Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol (drwy Teams)

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AS (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AS
 • Vaughan Gething AS
 • Lesley Griffiths AS
 • Julie James AS
 • Eluned Morgan AS
 • Ken Skates AS
 • Kirsty Williams AS
 • Jeremy Miles AS
 • Hannah Blythyn AS
 • Jane Hutt AS
 • Julie Morgan AS
 • Dafydd Elis Thomas AS
 • Lee Waters AS

Swyddogion

 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Will Whiteley, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Ian Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Kate Edmunds, Cynghorydd Arbennig
 • Sarah Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Jonathan Scourfield, Cynghorydd Polisi Arbenigol
 • Dewi Knight, Cynghorydd Arbenigol ar gyfer Diwygio Addysg
 • Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydgysylltu’r Argyfwng COVID-19
 • Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol
 • Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd
 • Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol
 • Helen Lentle, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd
 • Duncan Hamer, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes
 • Tom Smithson, Dirprwy Gyfarwyddwr Ailddechrau
 • Liz Lalley, Dirprwy Gyfarwyddwr Adfer
 • Terry Kowal, Uwch-gwnsler Deddfwriaethol
 • Neil Buffin, Uwch-gyfreithiwr

Eitem 1: Lefelau rhybudd COVID-19 yng Nghymru: Canllaw goleuadau traffig

1.1 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Gweinidogion mai diben y cyfarfod oedd ystyried yr angen i roi’r cyfyngiadau pellach, a gynigir yn y papur, ar waith yn ystod yr wythnosau nesaf, yn benodol ar ôl y Nadolig, i helpu i reoli lledaeniad y feirws.

1.2 Diben unrhyw gyfyngiadau oedd rheoli’r feirws a’i atal rhag lledaenu, gan ddiogelu pobl a darparu ymateb iechyd cyhoeddus i achosion, lledaeniad yr haint, neu halogiad gan y feirws. Rhaid bod bygythiad i iechyd y cyhoedd, ac roedd yn rhaid i’r cyfyngiadau fod yn gymesur â’r hyn yr oeddent yn bwriadu ei gyflawni.

1.3 Gwahoddodd y Prif Weinidog y Prif Swyddog Meddygol i roi trosolwg o’r cyfraddau trosglwyddo presennol.

1.4 Roedd nifer yr achosion yn parhau i godi, gyda thros 2,000 o achosion o’r haint wedi eu cofnodi’r diwrnod blaenorol. Bellach roedd oddeutu 345 o achosion ym mhob 100,000 o’r boblogaeth yng Nghymru, a oedd yn uwch na’r gyfradd drosglwyddo cyn dechrau’r cyfnod atal byr diweddar. Yn yr Alban, y gyfradd oedd ychydig dros 100 ym mhob 100,000, ac yn Lloegr oddeutu 150 ym mhob 100,000.

1.5 Roedd pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, ar wahân i Ynys Môn, yn adrodd bod cynnydd mewn achosion, ac yn anffodus roedd nifer y marwolaethau’n codi hefyd. Roedd hyn i gyd yn rhoi pwysau ar yr ysbytai.

1.6 Er bod posibilrwydd y gallai’r cyfyngiadau, a oedd wedi cael eu cyflwyno’n ddiweddar, ddod â rhywfaint o sefydlogrwydd, roedd pryder y gallai’r cyfraddau trosglwyddo gynyddu’n sylweddol yn ystod diwedd mis Rhagfyr a dechrau mis Ionawr, gan ei bod yn debygol bod mwy o bobl wedi ymgynnull yn ystod y pum diwrnod adeg y Nadolig. Felly, byddai’n bwysig i bobl osgoi bod yng nghwmni ei gilydd yn ystod y deg diwrnod cyn hynny.

1.7 Roedd y papur yn nodi cynigion ar gyfer gweithredu pedair Lefel Rhybudd yng Nghymru, a oedd yn adlewyrchu rhai agweddau ar y systemau yn yr Alban a Lloegr. Roedd tystiolaeth bod y systemau yn y gwledydd hyn wedi bod yn effeithiol. Oherwydd y cynnydd yn y cyfraddau trosglwyddo a oedd wedi eu hamlinellu gan y Prif Swyddog Meddygol, argymhellwyd y dylai’r Gweinidogion gytuno, mewn egwyddor, y dylid gweithredu cyfyngiadau Lefel Pedwar o 28 Rhagfyr, os nad oedd y cyfraddau trosglwyddo wedi gwella’n sylweddol cyn hynny. Byddai angen cyfathrebu’r posibilrwydd hwn i’r cyhoedd a busnesau cyn gynted â phosibl.

1.8 Nodwyd y byddai trafodaethau’n cael eu cynnal â’r gwasanaeth iechyd ynghylch cynllunio ar gyfer cynnydd yn nifer y derbyniadau sy’n gysylltiedig â COVID-19.

1.9 Cytunodd y Cabinet ei bod yn bwysig rhoi gwybod i’r cyhoedd cyn gynted â phosibl am y mesurau pellach sy’n cael eu hystyried gan y Llywodraeth, er mwyn rhoi amser i fusnesau baratoi, ac i’r Gweinidogion roi gwybod pa gymorth ariannol fyddai ar gael. Hefyd byddai’n bwysig rhoi digon o rybudd am y dyddiad pan fyddai’r cyfyngiadau’n cael eu codi.

1.10 Nawr oedd yr amser i Weinidogion drafod y cynigion hyn gyda’u rhanddeiliaid, cyn i’r Cabinet drafod ymhellach y prynhawn canlynol, er mwyn sicrhau y byddai’n bosibl gwneud cyhoeddiad ddydd Gwener.

1.11 O ran y cyfnod yn union cyn y Nadolig, adroddwyd bod dau Awdurdod Lleol, Caerffili a Rhondda Cynon Taf, wedi penderfynu cau ysgolion o ddydd Mercher 16 Rhagfyr. Byddai’r dydd Iau a’r dydd Gwener yr wythnos honno yn caniatáu i’r staff gefnogi’r trefniadau Profi, Olrhain, Diogelu.

1.12 Byddai cynllun cyfathrebu pwrpasol a fyddai’n canolbwyntio ar ymddygiad pobl cyn y Nadolig, gan dynnu sylw at y peryglon a oedd yn gysylltiedig â phobl yn ymgynnull. Byddai’n bwysig i fusnesau a’r cyhoedd ddeall na fyddai gan y Llywodraeth unrhyw ddewis ond gosod cyfyngiadau lefel Pedwar o 28 Rhagfyr, os nad oedd lleihad sylweddol yng nghyfradd trosglwyddo’r feirws cyn y Nadolig.

1.13 Cytunwyd y byddai’r Cabinet yn cyfarfod eto'r prynhawn canlynol i lunio’r trefniadau terfynol.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 100 KB.

Maint Ffeil 100 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.