Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Rebecca Evans AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Julie Morgan AC (eitem 5)
 • Shan Morgan – Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason – Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • David Davies – Cynghorydd Arbennig
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye – Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr y Trysorlys (eitem 3)
 • Anna Adams – Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth Trethi: Strategaeth ac Ymgysylltu (eitem 3)
 • Ceri Witchard – Dirprwy Gyfarwyddwr, Tir, Natur a Choedwigaeth (eitem 4)
 • Alison Kitchener – Dirprwy Bennaeth Is-adran y Môr a Physgodfeydd (eitem 4)
 • Sue Essex – (ymwelydd allanol) (eitem 4)
 • Andrew Goodall – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 5)
 • Albert Heaney – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio (eitem 5)
 • Jonathan Scourfield – Cynghorydd Polisi Arbenigol – Gofal Cymdeithasol (eitem 5)

Ymddiheuriadau

 • Mark Drakeford AC
 • Ken Skates AC

Nododd y Cabinet y byddai’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yn cadeirio’r cyfarfod gan fod y Prif Weinidog yn sâl.

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion cyfarfodydd y 4 a’r 6 Tachwedd.

Eitem 2: Busnes y llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn

2.1 Nododd y Cabinet gynnwys grid y Cyfarfodydd Llawn.

Eitem 3: Datblygu dull gweithredu strategol ar gyfer gweithredu system drethi CAB(19-20)19

3.1 Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet ystyried datblygu dull gweithredu mwy strategol ar gyfer gweithredu’r system drethi bresennol a system drethi’r dyfodol yng Nghymru.

3.2 Roedd y Fframwaith Polisi Trethi yn nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu system drethi yng Nghymru, ac roedd yn cynnwys meini prawf er mwyn sicrhau bod y system yn glir, yn sefydlog, yn flaengar, ac yn drylwyr. Roedd y Fframwaith hefyd yn gyfle i ddatblygu dull o weithredu system drethi ar gyfer Cymru yn benodol.

3.3 Roedd datganoli cyllidol yn cynrychioli cam newydd yn y broses ddatganoli, ac er mwyn gwireddu’r pwerau newydd yn llawn a chreu dull gweithredu a fyddai’n unigryw i Gymru, roedd angen sicrhau cytundeb rhwng yr awdurdodau sy’n casglu trethi a Llywodraeth Cymru.

3.4 Er mwyn cyflawni hynny, byddai’n rhaid cydweithio gyda phartneriaid i lunio cytundeb ar y cyd a fyddai’n nodi’r disgwyliadau o safbwynt pobl, busnesau, a sefydliadau eraill sy’n talu trethi yng Nghymru. Er na fyddai hwnnw’n cyfateb i ganllaw technegol, byddai’n darparu gwybodaeth y gallai awdurdodau trethi, yn ogystal â’r rheini sy’n creu polisïau ategol, gyfeirio ati.

3.5 Roedd swyddogion yn bwriadu gweithio’n agos gydag Awdurdod Cyllid Cymru, CThEM, a Llywodraeth Leol yng Nghymru er mwyn mynd ati i ystyried a datblygu egwyddorion a’r materion a fyddai’n berthnasol i ddull o weithredu system drethi yng Nghymru. Y nod oedd cynnal cydbwysedd rhwng lleihau’r baich ar bobl cymaint â phosibl, drwy fod y gwaith o gasglu unrhyw dreth yn cael ei gyflawni mewn modd mor effeithlon â phosibl, a sicrhau bod pawb yn parhau i dalu’r trethi yr oeddent i fod i dalu er mwyn inni allu darparu gwasanaethau cyhoeddus o safon uchel. Roedd y papur yn cynnwys nifer o egwyddorion a materion y gellid eu cynnwys yn y cytundeb arfaethedig.

3.6 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Eitem 4: Cynllun Twf Amgylcheddol CAB(19-20)14

4.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet gytuno i gwmpas a bwriadau polisi cyffredinol y Cynllun Twf Amgylcheddol.

4.2 Byddai’r cynllun hwn yn adlewyrchu naratif trosfwaol ar gyfer gweithredu ar draws Llywodraeth Cymru er mwyn creu Cymru wyrddach. Byddai’n nodi’r dull gweithredu strategol ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

4.3 Croesawodd y Cabinet y papur a chyfraniad Sue Essex at y gwaith o ddarparu’r cynllun.

4.4 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Eitem 5: Ymestyn Rhianta Corfforaethol ar draws Gwasanaethau Cyhoeddus – Plant sy’n Derbyn Gofal CAB(19-20)18

5.1 Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet nodi’r rhaglen waith a oedd yn cael ei gweithredu ar draws y Llywodraeth i gefnogi rhianta corfforaethol.

5.2 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 99 KB.

Maint Ffeil 99 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.