Atebion i gwestiynau cyffredin am gael band eang cyflymach.

Defnyddiwch ein ffurflen gymorth os nad yw’r ateb isod.

Mae angen band eang cyflym iawn arnaf nawr, pa gymorth sydd ar gael?

Darllenwch ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf i weld sut y gallech gael eich cysylltu nawr.

Mae angen band eang cyflym iawn arna i ar gyfer fy musnes, pa help sydd ar gael?

Gallwch wirio'ch opsiynau band eang ar ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf. Yn ychwanegol, gall Busnes Cymru (dolen allanol) eich helpu i ddeall manteision mabwysiadu band eang cyflym iawn.

Sut ydw i’n archebu gwasanaeth band eang ffeibr?

Dilynwch gam un ar y dudalen Pa opsiynau sydd gennyf? i weld a allwch gael mynediad at wasanaeth band eang ffeibr. Os oes gennych fynediad, bydd rhaid i chi uwchraddio neu archebu gyda darparwr. Ni fydd hyn yn digwydd yn awtomatig.

Gallwch wirio yn uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu defnyddiwch wefannau cymharu prisiau.

Os oes gan eich eiddo gysylltiad “Ffeibr i’r Adeilad” bydd angen i chi ddefnyddio darparwr sy’n cynnig gwasanaethau yn y modd hwn.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i archebu ar ein tudalen Ffeibr i’r Adeilad.

Nid wyf yn gallu cael band eang ffeibr, pa dechnoleg arall allaf i ei defnyddio?

Mae gwybodaeth am ffyrdd eraill y gallwch gysylltu eich eiddo i fand eang ar gael ar ein tudalen technoleg band eang amgen.

Rwy’n rhan o gymuned sydd eisiau band eang cyflymach, pa gymorth sydd ar gael?

Mae gwybodaeth am sefydlu prosiect band eang cymunedol ar gael ar ein tudalen band eang wedi’i arwain gan y gymuned.

Beth wnaeth y prosiect Cyflymu Cymru ei gyflawni?

Rhoddodd Cyflymu Cymru fynediad i bron i 733,000 o eiddo yng Nghymru at fand eang ffeibr, ac o ganlyniad i hyn, mae darpariaeth band eang wedi mwy na dyblu yng Nghymru. Dysgwch fwy ar ein tudalen ‘Band Eang yng Nghymru’.

A fydd mwy o wasanaethau band eang cyflym iawn yn cael eu cyflwyno?

Rydym yn parhau i gyflwyno band eang dibynadwy cyflym er mwyn sicrhau ei fod ar gael i hyd yn oed fwy o ardaloedd. Fodd bynnag, nid ffeibr yw'r unig ateb er mwyn sicrhau gwasanaethau mwy cyflym ac ni fydd yn addas ar gyfer pob eiddo.

Er mwyn cyrraedd yr adeiladau sydd ar ôl mae angen sawl ateb er mwyn wynebu'r heriau unigryw sydd gan Gymru o ran topograffi a gwasgariad y boblogaeth. Mae'n un o gyfres o fesurau sydd ar waith er mwyn cynnig band eang dibynadwy cyflym i bawb. Er mwyn deall sut y gallwch chi gael band eang cyflym nawr, darllenwch ein tudalen Pa opsiynau sydd gennyf.

Mae fy nghabinet wedi cael ei baratoi ar gyfer ffeibr ond o ganlyniad i'r capasiti uchel nid wyf yn gallu archebu gwasanaeth cyflym iawn

Unwaith y mae cabinet wedi'i baratoi ac yn fyw, mae'r rhwydwaith yn cael ei gynnal a'i weithredu gan Openreach. Mae Openreach yn monitro'r cabinetau. Pan fyddant yn gweld bod un ohonynt yn cyrraedd ei gapasiti, byddant yn trefnu iddo gael ei uwchraddio. 

Mae Openreach yn anelu at ddarparu capasiti ychwanegol cyn gynted â phosib ar gyfer ardaloedd lle y mae'r galw yn uchel. Gall hyn gymryd amser i gynllunio a gall olygu bod angen gwneud newidiadau i'r seilwaith er mwyn gosod yr offer ychwanegol sydd ei angen. Mewn rhai achosion, mae'n bosib y bydd angen i Openreach ddarparu cabinet ffeibr ychwanegol.

Os oes gennych brofiad o'r broblem benodol hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau.

Beth yw Fibre on Demand?

Mae rhagor o wybodaeth i’w gael ar ein tudalen Cysylltiad Ffeibr i’r Adeilad ar Gais.

Pam nad ydw i’n cael y cyflymder rwy’n talu amdano?

Mae cwmnïau’n hysbysebu’r cyswllt cyflymaf y mae’ch lein yn gallu’i dderbyn. Ond mae llawer o bethau a allai effeithio ar gyflymder eich gwasanaeth chi:

  • hyd y wifren ffôn sy’n cysylltu eich eiddo a’r gyfnewidfa ffôn neu’r cabinet ffeibr
  • pa amser o’r dydd ydyw
  • faint o bobl neu ddyfeisiau sy’n defnyddio’r rhyngrwyd ar yr un pryd
  • faint o bobl sy’n edrych ar yr un wefan â chi
  • a yw eich dyfais wedi ei chysylltu â’r llwybrydd drwy wifren neu wifi
  • os drwy wifi, leoliad y llwybrydd
  • ansawdd y wifren ffôn yn eich eiddo
  • oedran eich cyfrifiadur neu eich llwybrydd
  • faint o gymwysiadau sy’n rhedeg ar eich dyfais
  • y tywydd.

Ewch i wefan Ofcom (Saesneg yn unig) am gyngor ymarferol ar wella eich cyflymder band eang.

Mae gan eiddo sydd ger fy un i fynediad at fand eang cyflym iawn, pam nad oes gen i?

Mae amryw o ffactorau’n gallu effeithio ar y cyflymder band eang uchaf y gall adeiladau eu cael. Mae’r pellter o’r cabinet i’ch adeilad yn un enghraifft. Wrth i’r pellter o’r cabinet gynyddu, mae ansawdd a chryfder signal y band eang yn lleihau. Golyga hyn y gall rhai adeiladau, o bosibl, gael cyflymder sy’n well ond ddim cyflymder cyflym iawn. 

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.