Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Dafydd Elis-Thomas AC
 • Julie Morgan AC
 • Lee Waters AC
 • Shan Morgan – yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru 
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • David Davies – Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths – Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Julia Douch – Rheolwr Gweithredu ar gyfer Cyrff Cyhoeddus (eitem 4)
 • Usha Ladwa-Thomas – Swyddog Datblygu – Cyflawni Uniongyrchol (eitem 4)
 • Craig Greenland – Pennaeth yr Uned Penodiadau Cyhoeddus (eitem 4)
 • Uzo Iwobi – Cynghorydd Polisi Arbenigol (eitem 4)
 • Jon Luxton – Cynghorydd Polisi Arbenigol (eitem 4)
 • Ian Williams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cartrefi a Lleoedd (eitem 5)
 • Mark Williams – Pennaeth y Strategaeth Adfywio (eitem 5)

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 1. Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 a 18 Rhagfyr.

Eitem 2: Eitemau’r Prif Weinidog

Cysylltiadau â Llywodraeth y DU

 1. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet fod nifer o faterion rhynglywodraethol allweddol y byddai'n rhaid eu hystyried yn dilyn canlyniad Etholiad Cyffredinol Senedd y DU. Roedd hyn yn cynnwys y cwestiwn o roi cydsyniad deddfwriaethol i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael).
 2. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet ei fod wedi cael sgyrsiau ffôn gyda Phrif Weinidog y DU, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Phrif Weinidog yr Alban ers yr etholiad.

Eitem 3: Busnes y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn

 1. Ystyriodd y Cabinet gynnwys grid y Cyfarfodydd Llawn, gan nodi bod un cwestiwn amserol wedi cael ei gyflwyno hyd yma ar ddyfodol cynhyrchu dur ym Mhort Talbot.

Eitem 4: Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus CAB(19-20)24

 1. Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip y papur, a oedd yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru.
 2. Y nod oedd gwella amrywiaeth mewn bywyd cyhoeddus. Byddai'r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gwneud iawn am y ffaith nad yw’r broses penodiadau cyhoeddus yn dryloyw nac yn agored wrth fynd i'r afael â diffyg 'profiadau bywyd' darpar ymgeiswyr ac aelodau o'r bwrdd.
 3. Roedd y strategaeth yn cynnwys gweledigaeth y dylai poblogaeth Cymru gael ei hadlewyrchu yng nghyrff cyhoeddus Cymru. Roedd hefyd yn canolbwyntio ar wella'r broses o recriwtio i'r byrddau rheoleiddiedig a reolir gan Lywodraeth Cymru. Byddai modd trosglwyddo'r arferion da a ddatblygodd o'r strategaeth hon i fyrddau heb eu rheoleiddio a byrddau eraill yng Nghymru.
 4. Croesawodd y Cabinet y papur gan longyfarch yr holl swyddogion a oedd wedi cymryd rhan yn y broses o ddatblygu'r Strategaeth.
 5. Nodwyd y byddai dwy flynedd gyntaf y Strategaeth yn canolbwyntio ar gefnogi pobl anabl, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i gael eu penodi i swyddi cyhoeddus.
 6. Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Eitem 5: Yr Egwyddor Canol Trefi’n Gyntaf

 1. Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol y papur, a oedd yn gofyn i'r Cabinet fabwysiadu egwyddor Canol Trefi'n Gyntaf a fyddai’n llywio penderfyniadau ynglŷn â lleoliad swyddfeydd, cyfleusterau a gwasanaethau yng Nghymru.  
 2. Croesawodd y Cabinet y papur.
 3. Cymeradwyodd y Cabinet y papur.