Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Aileen Burmeister, Cymru Masnach Deg
 • Catherine Smith, Hybu Cig Cymru
 • Debbie Laubach, MediWales
 • Henry Clarke, RPD Law
 • Jerry Lawson, Frog Bikes
 • Louisa Petchey, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Nick Pearce, Object Matrix
 • Yr Athro. Nick Pidgeon, Prifysgol Caerdydd
 • Paul O’Donnell, y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol
 • Richard Leonard, Fforwm Modurol Cymru

Croeso a chyflwyniadau

Croesawodd Pennaeth Polisi Masnach Llywodraeth Cymru bawb i'r cyfarfod a gwahoddodd yr aelodau i gyflwyno eu hunain a dweud pa sefydliad roeddent yn ei gynrychioli.

Y diweddaraf am drafodaethau cytundebau masnach Llywodraeth y DU

Rhannodd Pennaeth Polisi Masnach Llywodraeth Cymru yr wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau ar Gytundeb Masnach Rydd Llywodraeth y DU gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel, Canada, India a’r Ynys Las.

Trafodaeth Bord Gron ar drafodaethau Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac India

Cafwyd trafodaeth bord gron i ddilyn a oedd yn canolbwyntio ar drafodaethau’r DU ag India. Roedd wedi'i rannu'n dri phwnc:

 • Allforio a Mewnforio
 • Newid Hinsawdd ac Iechyd y Cyhoedd
 • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Roedd y trafodaethau’n cwmpasu:

Allforio a mewnforio: cyfleoedd a rhwystrau

 • Dylanwad y gwrthdaro rhwng Wcráin a Rwsia ar drafodaethau.
 • Lleihau tariffau.
 • Pwysigrwydd tegwch yn y farchnad i fusnesau a sectorau Cymru.
 • Cyfleoedd ar gyfer llaeth a chig coch – gan gynnwys marchnad fwyd o'r radd flaenaf ar gyfer cig oen Cymru.
 • Cyfleoedd i weithgynhyrchwyr o Gymru yn y farchnad cerbydau trydan.
 • Cydnabod a derbyn cymwysterau proffesiynol.
 • Heriau technegol presennol megis rheolau a rheoliadau gwahanol mewn rhannau gwahanol o India.
 • Asesiadau cydymffurfio/cydnabyddiaeth gilyddol.
 • Pwysigrwydd eiddo deallusol – gan gynnwys cig oen Cymru; yr angen i ystyried ymagwedd at eiddo deallusol mewn meysydd fel hadau a chyffuriau generig a brechlynnau.

Newid hinsawdd ac iechyd y cyhoedd

 • Sut gall Cymru daro cydbwysedd rhwng bod yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang a manteisio ar gyfleoedd allforio? Cenedlaethau'r dyfodol a nodau llesiant.
 • Pwysigrwydd eiddo deallusol o ran cyfleoedd ar gyfer bioeconomi a chynhyrchu hydrogen.
 • Tariffau Amgylcheddol; datrys anghydfodau a thargedau amgylcheddol.
 • Iechyd y cyhoedd – mynediad at ymchwil; recriwtio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol; yr effaith ar waith lleol; asesiadau o'r effaith ar iechyd ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Cydraddoldeb a hawliau dynol

 • Safonau Llafur.
 • Cyfleoedd i fusnesau yrru safonau mewn perthynas â grymuso menywod, newid hinsawdd a safonau llafur.