Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyflogi plant yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

A oes modd i bobl ifanc barhau i weithio os oes ganddynt drwydded?

Oes, ar yr amod bod y gweithgarwch yn cadw at Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 a chanllawiau cysylltiedig. Mae’r rheoliadau yn cael eu hadolygu’n rheolaidd a gellid eu diwygio bob ychydig wythnosau.

Hefyd mae pob trwydded waith sy’n cael ei rhoi ar gyfer cyflogi plant oedran ysgol gorfodol yn parhau i gael eu cyfyngu gan ddarpariaethau yn Rhan 2 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1933 a Rhan 2 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1963. 

Dylai swyddogion awdurdodau lleol asesu ceisiadau am drwyddedau gwaith i blant fesul achos unigol, gan roi blaenoriaeth i’r mesurau sydd yn eu lle gan y cyflogwr i ddiogelu iechyd a lles y plentyn; a sicrhau na fyddai’r gyflogaeth yn digwydd yn ystod yr hyn y byddid yn cael ei ystyried fel y diwrnod ysgol. Byddai angen i’r awdurdod lleol drafod gyda’r cyflogwr pa gamau y mae’n eu cymryd i ddiogelu lles pobl ifanc, ac ystyried deddfwriaeth a chanllawiau Coronafeirws Llywodraeth Cymru wrth wneud unrhyw benderfyniadau. Ceir rhagor o wybodaeth a chanllawiau am y rheoliadau yma.

Ymysg y prif feysydd i’w hystyried mae’r canlynol:

  • a oes gan y plentyn gyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes?
  • mesurau cadw pellter cymdeithasol
  • cysylltiad disgwyliedig gyda’r cyhoedd
  • pa gyfarpar diogelu fydd ar gael, ee menig, hylif golchi dwylo ac ati?