Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC, y Prif Weinidog
 • Rebecca Evans AC
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC (drwy delegynadledda)
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Lee Waters AC
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)

Ymddiheuriadau

 • Dafydd Elis Thomas AC

Eitem 1: Cyhoeddi’r Gyllideb ddrafft

1.1 Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod wedi galw’r cyfarfod i benderfynu a ddylid gohirio cyhoeddi’r Gyllideb ddrafft tan ar ôl Etholiad Cyffredinol y DU ym mis Rhagfyr.

1.2 Ar ôl pwyso a mesur, cytunodd y Cabinet y dylid gohirio cyhoeddi’r Gyllideb tan ddydd Llun 16 Rhagfyr, ond dywedwyd y byddai’n bwysig ystyried pa gymorth y gellid ei gynnig i Lywodraeth Leol, yn enwedig o gofio ei dyletswydd i ymgynghori ar ei chyllidebau.

1.3 Cadarnhaodd y Gweinidogion y dylid cyhoeddi’r setliad Llywodraeth Leol yr un diwrnod â’r Gyllideb ddrafft; ond byddai angen sicrhau bod y ddogfennaeth yn darparu mwy o eglurder am grantiau unigol.

1.4 O ran amserlen ddiwygiedig y Gyllideb, byddai dadl yn cael ei chynnal ar y datganiad llafar ar y Gyllideb ddrafft ar 7 Ionawr, gyda’r ddadl wedi ei hamserlennu ar gyfer 4 Chwefror. Byddai’r Cabinet yn ystyried y Gyllideb derfynol yn yr wythnos yn dechrau 10 Chwefror, a byddai honno’n cael ei chyhoeddi wedyn ar 25 Chwefror, gyda’r ddadl arni’n cael ei chynnal ar 3 Mawrth. Byddai dadl ar y setliad Llywodraeth Leol yn cael ei chynnal wedyn ar y diwrnod canlynol.

1.5 Cytunodd y Cabinet y dylai swyddogion fwrw ymlaen â’r Gyllideb yn unol â’r hyn a drafodwyd.

Rhannu’r dudalen hon