Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyflogi plant yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canllawiau cenedlaethol yw’r rhain sy’n berthnasol i Gymru gyfan. 

Ystyriwch a oes cyfyngiadau lleol yn eu lle wrth ddarllen a rhoi’r canllawiau hyn ar waith.

A oes modd i bobl ifanc barhau i weithio os oes ganddynt drwydded?

Oes, ar yr amod bod y gweithgarwch yn cadw at Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a chanllawiau cysylltiedig. Mae’r rheoliadau yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a gellid eu diwygio bob ychydig wythnosau.

Hefyd mae pob trwydded waith sy’n cael ei rhoi ar gyfer cyflogi plant oedran ysgol gorfodol yn parhau i gael eu cyfyngu gan ddarpariaethau yn Rhan 2 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933 a Rhan 2 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1963. 

Dylai swyddogion awdurdodau lleol asesu ceisiadau am drwyddedau gwaith i blant fesul achos unigol, gan roi blaenoriaeth i’r mesurau sydd yn eu lle gan y cyflogwr i ddiogelu iechyd a lles y plentyn; a sicrhau na fyddai’r gyflogaeth yn digwydd yn ystod yr hyn y byddid yn cael ei ystyried fel y diwrnod ysgol. Byddai angen i’r awdurdod lleol drafod gyda’r cyflogwr pa gamau y mae’n eu cymryd i ddiogelu lles pobl ifanc, ac ystyried deddfwriaeth a chanllawiau Coronafeirws Llywodraeth Cymru wrth wneud unrhyw benderfyniadau. Ceir rhagor o wybodaeth a chanllawiau am y rheoliadau yma: https://llyw.cymru/deddfwriaeth-chanllawiau-coronafeirws-ar-y-gyfraith  

Ymysg y prif feysydd i’w hystyried mae’r canlynol:

  • a oes gan y plentyn gyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes?
  • mesurau cadw pellter cymdeithasol
  • cysylltiad disgwyliedig gyda’r cyhoedd
  • pa gyfarpar diogelu fydd ar gael, ee menig, hylif golchi dwylo ac ati?

A oes modd i blant neu pobl ifanc barhau i ddosbarthu papurau newydd?

Mae gwasanaeth darparu papurau newydd yn adnodd cymunedol gwerthfawr, sy’n cael ei gyflawni yn gyffredinol gan bobl ifanc. I nifer o bobl mae papur newydd yn ffynhonnell hanfodol o wybodaeth leol a chenedlaethol. Bydd angen trwydded ar gyflogwyr nifer o bobl ifanc er mwyn gwneud hyn.  

Mae siopau papurau newydd wedi’u cynnwys ar y rhestr o fusnesau neu wasanaethau sy’n medru parhau i weithredu dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng rhaid i berson sy’n gyfrifol am gynnal busnes neu ddarparu gwasanaeth sydd wedi’i restru yn y rheoliadau:

  1. gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng unrhyw bersonau ym mangre’r busnes (ac eithrio rhwng dau aelod o’r un aelwyd, neu rhwng gofalwr a’r person sy’n cael cymorth gan y gofalwr)
  2. cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau nad yw personau ond yn cael mynediad i fangre’r busnes mewn niferoedd digon bach fel bod modd cynnal y pellter hwnnw
  3. cymryd pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng personau sy’n aros i fynd i fangre’r busnes (ac eithrio rhwng dau aelod o’r un aelwyd, neu rhwng gofalwr a’r person sy’n cael cymorth gan y gofalwr)

Gall awdurdodau lleol barhau i roi trwyddedau i bobl ifanc i ddosbarthu papurau newydd os bydd y cais yn llwyddiannus a’r cyflogwyr yn cadw at y cyfyngiadau yn y rheoliadau. Fodd bynnag, rhaid iddynt fod yn dawel eu meddwl mai diogelwch y plentyn yw’r ystyriaeth bwysicaf mewn unrhyw benderfyniad.  

Bydd angen i’r rheoliadau a’r canllawiau gael eu gwirio’n gyson er mwyn sicrhau bod unrhyw benderfyniad neu gam gweithredu sy’n cael ei gynnig yn gyson â’r gofynion ar y pryd. Ceir rhagor o ganllawiau a gwybodaeth am y rheoliadau.

Rhannu’r dudalen hon