fod yn bobl sy'n byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Conwy. Dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl y tu allan i'ch aelwyd.Cyngor 

A gaf i gwrdd â phobl yn fy ngardd?

Cewch. Gall ymwelwyr fynd drwy'r tŷ i gyrraedd yr ardd os bydd angen hefyd. Dim ond pobl sy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddylai ymweld â'ch gardd am y tro. Hefyd, ystyriwch yn ofalus a ddylid cynnal ymweliadau o gwbl. Os oes gan unrhyw un symptomau'r coronafeirws, ni ddylid cynnal ymweliadau.

Addysg

A yw'r ysgolion/colegau ar agor?

Ydynt. Cadw ysgolion/colegau ar agor os yw'n bosibl yw ein prif flaenoriaeth o hyd.

Mae fy mhlentyn yn mynychu ysgol/coleg y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – a gaf i fynd ag ef yno o hyd?

Cewch, ar yr amod nad oes ganddo symptomau ac nad yw wedi cael cais i hunanynysu am reswm arall. Mae’r un peth yn wir am deithio i Sir Conwy o ardal arall i fynd i’r coleg.

Mae addysg yn esgus rhesymol dros deithio ac mae hyn hefyd yn cynnwys dysgu yn seiliedig ar waith fel prentisiaethau, ac addysg oedolion.

A yw’r rheolau wedi newid am orchuddion wyneb mewn ysgolion?

Bydd pob ysgol a choleg yn cynnal asesiad risg o'r angen i wisgo gorchuddion wyneb. Disgwylir i bob disgybl oedran uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol a thrafnidiaeth gyhoeddus. Os gwneir penderfyniad i gyflwyno rheol y dylid gwisgo gorchuddion wyneb pe byddai cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu cyflwyno, bydd angen i ysgolion a cholegau gyfathrebu'n gyflym ac yn glir â staff, rhieni a dysgwyr i ddweud bod y trefniadau newydd yn golygu bod angen defnyddio gorchuddion wyneb mewn amgylchiadau penodol.

A yw trafnidiaeth ysgolion yn rhedeg?

Nid oes rheolau sy'n atal trafnidiaeth ysgolion rhag rhedeg yn ôl yr arfer.

Rwy'n athro sy'n byw yn yr ardal ond rwy'n gweithio mewn ysgol/coleg y tu allan i'r ardal – a gaf i fynd i'r gwaith o hyd?

Cewch, ar yr amod nad oes gennych symptomau'r coronafeirws ac nad ydych wedi cael eich cynghori i hunanynysu am unrhyw reswm. Caiff athrawon, tiwtoriaid ac aseswyr mewn unrhyw leoliad addysgol deithio i’r gwaith, ac mae'r un peth yn wir i athro, tiwtor neu asesydd sy'n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond sy'n byw y tu allan i'r ardal.

A gaf i deithio i'r brifysgol?

Os yw'n bosibl ichi gael eich addysg ar-lein, dylech wneud hynny. Fel arall, cewch deithio i'r brifysgol i gael eich addysg. Ni ddylech, fel arall, ymddwyn yn wahanol i'r hyn y byddech yn ei wneud pe byddech yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Yn yr un modd, os ydych eisoes wedi teithio i'r brifysgol o ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, cewch fynychu lleoliadau addysgol i fanteisio ar elfennau o'ch cwrs nad ydynt ar gael o bell, ond fel arall, dylech ymddwyn fel pe byddech yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofal plant

Mae fy mhlentyn yn mynychu lleoliad gofal plant pan fyddaf yn y gwaith – a gaiff fynd i'r lleoliad hwnnw yn ôl yr arfer o hyd?

Caiff. Mae lleoliadau gofal plant ar agor o hyd.

Rydym yn byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond yn defnyddio lleoliad gofal plant sydd y tu allan i'r ardal – gawn ni ei ddefnyddio o hyd?

Cewch, gall eich plant barhau i fynd at eu darparwr gofal plant arferol. Yn yr un modd, os ydych yn byw y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond yn defnyddio lleoliad gofal plant sydd yn yr ardal, cewch barhau i'w ddefnyddio.

Rwy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond rwy'n gweithio mewn lleoliad gofal plant sydd y tu allan i'r ardal – a gaf i fynd i'r gwaith o hyd?

Cewch, ar yr amod nad oes gennych symptomau'r coronafeirws ac nad ydych wedi cael cais i hunanynysu am reswm arall. Mae'r un peth yn wir os ydych yn byw y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond yn gweithio mewn lleoliad gofal plant sydd yn yr ardal.

Rwy'n warchodwr plant ac yn gofalu am blant yn fy nghartref fy hun. A gaf i wneud hynny o hyd ac a oes unrhyw gyfyngiadau o ran y gwasanaethau y caf eu darparu?

Cewch barhau i redeg eich lleoliad gofal plant. Dylech sicrhau eich bod yn dilyn ein canllawiau ar Fesurau Diogelu mewn Lleoliadau Gofal Plant. Mae sicrhau eich bod yn dilyn mesurau hylendid pellach, gan gynnwys glanhau a golchi dwylo yn rheolaidd, yn arbennig o bwysig. Ni ddylai unrhyw blentyn nac aelod o staff fynychu lleoliad os yw'n sâl a dylech gymryd pob cam i sicrhau bod plant yn aros gyda'u grwpiau cyswllt pan fyddant yn eich lleoliad.

Rwy'n rhedeg lleoliad gofal dydd llawn/gofal dydd sesiynol. A gaf i wneud hynny o hyd ac a oes unrhyw gyfyngiadau o ran y gwasanaethau y caf eu darparu?

Cewch – gweler yr ateb uchod.

Rwy'n rhedeg lleoliad gofal plant y tu allan i oriau ysgol (clwb brecwast / clwb ar ôl ysgol). A gaf i wneud hynny o hyd ac a oes unrhyw gyfyngiadau o ran y gwasanaethau y caf eu darparu?

Cewch – gweler yr ateb uchod.

Rwy'n dibynnu ar aelodau o'm teulu ehangach a'm ffrindiau i ddarparu gofal plant pan fyddaf yn y gwaith. Maent yn aelodau o'm haelwyd estynedig. A gân nhw wneud hyn imi o hyd os na chaniateir i aelwydydd estynedig gwrdd dan do?

Cânt, ond dim ond pan nad oes unrhyw ddulliau eraill ar gael y dylid defnyddio'r math hwn o ofal plant. Ni ddylai oedolion fynd i mewn i unrhyw aelwydydd heblaw eu haelwyd eu hunain. Os bydd plant yn cael gofal mewn aelwydydd heblaw eu haelwyd eu hunain, bydd yn bwysig sicrhau eu bod yn golchi eu dwylo'n rheolaidd a bod canllawiau ehangach ar reoli'r feirws yn cael eu dilyn. Ni ddylid gofalu am blant y tu allan i'w cartref os ydynt yn sâl, ac ni ddylai unrhyw un sy'n sâl ofalu amdanynt.

A yw gwasanaethau sy’n cynnig gweithgareddau wedi’u trefnu i blant yn cael agor?

Ydyn. Fodd bynnag, rhaid i’r trefnwyr gymryd yr holl gamau rhesymol i reoli risg a chadw pellter corfforol a mesurau rhesymol eraill i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. Gan ddibynnu ar natur y gweithgaredd, bydd angen i unrhyw un sy'n 11 oed neu’n hŷn ddefnyddio gorchudd wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus o dan do, gan gynnwys mewn canolfannau cymuned.

Beth yw gweithgareddau wedi’u trefnu i blant?

Mae hyn yn cynnwys ystod eang o weithgareddau a gynhelir gan fusnes, corff cyhoeddus neu sefydliad elusennol, clwb, neu gorff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer camp neu weithgaredd arall, ac sydd ar gyfer plant a oedd o dan 18 oed ar 31 Awst 2020. Gallai hyn gynnwys amryw o weithgareddau chwaraeon, cerddoriaeth a hamdden. Mae hefyd yn cynnwys gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod y gwyliau ysgol fel clybiau neu ddosbarthiadau. Nid yw'r rhain yn rhan o addysg ffurfiol plentyn, er bod manteision ehangach iddynt o ran datblygiad a llesiant y plentyn.

A gaf i adael ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol neu deithio i un, i fynd i weithgaredd wedi’i drefnu ar gyfer plant?

Cewch. Mae mynd i weithgaredd wedi’u drefnu ar gyfer plant yn un o'r esgusodion rhesymol dros adael ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol neu deithio i un. Fodd bynnag, dylech wneud hyn dim ond os nad yw’n rhesymol ichi wneud y gweithgaredd yn eich ardal leol chi. Gallwch hefyd deithio i ardal neu adael ardal i gael gofal plant neu addysg.

Os ydych yn cludo eich plentyn i weithgaredd wedi’i drefnu ar gyfer plant, neu o’r gweithgaredd, a bod hyn yn golygu mynd i ardal sydd o dan gyfyngiadau lleol, neu adael ardal o’r fath, cewch aros yn yr ardal i aros i’ch plentyn gwblhau’r gweithgaredd. Ond pan fyddwch y tu allan i’ch ardal chi dylech sicrhau cyn lleied â phosibl o gyswllt gyda phobl eraill.

Gweitho

Beth yw'r rheolau ar weithio gartref i drigolion ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Os ydych yn byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn gallu gweithio gartref, rhaid ichi wneud hynny. Ond os nad yw'n rhesymol disgwyl ichi allu gwneud eich gwaith gartref, cewch barhau i deithio i'ch gweithle (boed yn yr ardal neu'r tu allan iddi).

Os oes gennych symptomau'r coronafeirws, os ydych yn byw yn yr un tŷ â rhywun sydd â symptomau neu os ydych wedi'ch nodi'n un o gysylltiadau rhywun sydd â symptomau, rhaid ichi aros gartref a hunanynysu.

Rwy'n byw y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond mae fy ngwaith yno ac ni allaf weithio gartref – a gaf i fynd i weithio yno?

Cewch, os na allwch weithio gartref ac ar yr amod nad oes gennych symptomau'r coronafeirws ac nad ydych wedi cael eich cynghori i hunanynysu am unrhyw reswm.

Mae fy nghyflogwr am imi fynd i'r gwaith. A oes rhaid imi wneud hynny?

Dim ond os nad yw'n rhesymol ymarferol iddynt weithio gartref y caiff pobl deithio i'r gwaith. Mae hyn yn rhwymedigaeth gyfreithiol.

Dylai cyflogwyr a staff drafod eu trefniadau gweithio. Dylai cyflogwyr gymryd pob cam posibl i helpu eu staff i weithio gartref, gan gynnwys darparu cyfarpar TG addas. Mae dyletswydd gyfreithiol ar wahân ar gyflogwyr hefyd i gymryd camau rhesymol i leihau’r risg i iechyd eu staff. Gweler y canllawiau Diogelu Cymru – canllawiau yn y gwaith.

Os yw'n rhesymol ichi allu gweithio gartref, ni all eich cyflogwr eich gorfodi i fynd i'r gwaith.

A gaf i wneud gwaith adeiladu neu drwsio yng nghartref rhywun?

Cewch. Gall gwaith a wneir yng nghartrefi pobl, er enghraifft gan weithwyr masnach, barhau. Fodd bynnag, ein cyngor yw y dylai'r gweithiwr ac aelodau o'r aelwyd fod yn iach ac na ddylai fod ganddynt unrhyw symptomau'r coronafeirws. Gweler y canllawiau hunanynysu i gael rhagor o wybodaeth. Fel busnesau eraill, dylai crefftwyr gymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cedwir pellter o 2m ar bob adeg pan fyddant yn gweithio yng nghartrefi pobl eraill a dylent ddilyn y cyngor a geir yn ein canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol. Gweler y canllawiau ar fesurau rhesymol i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn argymell na ddylid gwneud unrhyw waith mewn unrhyw aelwyd sy'n hunanynysu neu lle mae person yr ystyrir ei fod yn eithriadol o agored i niwed, oni bai bod hynny er mwyn trwsio nam sy'n peri risg uniongyrchol i ddiogelwch pobl – er enghraifft, gwaith plymio brys. Yn yr achosion hyn, gall Iechyd Cyhoeddus Cymru roi cyngor i weithwyr ac aelodau o’r aelwyd. Ond ni ddylai gweithiwr sydd â symptomau’r coronafeirws wneud unrhyw waith o gwbl, ni waeth pa mor ysgafn yw’r symptomau.

Rwy'n athro sy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond rwy'n gweithio mewn ysgol y tu allan i'r ardal – a gaf i fynd i'r gwaith o hyd?

Cewch, ar yr amod nad oes gennych symptomau'r coronafeirws ac nad ydych wedi cael eich cynghori i hunanynysu am unrhyw reswm. Mae'r un peth yn wir i athro sy'n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond sy'n byw y tu allan i'r ardal.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu o fewn y Fwrdeistref Sirol – a gaf i barhau i'w cyflawni?

Cewch – p'un ai a ydych chi eich hun yn byw o fewn y Fwrdeistref Sirol ai peidio. Gall pobl sy'n darparu gofal neu gymorth hanfodol, fel siopa ar ran pobl eraill, barhau i ymweld â nhw, ond dylent ddilyn yr holl gamau hylendid a chadw pellter cymdeithasol.

A gaiff fy ngofalwr barhau i ddod i'm cartref?

Caiff. Gall darparwyr gofal rheoleiddiedig fynd i mewn i gartrefi o hyd er mwyn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r rhai sydd eu hangen.

Dylai'r ymweliadau hyn fod yn destun asesiad risg a dylid cymryd pob cam rhesymol i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol hefyd. Efallai y bydd yn briodol gwisgo gorchudd wyneb.

Mae gen i apwyntiad meddygol y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – a gaf i deithio iddo?

Cewch. Dylech barhau i fynychu apwyntiadau iechyd arferol, gan gynnwys y rhai mewn gofal sylfaenol a chymunedol. Ceisiwch deithio'n uniongyrchol i'r apwyntiad os oes modd, a peidio ag aros mewn lleoliadau eraill ar y ffordd. Mae'r un peth yn wir am bobl sy'n byw y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ag apwyntiad meddygol o fewn yr ardal.

A gaf i ymweld â rhywun yn yr ysbyty?

Gan ystyried bod lefel trosglwyddiadau’r coronafeirws yn y gymuned yn amrywio’n sylweddol mewn gwahanol ardaloedd o Gymru, fe’ch cynghorir i gysylltu â’r ymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd i gael gwybodaeth leol cyn ichi ymweld.

A gaf i ymweld â rhywun mewn cartref gofal?

Awdurdodau Lleol yng Nghymru sy'n gyfrifol am benderfynu ar y drefn ar gyfer ymweld â chartrefi gofal mewn ardaloedd lle mae cyfyngiadau lleol. Yn yr un modd, bydd angen i ddarparwyr unigol sicrhau eu bod yn gallu cefnogi ymweliadau'n ddiogel. Mae'n bosibl y bydd awdurdodau lleol a chartrefi gofal wedi atal ymweliadau arferol o dan do. Efallai y bydd rhai yn parhau i gefnogi ymweliadau awyr agored. Ein cyngor yw holi’r cartref gofal dan sylw.

Hyd yn oed pan fydd cyfyngiadau wedi'u gosod ar ymweliadau arferol o dan do, rydym yn gofyn i awdurdodau lleol a darparwyr cartrefi gofal sicrhau bod trefniadau priodol a sensitif yn cael eu gwneud i gefnogi ymweliadau o dan do mewn amgylchiadau eithriadol megis ymweliadau diwedd oes. Dylid trafod y trefniadau hyn a chytuno arnynt gyda'r cartref gofal unigol ymlaen llaw, cyn teithio.

Ni ddylech deithio i mewn nac allan o ardal sydd dan gyfyngiadau lleol, ar gyfer ymweliadau arferol â chartref gofal. Ond fe allech wneud hynny o dan yr amgylchiadau eithriadol a nodir uchod, neu ar sail dosturiol arall.

Teithio a thrafnidiaeth gyhoeddus

A gaf i yrru i aros yn fy ail gartref y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Na chewch, nid ystyrir bod hyn yn esgus rhesymol dros adael yr ardal. Mae teithio i ail gartref yn cynyddu'r risg y byddwch yn lledaenu'r feirws ac mae hefyd yn rhoi pwysau ar y GIG mewn ardaloedd lle nad oes digon o allu nac adnoddau i ymdrin â mewnlif o bobl. Mae hyn hefyd yn wir yn achos pobl sydd fel arfer yn byw y tu allan i'r ardal ond sydd ag ail gartref ynddi.

A gaf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, os oes angen ichi wneud hynny, ond rhaid ichi wisgo gorchudd wyneb, oni bai bod gennych esgus rhesymol dros beidio. Dilynwch y canllawiau ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

A gaf i deithio drwy ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyrraedd cyrchfan nad yw yn y Fwrdeistref Sirol?

Os bydd rhaid ichi deithio ar hyd ffordd sy'n pasio drwy’r ardal ac nad oes gennych unrhyw opsiwn rhesymol arall dros deithio i'ch cyrchfan, yna caniateir hyn.

Rwyf wedi trefnu gwyliau tramor dros yr wythnosau nesaf – a gaf i fynd o hyd?

Na chewch. Gwyddom y bydd hyn yn peri siom, ond nid yw teithio allan o ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer gwyliau yn un o'r rhesymau a ganiateir o dan y Rheoliadau. Mae'r Rheoliadau ar waith er mwyn eich diogelu chi a'ch anwyliaid rhag y coronafeirws ac i atal y feirws rhag lledaenu i ardaloedd eraill o Gymru, y DU a gwledydd eraill.

Os ydych wedi trefnu gwyliau ymlaen llaw – ac eisoes wedi talu – byddem yn eich cynghori i gysylltu â'r asiant neu’r cwmni teithio i drafod y sefyllfa bresennol yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i gyfyngu ar deithio nad yw'n hanfodol. Dylech hefyd gysylltu â'ch yswiriwr teithio i drafod y sefyllfa – er bod sawl yswiriwr wedi llunio polisïau gyda chymalau eithrio o ran y coronafeirws, mae'n bosibl y bydd rhai polisïau blynyddol yn cwmpasu'r sefyllfa hon.

A gaf i fynd ar wyliau i Sir Conwy?

Dim ond trigolion y fwrdeistref sirol sy'n cael mynd ar wyliau o fewn y fwrdeistref sirol. Nid yw teithio i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer gwyliau yn un o'r rhesymau a ganiateir o dan y Rheoliadau.

Os ydych wedi archebu gwyliau – ac wedi talu amdano – byddem yn eich cynghori i gysylltu â'r asiant neu'r cwmni teithio i drafod y sefyllfa bresennol yn yr ardal a'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru i gyfyngu ar deithio nad yw'n hanfodol. Dylech hefyd gysylltu â'ch yswiriwr teithio i drafod y sefyllfa – er bod llawer o yswirwyr wedi cynllunio polisïau gyda chymalau sy’n eithrio’r coronafeirws, mae’n bosibl y bydd rhai polisïau blynyddol yn cwmpasu'r sefyllfa hon.

Rwyf ar wyliau ar hyn o bryd (neu i ffwrdd o ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am reswm arall) – oes rhaid imi ddod yn ôl ar unwaith?

Os ydych eisoes wedi bod i ffwrdd o'r ardal leol am beth amser, ac yn gallu aros i ffwrdd, rydym o'r farn ei bod yn rhesymol ichi wneud hynny. Nid ydym ychwaith yn cynghori pobl i gwtogi eu gwyliau os byddai gwneud hynny'n peri anawsterau. Fodd bynnag, dylai pobl a adawodd ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ychydig cyn i’r cyfyngiadau gael eu rhoi ar waith fod yn ymwybodol eu bod yn peri risg uwch o drosglwyddo'r feirws. Felly, yn ddelfrydol, dylent ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl. Mae’n bosibl y bydd gofyn i bobl dreulio cyfnod mewn cwarantin os byddant yn cyrraedd yn ôl o un o’r gwledydd sydd wedi’u rhestru yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru.

Unwaith y bydd trigolion yn dychwelyd i'r ardal, dylent aros yn yr ardal nes y caiff y cyfyngiadau eu codi.

A gaf i deithio drwy'r ardal i gyrraedd rhywle arall nad yw yn yr ardal?

Cewch. Os oes rhaid ichi deithio ar hyd ffordd sy'n mynd drwy'r ardal ac nad oes gennych ddewis rhesymol arall er mwyn teithio i’r lle yr ydych yn mynd, cewch wneud hyn. 

Rydym yn cynghori na ddylech stopio wrth deithio drwy'r ardal oni bai bod angen, ond mae hawl i aros i gael tanwydd neu i orffwys.  

Caniateir mynd drwy'r ardal ar drafnidiaeth gyhoeddus hefyd, ac mae hynny'n cynnwys newid rhwng trenau neu fysiau yn yr ardal os oes angen.

A gaf i deithio allan o'm hardal i gofrestru genedigaeth? 

Cewch - rhaid i fabanod gael eu cofrestru o fewn 6 wythnos i'w geni. Os oes angen gadael yr ardal i wneud hyn, caiff rhieni deithio allan o'u hardal i gofrestru genedigaeth eu baban, ar y sail bod rhaid iddynt wneud hyn i fodloni rheol gyfreithiol. 

A gaf i ymweld â'm cartref gwyliau/carafán/llety rwy’n ei osod/cwch i gasglu fy eiddo a'i ddiogelu ar gyfer y gaeaf? 

Cewch, rydym o'r farn bod gennych esgus rhesymol dros wneud hyn hyd yn oed os yw'r daith yn golygu teithio i mewn neu allan o ardal sydd â chyfyngiadau lleol. Dylech gytuno ar amser a dyddiad gyda pherchnogion y safle cyn ymweld ag ef, a dylech aros yn y lleoliad am y cyfnod byrraf posibl cyn dychwelyd adref yn syth.

Wrth gwrs, tra byddwch ar y safle dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol a dilyn arferion da o ran hylendid dwylo.    

Ond ni ddylech aros i ffwrdd o'ch ardal leol dros nos os yw eich ardal chi neu’r ardal rydych yn ymweld â hi dan gyfyngiadau lleol.

A gaf i adael yr ardal ar gyfer cyfweliad am swydd? 

Cewch, rydym o'r farn bod gennych esgus rhesymol dros adael ardal (neu fynd i mewn i ardal) sydd dan gyfyngiadau lleol, i fynychu cyfweliad am swydd os ydych chi neu'ch darpar gyflogwr yn methu â chynnal eich cyfweliad drwy becyn cyfathrebu fideo fel Skype neu Zoom.

Rwy'n teithio i'r ardal i weithio – ydw i'n cael defnyddio siopau neu gaffis ger fy man gwaith i brynu cinio? 

Caniateir i bobl sy'n teithio i'r ardal i weithio ddefnyddio caffis a siopau yno os oes angen, er enghraifft i brynu cinio. Wrth wneud hynny, mae'n hanfodol eu bod yn sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau ar wisgo gorchuddion wyneb ac nad ydynt yn ymgynnull, y tu allan i'r lleoliad gwaith, gyda phobl nad ydynt yn byw gyda nhw.

Yn gyffredinol, rydym yn gofyn i bobl ddefnyddio’u crebwyll a'u synnwyr cyffredin i wneud cyn lleied â phosibl o bethau y tu allan i’w man gwaith. Mae hyn er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu yn ein cymunedau.

A gaf i symud tŷ i ardal neu allan o ardal sydd â chyfyngiadau lleol?

Cewch. Mae symud tŷ yn esgus rhesymol dros fynd i mewn i ardal neu adael ardal sydd â chyfyngiadau lleol. Os nad yw'r eiddo yr ydych yn symud iddo wedi bod yn wag am o leiaf dri diwrnod, awgrymwn y dylid ei lanhau'n drylwyr cyn i chi fynd i mewn iddo. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau ar symud tŷ yn ystod pandemig y coronafeirws ac ar gyfer y sector tai yn symud tŷ yn ystod y pandemig coronafeirws: y sector tai.

Rwyf am symud i mewn i ardal neu allan o ardal sydd â chyfyngiadau lleol – a gaf i weld eiddo ac ymgymryd â gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â symud tŷ, fel trefnu bod arolygon yn cael eu cynnal?

Cewch. Mae'n esgus rhesymol i fynd i mewn i ardal neu adael ardal sydd â chyfyngiadau lleol i ymgymryd â gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phrynu, gwerthu, gosod neu rentu eiddo preswyl. Gofynnwn ichi ystyried yn gyntaf a oes opsiynau dichonadwy eraill ar gael ichi, fel gweld eiddo drwy ddulliau rhithwir neu efallai y gallech ofyn i rywun arall fynd i weld yr eiddo ar eich rhan.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau ar symud tŷ yn ystod pandemig y coronafeirws ac ar gyfer y sector tai yn symud tŷ yn ystod y pandemig coronafeirws: y sector tai.

Gorchuddion wyneb

Mae'r rheolau ar orchuddion wyneb yn yr ardal hon yr un fath ag yng ngweddill Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth gweler ein canllawiau ar orchuddion wyneb.

Tafarndai a gwerthu alcohol

Mae’r rheolau ynglŷn â thafarndai a gwerthu alcohol yn yr ardal hon yr un fath ag yng ngweddill Cymru.

Darllenwch wybodaeth am y rheolau hyn sy’n berthnasol i Gymru gyfan.

Siopa a gwasanaethau eraill

Pa siopau fydd ar agor?

Gall pob siop fod ar agor. Fodd bynnag, dylech aros o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy pan fyddwch yn mynd i siopa, a bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb. Darllenwch ein canllawiau ar ddefnyddio gorchuddion wyneb.

I gael rhagor o wybodaeth, trowch at ein tudalen ganllawiau ar orchuddion wyneb.

A gaf i deithio y tu allan i'r ardal leol i brynu pethau na allaf eu cael yn lleol?

Cewch fynd allan o'ch ardal leol i gael nwyddau hanfodol os na ellir disgwyl yn rhesymol ichi wneud hyn o fewn yr ardal neu gael gwasanaeth i'w danfon. Ond mewn achosion eraill, rhaid ichi aros o fewn yr ardal. Ni chaniateir ichi o’r ardal i fynd i siop ddillad, er enghraifft.

Rwy'n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond mae'r siopau agosaf ataf y tu allan i'r Fwrdeistref Sirol – a gaf i eu defnyddio o hyd?

Cewch fynd allan o’r fwrdeistref sirol i gael nwyddau hanfodol os na ellir disgwyl yn rhesymol ichi wneud hyn o fewn yr ardal neu gael gwasanaeth i'w danfon. Ond os gellir disgwyl yn rhesymol ichi gael y nwyddau hynny yn yr ardal, rhaid ichi wneud hynny, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ymhellach nag y byddech fel arfer er mwyn aros y tu mewn i ardal y fwrdeistref sirol.

Rwy'n byw’n agos i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ond mae'r siopau agosaf ataf a chyfleusterau eraill y tu mewn i'r fwrdeistref sirol – a gaf i eu defnyddio o hyd?

Os ydych yn prynu eitemau hanfodol ac nad oes dewis rhesymol arall heblaw am ddefnyddio siopau yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, cewch wneud hynny. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddem yn disgwyl bod dewisiadau eraill ar gael, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ychydig ymhellach nag y byddech fel arfer yn ei wneud.

A gaf i ddefnyddio gwasanaethau clicio a chasglu y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Yn y rhan fwyaf o achosion, na chewch fydd yr ateb tra bo'r gofyniad i aros o fewn yr ardal yn parhau i fod ar waith. Mae angen esgus rhesymol arnoch i deithio y tu allan i'r ardal i gasglu rhywbeth sydd ei angen arnoch. Mae'n annhebygol mai dyma fydd yr achos os gellir ei ddanfon ichi yn gyfleus.

A yw bwytai, caffis, bariau a thafarndai yn cael bod ar agor o hyd?

Ydynt, ond dim ond gyda phobl sy'n byw gyda chi y cewch fwyta ac yfed dan do (oni bai eich bod yn oedolyn sengl neu’n rhiant sengl sydd wedi creu aelwyd estynedig dros dro neu ‘swigen’). I unrhyw un arall, mae’n drosedd cwrdd â rhywun o'r tu allan i'ch aelwyd yn fwriadol yn unrhyw rai o'r lleoliadau hyn (dan do). Mae rheolau llym o ran sut y caniateir i leoliadau lletygarwch fel y rhain weithredu. Fodd bynnag, os na chaiff y rheolau hyn eu dilyn neu os bydd pobl yn parhau i gwrdd â phobl eraill nad ydynt yn rhan o'u haelwyd, efallai y bydd yn rhaid i'r lleoliadau gau.

A yw siopau trin gwallt, salonau harddwch a gwasanaethau cyswllt agos eraill yn cael bod ar agor o hyd?

Ydynt, ond dim ond i'r rhai sydd yn yr ardal y dylech fynd. Bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb.

A yw therapyddion harddwch a thrinwyr gwallt yn cael mynd i mewn i gartrefi pobl ar gyfer gwaith o hyd?

Ydynt, byddai’r gyfraith yn dal i ganiatáu hyn cyn belled â’u bod yn cymryd mesurau diogelu priodol.

Fodd bynnag, yn ogystal ag ystyried yr hyn na chewch ei wneud gan fod y gyfraith yn nodi hynny, byddem yn annog pobl i ystyried hefyd yr hyn na ddylech ei wneud gan y gallai gynyddu lledaeniad y coronafeirws a'ch risg o ddal y coronafeirws.

Mannau addoli, priodasau a phartneriaethau sifil, mynwentydd ac angladdau

A gaf i barhau i fynychu man addoli?

Cewch, ar yr amod ei fod o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac na fyddwch yn mynd yno gydag unrhyw un nad yw'n byw gyda chi. Nid oes unrhyw reolau penodol ar waith mewn perthynas â gwasanaethau crefyddol yn yr ardal. Bydd disgwyl i bobl gadw pellter corfforol a sicrhau hylendid dwylo a hylendid anadlol da, a bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb hefyd.

A ellir cynnal priodasau?

Gellir. Gellir cynnal seremonïau priodas a phartneriaeth sifil a derbyniadau bach yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ond ni chaniateir i westeion o'r tu allan i'r ardal fynd i'r derbyniad.

Gall y rhai sy'n byw yn yr ardal hefyd adael yr ardal os cânt eu gwahodd i seremoni briodas y tu allan i'r ardal, ond ni chaniateir iddynt fynd i'r derbyniad.

A gaf i fynd i angladd?

Cewch, os cewch wahoddiad. Fodd bynnag, dylech gymryd gofal i gadw pellter cymdeithasol, ac mae’n bosibl y byddwch am wisgo gorchudd wyneb, hyd yn oed yn yr awyr agored. Caiff pobl sy’n byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fynd i angladd ac wylnos fechan yn yr ardal, a gadael yr ardal i fynd i angladd, ond nid i’r wylnos. Yn yr un modd caiff pobl o’r tu allan i’r ardal fynd i angladd yn yr ardal, ond nid i’r wylnos. 

Chwaraeon a gweithgareddau yn yr awyr agored

A gaiff cyfleusterau chwaraeon a hamdden aros ar agor?

Cânt. Rhaid i weithredwyr y cyfleusterau hyn gymryd pob mesur angenrheidiol i reoli risg a sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, ac ni ddylai mwy na 30 o bobl ymgynnull ar gyfer gweithgareddau ymarfer corff na chwaraeon, boed hynny dan do neu yn yr awyr agored.

Gyda phwy y caf wneud ymarfer corff neu gymryd rhan mewn chwaraeon?

Dim ond gyda phobl eraill o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y cewch wneud ymarfer corff neu gymryd rhan mewn chwaraeon, ar yr amod y byddwch yn cadw pellter cymdeithasol, y cymerir pob cam rhesymol i leihau risg, a'ch bod ond yn gwneud hynny mewn grwpiau neu ddosbarthiadau o hyd at 30 o bobl. 

A gaiff dosbarthiadau chwaraeon a chwaraeon tîm barhau yn yr awyr agored?

Cânt, ond dylid cadw pellter cymdeithasol bob amser a dylid cyfyngu'r dosbarthiadau i ddim mwy na 30 o bobl. Ni ddylech deithio i ardaloedd y tu allan i'r sir i wneud ymarfer corff na chymryd rhan mewn chwaraeon.

A gaf i yrru i rywle i wneud ymarfer corff neu gymryd rhan mewn chwaraeon?

Cewch, ar yr amod eich bod yn aros o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae gennyf broblemau symudedd ac mae angen imi yrru i ymarfer corff – a gaf i wneud hynny?

Cewch. Mae'n bosibl y bydd angen i bobl â phroblemau iechyd neu symudedd penodol deithio mewn car o'u cartref i wneud ymarfer corff, gan gynnwys y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o bosibl os bydd rheswm da dros wneud hyn. Er enghraifft, efallai na fydd rhai defnyddwyr cadair olwyn neu ddefnyddwyr sgwter symudedd yn gallu gwneud ymarfer corff yn union y tu allan i'w cartref am resymau ymarferol. O dan amgylchiadau o'r fath, dylid teithio i'r lleoliad hygyrch cyfleus agosaf, a hynny o fewn yr ardal os oes modd.

A gaiff campfeydd a chanolfannau hamdden aros ar agor?

Cânt, ar yr amod eu bod yn cadw at yr holl ofynion diogelwch i amddiffyn pobl rhag y risg o gael y coronafeirws. Mae'n rhaid i gampfeydd a chanolfannau hamdden roi mesurau ar waith i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol a safonau hylendid da. Efallai y bydd angen iddynt hefyd atal rhai gweithgareddau lle bydd pobl mewn cysylltiad agos am fod y risg o ledaenu'r feirws yn yr ardal yn uwch.

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn gwneud ymarfer corff mewn canolfan hamdden neu gampfa?

Gan fod campfeydd a chanolfannau hamdden yn fannau cyhoeddus dan do, bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn mynd yno a bydd angen ichi barhau i'w wisgo yn dibynnu ar beth y byddwch yn ei wneud. Os byddwch yn paratoi i wneud ymarfer corff, yn newid neu'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd nad yw'n llafurus, yn enwedig pan fyddwch mewn cysylltiad agos â phobl eraill, bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb.

Fodd bynnag, efallai y bydd amgylchiadau lle bydd cynllun y safle a natur yr ymarfer corff rydych yn ei wneud yn golygu na fyddai'n rhesymol disgwyl ichi wisgo gorchudd wyneb. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cynghori na ddylid gwisgo gorchudd wyneb wrth wneud ymarfer corff oherwydd y gall chwys wlychu gorchudd wyneb yn gyflymach, gan ei gwneud yn anoddach anadlu ac y bydd micro-organebau yn tyfu'n gyflymach. Mae'n cynghori mai'r mesur ataliol pwysig wrth wneud ymarfer corff yw cadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill.

A gaf i deithio i'r ardal ac oddi yno i gymryd rhan mewn chwaraeon?

Na chewch, oni bai eich bod yn berson chwaraeon proffesiynol neu'n athletwr elît yn ôl disgrifiad Chwaraeon Cymru. Ni chaniateir ichi deithio i'r ardal nac oddi yno i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon amatur.

Beth am feicio?

Caniateir ichi feicio ond rhaid ichi wneud hynny o fewn ffiniau ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Ni chaniateir ichi feicio mewn grwpiau o fwy na 30 o bobl, p'un a fyddwch yn cadw pellter cymdeithasol ai peidio. Caniateir ichi feicio i'r gwaith, neu mewn perthynas â'r gwaith, os na allwch weithio gartref.

Cwestiynau eraill

A yw’r cyngor ar warchod yn cael ei ailddechrau yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer pobl eithriadol o agored i niwed?

Nac ydy, nid ydym yn ailsefydlu'r cyngor gwarchod ar hyn o bryd. Os bydd hyn yn newid ac os bydd angen inni ofyn ichi warchod eich hun eto, byddwn yn ysgrifennu'n uniongyrchol at y bobl y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain yn yr ardal hon o'r blaen.

Sut wyf yn cofrestru i wirfoddoli a helpu pobl sydd angen cymorth tra mae’r cyfyngiadau ar waith?

Ewch i’n tudalen gwirfoddoli sydd â’r holl fanylion. Ond os ydych yn byw yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac y gallech, yn rhesymol, wneud gwaith gwirfoddol neu elusennol o’ch cartref, dylech wneud hynny.

A gaf i ddefnyddio milfeddyg y tu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy?

Cewch, os nad oes gwasanaeth addas o fewn yr ardal neu os ydych eisoes wedi'ch cofrestru â milfeddyg y tu allan i'r ardal. Fodd bynnag, dylech ohirio unrhyw driniaeth nad yw'n driniaeth frys.

A gaf i deithio i gasglu anifeiliaid anwes?

Nid ystyrir bod casglu anifail anwes yn esgus rhesymol dros adael yr ardal ar y cyfan, ond os bydd rhesymau dros wneud hyn sy'n ymwneud â lles anifail yna byddai modd cyfiawnhau mynd i gasglu'r anifail.

Mae'n rhaid i mi fynd i'r llys – a ddylwn fynd o hyd?

Dylech. Os bydd eich achos llys yn mynd rhagddo o hyd, cewch adael yr ardal er mwyn mynd i'r llys, ar yr amod nad ydych yn hunanynysu – os felly, dylech gysylltu â'r llys i gael rhagor o wybodaeth. Dylai'r llysoedd eich helpu i sicrhau bod 2m rhyngoch chi a phobl eraill. Nid yw'r rheolau sy'n atal pobl rhag ymgynnull dan do yn gymwys i achosion llys.

Mae amodau fy mechnïaeth yn ei gwneud yn ofynnol imi fynd i orsaf heddlu neu fodloni gofynion eraill – a gaf i adael yr ardal er mwyn gwneud hyn?

Cewch, ar yr amod nad ydych yn hunanynysu – os felly, dylech gysylltu â'r llys a osododd yr amodau i gael rhagor o wybodaeth.

A gaf i deithio i faes awyr i gasglu aelod o'm haelwyd neu aelod o'm teulu sy'n dychwelyd i Gymru?

Cewch. Os bydd rhywun yn dychwelyd i Gymru o'r tu allan i'r DU, bydd angen iddo ddilyn y canllawiau ar sut i hunanynysu ar ôl dychwelyd o dramor. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i bobl sy'n cyrraedd Cymru yn uniongyrchol ac i'r rheini sy'n cyrraedd man arall yn y DU ac yna'n teithio i Gymru.

Mae'n well peidio â rhannu car â pherson arall nad yw'n byw gyda chi. Os byddwch yn rhannu car, dylech aros mor bell oddi wrth eich gilydd â phosibl yn y car a chadw'r ffenestri ar agor. Gallwch ddilyn y canllawiau hyn ar deithio'n ddiogel

A oes hawl i gael gwersi gyrru o hyd mewn ardal sydd dan gyfyngiadau lleol?

Bydd hyn yn dal i gael ei ganiatáu o dan y gyfraith cyn belled â bod y ddau ohonoch yn gwisgo gorchuddion wyneb a bod yr hyfforddwr yn gallu cymryd camau diogelu priodol. 

Dylech sicrhau eich bod yn hyderus bod eich hyfforddwr gyrru wedi rhoi mesurau diogelwch digonol ar waith i'w alluogi i gynnal gwersi'n ddiogel. Edrychwch ar ganllawiau'r National Associations Strategic Partnership (NASP) i gael gwybod beth yw’r disgwyliadau o ran cynnal gwers yrru yn ddiogel.

A gaf i adael yr ardal neu fynd iddi i gael prawf theori neu brawf gyrru?

Ar hyn o bryd, nid yw'r cyfyngiadau lleol yn effeithio ar wasanaethau’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) ac maent yn gweithredu yn ôl yr arfer. Os ydych mewn ardal sydd â chyfleuster profi, dyna’r opsiwn gorau.

Ond, os oes angen i chi deithio y tu allan i'r ardal i fynychu prawf, caniateir hyn gan fod darparu profion yn wasanaeth cyhoeddus.

Gofynnwn i bobl deithio dim ond pan fydd angen gwneud hynny, ac i feddwl nid yn unig am yr hyn na chewch ei wneud oherwydd bod y gyfraith yn dweud hynny, ond hefyd am yr hyn na ddylech ei wneud oherwydd y gallai gynyddu lledaeniad y coronafeirws a chynyddu’ch risg o’i ddal.

Mae'r DVSA wedi cadarnhau y caiff cwsmeriaid ganslo ac aildrefnu profion theori a gyrru heb golli'r ffi, os mai dyna yw dewis yr ymgeisydd.

Gorfodi a dirwyon

Pwy sy'n gorfodi'r cyfyngiadau?

Caiff y cyfyngiadau eu gorfodi gan swyddogion iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol a'r heddlu.

Beth gall swyddogion gorfodi ei wneud?

Gallant gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig neu argymell erlyn mewn llys ynadon. Yn ogystal, mae ganddynt bwerau eang i gymryd camau ymarferol i wasgaru cynulliadau, ei gwneud yn ofynnol i bobl fynd adref a chael mynediad i eiddo.

Beth os na chymerir camau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws mewn mangre neu weithle?

Mae swyddogion gorfodi awdurdodau lleol bellach yn gallu cyflwyno hysbysiad gwella mangre. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r person sy'n gyfrifol am y fangre gymryd camau penodedig ac, os na chymerir y camau hynny, gall swyddog gyflwyno “hysbysiad cau mangre” a fydd yn golygu y bydd yn rhaid cau'r fangre. Pan fo angen, gall swyddog hefyd gyflwyno hysbysiad cau mangre hyd yn oed os na chyflwynwyd hysbysiad gwella mangre o'r blaen.

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2020 yn darparu pwerau i awdurdodau lleol reoli mangreoedd, digwyddiadau a mannau cyhoeddus yn eu hardal i helpu i reoli’r coronafeirws. Felly, os na fydd pobl yn cydymffurfio, gellir cau'r fangre.

Beth fydd yr heddlu yn ei wneud?

Bydd yr heddlu yng Nghymru yn trafod â phobl, yn esbonio beth sydd angen iddynt ei wneud ac yn eu hannog i gydymffurfio. Ond rhoddwyd pwerau i'n heddluoedd a byddant yn eu defnyddio – caiff y cyfyngiadau eu gorfodi os na fydd pobl yn ymateb.

Beth yw'r cosbau ariannol?

Mae rheoliadau'r coronafeirws yn cynnwys darpariaethau ar gyfer cyflwyno hysbysiad cosb benodedig ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o dorri'r rheoliadau, gan gynnwys dirwy o £60; caiff y swm hwn ei gynyddu i £120 am ail drosedd a bydd yn parhau i ddyblu ar gyfer troseddau pellach, hyd at gyfanswm o £1,920. Fodd bynnag, os caiff yr unigolyn ei erlyn, caiff llys orfodi unrhyw ddirwy (nid oes uchafswm).

Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn deall difrifoldeb y sefyllfa rydym yn ei hwynebu ac y byddant yn cydymffurfio â'r rheoliadau, heb orfod eu cosbi.

Rhannu’r dudalen hon