Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Vaughan Gething AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Dafydd Elis Thomas AC
 • Lee Waters AC
 • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa'r Prif Weinidog
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat y Prif Weinidog
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol
 • Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbenig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbenig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbenig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbenig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbenig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbenig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbenig
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbenig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbenig
 • Christopher W Morgan, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol ESNR 
 • Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a’r Rhanbarthau
 • Chrishan Kamalan, Cyfarwyddwr Cyffredinol Coronafeirws

Ymddiheuriadau

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC
 • Ken Skates AC

Eitem 1: Cyflwyniad ac eitemau'r Cadeirydd

 1. Hysbysodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cabinet fod y Prif Weinidog wedi gofyn iddo gadeirio'r cyfarfod, a oedd wedi'i drefnu i ystyried yr asesiadau risg diweddaraf a pharatoadau Llywodraeth Cymru ar gyfer lledaeniad y coronafeirws, COVID-19.
 2. Roedd y sefyllfa'n symud yn gyflym ac roedd yn hanfodol bod pob Gweinidog yn cael ei hysbysu'n llawn am y datblygiadau. Roedd cynllun gweithredu'r pedair gwlad ar gyfer y coronafeirws, a oedd yn amlinellu'r ymateb ledled y DU, wedi cael ei gyhoeddi y diwrnod cynt.  Byddai hyn yn helpu gyda'r ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus.

Eitem 2. Asesiad risg a’r cyngor diweddaraf: y Prif Swyddog Meddygol

 1. Gwahoddodd y Gweinidog  Iechyd a Gwasanaethau Gymdeithasol y Prif Swyddog Meddygol i friffio'r Cabinet ar yr asesiad risg a'r cyngor diweddaraf.
 2. Roedd wyth wythnos wedi mynd heibio ers yr achos cyntaf i gael ei adrodd yn Tsieina. Hyd yn hyn roedd dros 87,000 o achosion ledled y byd, gydag ychydig o dan 3,000 o farwolaethau wedi'u hadrodd yn Tsieina. Roedd achosion difrifol hefyd yn Ne Korea, Iran a Gogledd yr Eidal.
 3. Ddydd Mawrth, roedd 51 o achosion wedi'u nodi yn y DU, gyda mwy ohonynt yn cael eu hadrodd dros nos. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn deillio o bobl a oedd wedi dychwelyd o ardaloedd heintiedig, ond roedd dau wedi dal y feirws o fewn y DU ac roedd disgwyl y byddai mwy. Hyd yn hyn, dim ond un achos a oedd wedi’i gofnodi yng Nghymru.
 4. Yn wahanol i'r ffliw tymhorol, roedd yn amheus a fyddai'r gwanwyn yn arwain at unrhyw welliannau. Ar y camau cyfyngu ac ymchwil yr oedd y pwyslais ar hyn o bryd, ond roedd cynllunio ar gyfer oedi a lliniaru eisoes yn digwydd. Byddai hyn yn rhoi mwy o amser i'r GIG baratoi ar gyfer cynydd yn yr haint.
 5. Yn anffodus, byddai’n cymryd peth amser cyn y gellid datblygu brechlyn ac nid oedd unrhyw feddyginiaeth wrthfeirysol benodol wedi'i phrofi. Felly, roedd yn bwysig ystyried y goblygiadau y tu hwnt i'r GIG.

Eitem 3: Camau gweithredu gan Lywodraeth y DU a llywodraethiant mewnol ac Iechyd ac Argyfyngau: Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol

Gwahoddodd y Gweinidog dros Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol y Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y camau gweithredu yr oedd Llywodraeth y DU yn eu cymryd a'r strwythur llywodraethiant mewnol ar gyfer ymdrin ag iechyd ac argyfyngau.

Eitem 4: Cyfathrebu: Cyfarwyddwr: Pennaeth Cyfathrebu Strategol

 1. Gwahoddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Pennaeth Cyfathrebu Strategol i roi trosolwg o faterion cyfathrebu.

Eitem 5: Diweddglo

 1. Diolchodd y Cabinet i'r Prif Swyddog Meddygol, y Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol a'r Pennaeth Cyfathrebu Strategol am eu cyflwyniadau.
 2. Byddai gan y Cabinet gyfle pellach i drafod datblygiadau yn ei gyfarfod rheolaidd y dydd Mawrth canlynol a byddai grŵp craidd o Weinidogion yn cyfarfod bob wythnos ar ddydd Mercher.

Rhannu’r dudalen hon