Rydym am i bawb allu cael mynediad at fand eang dibynadwy a chyflym.

Gwnaeth ein prosiect Cyflymu Cymru drawsnewid tirwedd ddigidol Cymru a bellach, mae gan y rhan fwyaf o adeiladau ledled y wlad fynediad at wasanaeth band eang ffeibr cyflym. Gwnaethom ddarparu hyn mewn partneriaeth â BT, gyda buddsoddiad o £200m gan y sector cyhoeddus. Roedd hyn yn cynnwys arian gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 

Gwnaeth Cyflymu Cymru ddarparu band eang ffeibr cyflym i bron 733,000 o adeiladau ledled Cymru, ac o ganlyniad i'r gwaith hwn, mae band eang cyflym iawn ar gael mewn mwy na dwbl yr ardaloedd yng Nghymru lle’r oedd ar gael o’r blaen. Fe wnaethom gamu i mewn pan nad oedd gan y sector preifat unrhyw fwriad o wneud hynny. Mae hynny’n golygu na fyddai gan unrhyw un o’r eiddo fynediad at fand eang cyflym iawn oni bai am Cyflymu Cymru.

Mae yna rai eiddo sydd heb fynediad at fand eang cyflym iawn, ac nid oes gan y sector preifat unrhyw gynlluniau i fynd i’r afael â hyn. Fel rhan o’n hymdrech i geisio rhoi mynediad i’r eiddo hynny, rydym yn gweithio gyda Openreach er mwyn ceisio rhoi band eang i 26,000 o eiddo yn ychwanegol ledled Cymru.

Nid oes un ateb a fydd yn gweithio ar gyfer yr holl eiddo sy’n weddill, a dim ond un rhan o amryw o fesurau fydd y ddarpariaeth hon.

Rydym eisoes wedi darparu band eang di-wifr cyflym i sawl barc busnes ac ystad ddiwydiannol ac mae gennym sawl cynllun grant a phrosiectau sy'n helpu unigolion, busnesau a chymunedau i ddod o hyd i atebion arloesol er mwyn sicrhau cysylltedd.