Skip to main content
Lee o Ben-y-bont ar Ogwr

Band eang cyflym iawn yn hwb i fusnes ffotograffiaeth

Gan nad oedd cyflymder y band eang cyffredin yn ddigonol o ystyried defnydd ei deulu o'r rhyngrwyd penderfynodd Lee Ralph o Ben-y-bont ar Ogwr gofrestru ar gyfer band eang cyflym iawn cyn gynted ag yr oedd ar gael. Gall bellach lanlwytho cannoedd o ffeiliau delwedd mawr tra bo'i fab 15 oed yn chwarae gemau ar-lein ac yn gwylio sianeli YouTube fel Yogscast heb amharu ar gyswllt rhyngrwyd y cartref.

Mae Lee, a sefydlodd gwmni ffotograffiaeth Image IQ naw mlynedd yn ôl, yn arbenigo mewn ffotograffiaeth fasnachol, gorfforaethol a chynnyrch. Yn rhedeg ei stiwdio a’i ystafell olygu o hen garej wedi’i haddasu yn ei gartref, sylweddolodd Lee ei fod angen cysylltiad cyflym iawn i allu rhannu ffeiliau gyda’i gleientiaid yn gyflym.

Meddai: “Mae’n braf cael fy nghartref a’m gwaith mewn un lle, does dim angen i mi deithio i’r gwaith na phoeni am rentu swyddfa. Ond roedd yn arfer golygu bod fy ngwaith ar-lein yn dioddef pan oedd fy mab yn gwylio fideos YouTube neu wrth i ‘ngwraig bori ar-lein. Nawr, rydym ni’n gallu lawrlwytho ffilmiau a ffrydio teledu heb boeni am orfod aros i wefannau lwytho neu fod yr iPlayer yn byffro gan ein bod i gyd yn gallu cysylltu ar yr un adeg heb darfu ar ein gilydd.

“Mae hefyd yn golygu fy mod yn gallu cael clonc gyda fy rhieni sy’n byw dair awr i ffwrdd ac yn gallu trefnu cyfarfodydd teulu ar Skype ar lun llawer cliriach. Roeddwn i’n arfer gorfod dioddef gweld picseli aneglur o’u hwynebau a’r cysylltiad yn torri, ond nawr mae’n teimlo fel eu bod yn yr ystafell nesaf. Mae’n anhygoel sut mae modd cadw mewn cysylltiad â phobl heddiw; mae’r dyddiau deialu a gorfod gweiddi ar rywun i ddod oddi ar y ffôn am eich bod chi angen anfon e-bost yn teimlo fel oes arall!

“Mae rhedeg fy musnes o gartref yn golygu bod gallu lanlwytho gwaith ar wefannau cwmwl yn flaenoriaeth enfawr. Rwy’n cofio unwaith ceisio lanlwytho mwy na 800 o luniau o gasgliad gemwaith roeddwn i wedi’u tynnu. Cymerodd gymaint o amser fel mod i wedi gorfod lanlwytho dros nos, cyn sylwi fore drannoeth bod fy nghysylltiad wedi torri yn yr oriau mân. Roedd hynny’n gymaint o rwystredigaeth a straen ac roeddwn i’n gwybod fy mod i angen rhywbeth mwy dibynadwy.

“Nawr, yn hytrach na throi a throsi yn poeni bod y cysylltiad wedi torri a gorfod sleifio lawr i’r stiwdio yn fy mhyjamas i weld a oedd yn dal i weithio, rwy’n gallu gorffen lanlwytho ymhell cyn noswylio ac ymlacio gyda’r teulu.”

Rhannu’r dudalen hon