Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Cyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion coronafeirws ac olrhain cyswllt.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu yw cynllun Llywodraeth Cymru i brofi ac olrhain cysylltiadau a fydd yn helpu dinasyddion Cymru i ddychwelyd i'w bywydau bob dydd yn raddol ac yn ddiogel.

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio drwy:

 • brofi'r bobl hynny sydd â symptomau’r coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth y teulu ehangach, eu ffrindiau a'u cymuned tra'n cymryd prawf ac aros am ganlyniad
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r person sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws, gan ofyn iddynt gymryd rhagofalon a hunanynysu (am 10 diwrnod)
 • darparu cyngor ac arweiniad, yn enwedig pan fo'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif neu ei gysylltiadau yn agored i niwed neu mewn mwy o berygl.
 • sicrhau, os yw'r unigolyn yn profi'n negatif ac nad y coronafeirws sy'n achosi'r symptomau, y gall unigolion a'u cysylltiadau fynd yn ôl i'r gwaith ac i'w trefn arferol cyn gynted â phosibl

Bydd Profi, Olrhain, Diogelu yn cael ei gyflawni trwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru sy'n cynnwys nifer o bartneriaid sector cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i reoli lledaeniad y feirws. Gyda'i gilydd, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, Byrddau Iechyd lleol, Awdurdodau Lleol, a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn gyfrifol am weithredu un o'r ymyriadau mwyaf ym maes iechyd y cyhoedd mewn cenhedlaeth.

Am ragor o wybodaeth, gweler Profi, Olrhain, Diogelu: eich cwestiynau.

Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut y gall cyflogwyr yng Nghymru chwarae eu rhan i helpu i wireddu strategaeth Cymru ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu er mwyn arafu lledaeniad y feirws, diogelu ein systemau iechyd a gofal ac achub bywydau. Mae hyn yn cynnwys eu cyfrifoldebau i weithwyr a chontractwyr sy'n gysylltiedig â gweithredu eu busnes ac mae'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar gyfer yr hunangyflogedig.

Profi

Mae gan brofion ar gyfer y coronafeirws nifer o bwrpasau ac maent yn hanfodol ar gyfer:

 • cael diagnosis o'r feirws i helpu gyda thriniaeth a gofal
 • gwyliadwriaeth iechyd y boblogaeth, fel ein bod ni'n deall lledaeniad y clefyd ac yn gallu nodi clystyrau a mannau lle ceir niferoedd uchel o achosion
 • olrhain cysylltiadau, i reoli lledaeniad y feirws
 • parhad busnes, gan alluogi gweithwyr hanfodol i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflymach ac yn fwy diogel
 • gwybod pwy sydd wedi cael yr haint yn y gorffennol, pan fydd profion gwrthgyrff ar gael

Beth yw gweithiwr hanfodol?

Cyhoeddwyd polisi ar gyfer profi gweithwyr hanfodol ar 18 Ebrill. Er mwyn helpu i wireddu'r polisi hwn, ar 18 Mai cyhoeddwyd canllawiau pellach i nodi gweithwyr hanfodol i alluogi cyflogwyr i ystyried a yw eu cyflogeion yn gymwys i gael prawf.

Sut mae fy nghyflogai yn archebu prawf coronafeirws?

Er bod profion ar gael i aelodau'r cyhoedd, rhoddir blaenoriaeth yn ddyddiol i neilltuo profion i weithwyr hanfodol. Mae pecynnau profi gartref yn cael eu rheoli ar lefel y DU, ac mae profion yn y canolfannau profi drwy ffenest y car yn cael eu rheoli drwy'r Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gall pob gweithiwr ddewis rhwng yr opsiwn o archebu pecyn profi gartref neu brawf mewn canolfan brofi drwy ffenest y car.

Pryd ddylai fy nghyflogai archebu prawf coronafeirws?

Os oes gan un o'ch cyflogeion o leiaf un o symptomau'r coronafeirws - peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu fethu ag arogli neu flasu neu newid yn eu synnwyr o arogl neu flas, yna mae'n bwysig iddynt gymryd prawf o fewn pum diwrnod cyntaf y symptomau. Dyma pryd mae'r prawf ar ei fwyaf effeithiol.

Rhaid i'ch cyflogai a phobl sy'n byw yn yr un tŷ â nhw hefyd ddilyn y canllawiau hunanynysu. Os yw'r prawf yn negatif ni chymerir unrhyw gamau pellach ac nid oes angen i'ch cyflogai, nac unrhyw un sy'n byw yn yr un tŷ â nhw, hunanynysu rhagor. Yna, gall eich cyflogai ddychwelyd i'r gwaith. Ond os bydd yn cael canlyniad prawf positif, bydd y broses olrhain cysylltiadau yn dechrau.

Sut y caf fy hysbysu fel cyflogwr os yw fy nghyflogai'n profi'n bositif am y coronafeirws?

Cyfrifoldeb y gweithiwr yw rhoi gwybod i'w gyflogwr os bydd yn cael canlyniad prawf positif.  Caiff canlyniadau'r profion eu hanfon drwy neges destun.

Olrhain

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o reoli ymlediad clefydau heintus. Y nod yw diogelu iechyd y cyhoedd, ac i chi fel cyflogwr i ddiogelu iechyd eich gweithwyr, er mwyn rheoli lledaeniad y coronafeirws. 

Wrth i gyfyngiadau symud gael eu llacio'n raddol, bydd angen i bob un ohonom gymryd camau i ddiogelu ein hunain - gan gynnwys cyflogwyr yn diogelu eu gweithwyr, er mwyn atal lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus. Bydd gwaith olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig i gyflogwyr o ran cynnal parhad busnes a gweithredu gweithle diogel.

Beth mae olrhain cysylltiadau yn ei olygu?

Mae olrhain cysylltiadau bellach yn rhan hanfodol o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu. O 1 Mehefin 2020, cafodd camau i olrhain cysylltiadau eu sefydlu ledled Cymru. Disgrifir y broses olrhain cysylltiadau isod ac mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig am yr hyn yw 'cyswllt' a pha mor bwysig ydyw i gyflogwyr weithredu gweithle diogel er mwyn lleihau risg lledaenu'r clefyd yn y gweithle. Pwrpas y wybodaeth y gofynnir amdani fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yw gweld pa mor gyflym y mae'r feirws yn ymledu ac a oes yna glystyrau dwys o achosion.

Pan fydd eich cyflogai yn derbyn canlyniad positif, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â nhw ar ran gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn gofyn am wybodaeth fel y mannau y maent wedi ymweld â nhw, a'u cysylltiadau diweddar yn cynnwys unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio gyda hwy neu beidio ac maent wedi bod mewn cysylltiad agos â nhw ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod yn dechrau hyd at ddau ddiwrnod cyn i’w symptomau ddechrau. Gofynnir iddynt am eu henwau, dyddiadau geni, cyfeiriadau, rhifau ffôn (gan gynnwys ffonau symudol) a chyfeiriadau e-bost, os oes ganddynt yr wybodaeth hon.

Mae cyswllt yn golygu:

 • rhywun o fewn 1 metr iddynt y maent wedi cael sgwrs wyneb-yn-wyneb â nhw, cyswllt corfforol croen-i-groen, wedi peswch drostynt, neu wedi bod mewn math arall o gyswllt â nhw o fewn 1 metr neu 1 funud neu fwy
 • rhywun o fewn 2 fetr iddynt am fwy na 15 munud
 • rhywun maent wedi teithio mewn cerbyd gyda nhw - neu wedi eistedd yn agos atynt ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Wrth benderfynu pwy sy’n gyswllt, bydd swyddog olrhain cysylltiadau Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn casglu gwybodaeth am y sefyllfa benodol ac yn ystyried unrhyw fesurau lliniaru sydd yn eu lle, fel sgriniau amddiffynnol a chadw at y rheolau cadw pellter o 2m. Nid yw pob cysylltiad, gweithgaredd neu amgylchedd yn peri’r un risg heintio. Ni fydd cysylltiadau sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac sydd wedi bod yn gwisgo Offer Amddiffynnol Personol (PPE) yn gywir yn cael eu hystyried yn gysylltiadau. Ceir nifer bach o rolau proffesiynol eraill hefyd, gan gynnwys ymatebwyr cyntaf, gweithwyr brys a swyddogion gorfodi mewnfudo sydd hefyd yn gweithio â PPE meddygol penodol i’w hamddiffyn rhag COVID-19.

Dulliau rheoli yw gorchuddion wyneb neu feisorau ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn PPE. Ni ddylid eu hystyried fel mesur lliniaru wrth benderfynu pwy sy’n gyswllt. Bydd y penderfyniad a ydych yn gyswllt neu beidio ac a fydd angen ichi hunanynysu yn cael ei asesu fesul achos.

Bydd ail swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â phob cyswllt agos. Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn esbonio wrthynt mewn ffordd sensitif eu bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws.

Bydd y cysylltiadau hyn yn cael eu cefnogi a gofynnir iddynt hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl eu cyswllt diwethaf â'ch cyflogai yn unol â’r canllawiau hunanynysu. O dan rai amgylchiadau arbennig, byddwch yn cael gadael eich man hunanynysu, gan gynnwys i fynd am gymorth meddygol brys neu pan fydd gweithiwr iechyd proffesiynol wedi’ch cynghori i wneud hynny.

Beth am ddiogelwch y data a roddir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau?

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o arafu lledaeniad haint ac nid yw'n fater o orfodaeth na gwyliadwriaeth. Mae’r wybodaeth a gesglir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau yn gwbl gyfrinachol.

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn gofyn i bobl sydd wedi cael prawf positif nodi eu cysylltiadau diweddar agos a manylion allweddol eu cysylltiadau. Nid yw'r swyddog olrhain cysylltiadau yn rhoi enw'r person sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws i'r bobl y bu mewn cysylltiad agos â hwy oni roddir eu caniatâd. Yn syml, fe'u cynghorir y gallent wynebu risg oherwydd cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif am y coronafeirws.

Gofynnir i bobl sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws i ddarparu manylion cyswllt y bobl y maent wedi bod mewn cyswllt agos â nhw ar unrhyw achlysur yn y gweithle neu'r tu allan i'r gweithle ers iddyn nhw brofi symptomau. Dim ond manylion am sut i gysylltu â'u cysylltiadau y bydd swyddogion yn gofyn amdanynt ac ni fyddant byth yn gofyn am wybodaeth ariannol na manylion mewngofnodi ar y cyfryngau cymdeithasol. Dyma ragor o wybodaeth am ddiogelwch data a ddarperir fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau.

Sut y byddaf yn cael fy hysbysu fel cyflogwr os gofynnir i'm cyflogai hunanynysu fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau?

Os gofynnir i un o'ch cyflogeion hunanynysu am 10 diwrnod oherwydd eu bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws, ac yn methu â gweithio o ganlyniad, dylent eich hysbysu na allant weithio o fewn y terfyn amser a bennwyd gennych yn eich polisïau absenoldeb salwch (neu fel arfer o fewn 7 diwrnod os nad ydych wedi pennu polisi o'r fath).

Rhoddir cadarnhad ysgrifenedig i gysylltiadau bod yn rhaid iddynt hunanynysu y gallant ei rannu gyda chi.

A fydd fy holl weithlu yn cael ei hysbysu i hunanynysu os bydd rhywun yn profi'n bositif?

Dim ond y rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos diweddar â rhywun sydd wedyn yn profi'n bositif am COVID-19 y gofynnir iddynt hunanynysu.

Pa gymorth sydd ar gael os bydd nifer o achosion yn y gweithle?

Os bydd achosion lluosog o’r coronafeirws yn ymddangos mewn gweithle, bydd tîm rheoli achosion naill ai o'r Awdurdod Lleol neu o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael ei bennu, os bydd angen, i'ch helpu chi fel cyflogwr i reoli'r haint. Dylai cyflogwyr geisio cyngor gan eu Hawdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

Beth yw'r amser byrraf a hiraf y gellir dweud wrth gyflogai i hunanynysu?

Mae manylion llawn wedi’u nodi yn y canllawiau hunanynysu. Mae angen ystyried sawl peth ym mhob achos gan gynnwys symptomau, canlyniadau profion a’r berthynas â’r prif achos.

Yn gryno, rhaid i’r rhai sy'n profi'n bositif am y coronafeirws hunanynysu am 10 diwrnod o ddechrau'r symptomau neu 10 diwrnod ar ôl eu prawf (os nad oes symptomau). Os, ar ôl 10 diwrnod, neu fwy, fod ganddynt symptomau heblaw peswch neu fethu ag arogli neu flasu neu golli synnwyr o arogl/blas, rhaid iddynt barhau i hunanynysu nes eu bod yn teimlo'n well. Rhaid i'r rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos yn ddiweddar â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws, hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl iddynt ddod i gysylltiad â'r sawl sydd wedi profi'n bositif.

Os nad yw fy nghyflogai yn dangos symptomau, a all adael hunanynysu yn gynnar neu gymryd prawf?

Na, os ydynt wedi cael gwybod eu bod yn 'gyswllt', rhaid iddynt hunanynysu'n syth gartref am 10 diwrnod o ddyddiad eu cyswllt olaf â rhywun sydd wedi profi'n bositif am y coronafeirws. Mae'n bwysig iawn eu bod yn dilyn y cyfarwyddiadau hyn hyd yn oed os ydynt yn teimlo'n iach, oherwydd gall symptomau gymryd hyd at 10 diwrnod i ymddangos o'u cyswllt diwethaf â rhywun sydd â’r coronafeirws a gallant heintio eraill hyd yn oed os nad ydynt yn datblygu symptomau. Dim ond os ydyn nhw'n dangos symptomau y cânt eu cynghori i gymryd prawf - gall profi rhywun heb symptomau greu canlyniadau negatif anghywir ac nid yw hyn yn cael ei argymell am y rhesymau hynny.

Os ydynt yn datblygu symptomau, dylent archebu prawf, a hyd yn oed os ydynt yn cael canlyniad negatif, mae'n rhaid iddynt gwblhau'r cyfnod o 10 diwrnod o hunanynysu ond nid oes angen i'r bobl sy'n byw gyda nhw hunanynysu. Os ydyn nhw neu unrhyw un sy'n byw gyda nhw yn profi'n bositif, rhaid parhau i hunanynysu yn unol â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 a dilyn y canllawiau hunanynysu.

Os gofynnir i'm cyflogai hunanynysu fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau, pa gymorth ddylwn i ei roi i'm cyflogai, gan gynnwys tâl salwch?

Dylai cyflogwyr ganiatáu neu alluogi person i hunanynysu os oes ganddo symptomau, os yw wedi cael gwybod gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru bod angen iddo hunanynysu am ei fod wedi profi’n bositif am COVID-19 neu os yw wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif.

Dylai cyflogwyr barhau i gyfathrebu â gweithwyr sy'n hunanynysu a darparu cymorth. Mae hyn yn cynnwys caniatáu i bobl weithio gartref os ydynt yn aros yn iach a'i bod yn ymarferol gwneud hynny. Gallai hyn gynnwys dod o hyd i waith arall y gellir ei gwblhau gartref yn ystod y cyfnod hunanynysu. Ni ddylech o dan unrhyw amgylchiadau ganiatáu i’r cyflogai ddychwelyd i’r gwaith yn ystod y cyfnod hunanynysu. Gall fod dyletswydd ar gyflogwyr i gymryd mesurau rhesymol i gadw’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y lle y mae’r gwaith yn cael ei wneud mor fach â phosibl. Un o’r camau rhesymol hynny yw caniatáu a galluogi gweithiwr i hunanynysu os yw wedi cael prawf positif neu os yw wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif. Felly, mae’n bosibl y bydd cyflogwr wedi cyflawni trosedd os na fydd wedi cydymffurfio â’r mesur hwn a gallai gael hysbysiad cau. Os bydd cyflogwr yn torri’r hysbysiad hwnnw, mae’n bosibl y bydd yn euog o drosedd a gallai wynebu dirwy o hyd at £10,000.

O ran cofnodi salwch, argymhellir na ddylid cofnodi elfen hunanynysu fel rhan o'r broses olrhain cysylltiadau ar gofnod salwch gweithiwr.

Y Cynllun Taliad Hunanynysu

Gall pobl sydd ar incwm isel wneud cais i gael taliad o £500 os ydynt wedi cael prawf positif ar gyfer y coronafeirws, neu os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG wedi dweud wrthynt i hunanynysu oherwydd bod rhywun y maent wedi dod i gysylltiad agos ag e wedi cael prawf positif ar gyfer y coronafeirws.

Mae’r taliad ar gael i bobl ar incwm isel sy’n methu gweithio gartref, ac y byddai’n colli incwm o ganlyniad i hunanynysu. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i bobl fod yn hunanynysu ac yn derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dal penodedig arall.

Darllenwch y cynllun cymorth hunanynysu i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'n bosibl y bydd Tâl Salwch Statudol (ar GOV.UK) ar gael i weithwyr y mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â nhw gan eu bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws, ac nad ydynt yn gallu gweithio o ganlyniad (os ydynt yn gymwys). Fodd bynnag, mae'r cwmnïau hynny sydd eisoes yn darparu eu cynlluniau tâl salwch eu hunain yn cael eu hannog i ddefnyddio'r rhain yn hytrach na Thâl Salwch Statudol. Os na all eich cyflogai weithio gartref tra'n hunanynysu, efallai y bydd ganddo hawl hefyd i Lwfans a Chymorth Cyflogaeth (ar GOV.UK).

Beth os ydw i'n hunangyflogedig?

Os ydych yn hunangyflogedig, dylech barhau i weithio gartref os gallwch wneud hynny. Os nad yw hyn yn bosibl, dylid gweithredu'r canllawiau ar Ddiogelu Cymru yn y Gwaith aar gyfer eich amgylchedd gwaith. Fel rhan o hyn, dylech barhau i feddwl sut y gallwch ddilyn arweiniad y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol i'r bobl rydych yn cwrdd â nhw, fel cwsmeriaid a chyflenwyr.

Er mwyn helpu i atal lledaeniad y coronafeirws, rhaid ichi hunanynysu os byddwch chi neu rywun arall sy'n byw yn yr un tŷ â chi yn datblygu symptomau neu'n profi'n bositif ar gyfer y coronafeirws, neu os bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn dweud wrthych i wneud hynny oherwydd eich bod wedi dod i gyswllt agos yn ddiweddar â rhywun sydd â’r coronafeirws. Os yw'n bosibl i chi newid eich arferion gwaith a gweithio gartref, dylech wneud hynny.

Os yw’r coronafeirws wedi effeithio'n andwyol ar eich busnes, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys am grant drwy'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig.  Mae rhagor o wybodaeth am y Cynllun hwn, a'r cymorth arall sydd ar gael os nad ydych yn gymwys (ar GOV.UK).

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am olrhain cysylltiadau yng Nghymru?

Ewch i olrhain cysylltiadau: eich cwestiynau.

Diogelu

Bydd strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Cymru yn helpu i reoli'r risg y gallai'r feirws ailymddangos wrth i gyfyngiadau ar fywyd bob dydd gael eu llacio, cyhyd ag y tybir ei bod yn ddiogel gwneud hynny.

Mae'n hanfodol bod cyflogwyr yn chwarae eu rhan drwy wneud eu gweithleoedd mor ddiogel â phosibl, drwy sicrhau bod eu gweithwyr yn hunanynysu a thrwy eu cefnogi pan fyddant yn hunanynysu. Os yw gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu ag unrhyw rai o'ch cyflogeion i hunanynysu ar fwy nag un achlysur, yna dylech weithio gyda nhw i ystyried mesurau rhesymol i wella camau cadw pellter cymdeithasol, a phan fydd y cysylltiadau sydd wedi sbarduno'r hysbysiadau hyn yn gysylltiadau yn y gweithle, dylech ystyried pa gamau lliniaru pellach y gellid eu cymryd i leihau'r risg, fel defnyddio sgriniau i wahanu pobl neu greu grwpiau gwaith sefydlog i leihau nifer y bobl y mae gan bob person gysylltiad â nhw.

Os caniateir i chi weithredu eich busnes, mae'n rhaid i chi wneud hynny'n ddiogel mewn ffordd sy'n cydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau a bennir gan y Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafeirws, yn ychwanegol at rwymedigaethau cyfreithiol eraill a osodir ar gyflogwyr (megis deddfwriaeth iechyd a diogelwch). Yn gyffredinol, dylai gweithwyr fod yn y gweithle dim ond os nad yw'n rhesymol ymarferol iddynt weithio gartref.

Er nad yw olrhain cysylltiadau yn ymwneud â chadw gwyliadwriaeth, a'i fod er budd diogelu iechyd dinasyddion, cyflogwyr a gweithwyr Cymru, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyflogwyr ddiogelu eu gweithwyr, eu contractwyr ac eraill, rhag niwed. Gofynnir i gyflogwyr weithio gydag undebau i sicrhau diwylliant gweithlu sy'n cadw pobl mor ddiogel ag sy'n bosibl ac yn annog ymddygiad sy'n lleihau lledaeniad y feirws. Er y gall hyn ymddangos yn drafferthus i fusnesau, mae'n llai trafferthus nag achosion o COVID-19 yn y gweithle, ac yn llai trafferthus o lawer na chyfnodau o dan gyfyngiadau symud.

Ble alla i gael gwybod mwy am wneud fy ngweithle yn ddiogel rhag y coronafeirws?

Mae'n bwysig i gyflogwyr chwarae eu rhan drwy wneud gweithleoedd mor ddiogel â phosibl a thrwy ddilyn y canllawiau ar Ddiogelu Cymru yn y Gwaith.