Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd – rhan o’r cyfarfod*)
 • Rebecca Evans AC (Cadeirydd – rhan o’r cyfarfod*)
 • Vaughan Gething AC (drwy ddolen fideo – rhan o’r cyfarfod)
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Jeremy Miles AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Dafydd Elis Thomas AC
 • Julie Morgan AC
 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig (drwy ddolen fideo – rhan o’r cyfarfod)
 • Mitch Theaker, Cynghorydd Arbennig
 • Gareth Williams, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru
 • Jonathan Scofield, Cynghorydd Polisi Arbenigol

Ymddiheuriadau

 • Lee Waters AC

(*Gadawodd y Prif Weinidog y cyfarfod hanner ffordd drwy eitem 2 i fynychu cyfarfod Ystafell Friffio Swyddfa’r Cabinet.)

Eitem 1: Cyllideb y DU: Y goblygiadau ar gyfer Cymru

 1. Rhoddodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yr wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ynglŷn â goblygiadau cyllidol Cyllideb y DU i Gymru, a sut y byddai’n effeithio ar y cynlluniau a gyhoeddwyd ar gyfer 2020-21. Nodwyd bod diweddariad gan y Prif Economegydd, a oedd yn canolbwyntio ar asesiad a rhagolygon economaidd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, wedi cael ei anfon at Weinidogion mewn gohebiaeth.
 2. Byddai £360m ychwanegol ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 2020-21, ac o hynny byddai £122m ar gyfer refeniw, £239m ar gyfer cyfalaf cyffredinol, a £3m wedi ei glustnodi ar gyfer trafodiadau ariannol.
 3. Ac eithrio £40m ychwanegol ar gyfer y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Iechyd ac Ymchwil a’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, nid oedd y mesurau dros dro i ymateb i’r coronafeirws, megis y cymorth rhyddhad ardrethi busnes a’r gronfa o £5bn ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, yn ymddangos yn y Gyllideb. Roedd y Gweinidog yn aros i gael eglurder gan Whitehall ynglŷn â’r ffigurau hyn.
 4. Roedd y Canghellor wedi cadarnhau y byddai’r Adolygiad o Wariant yn cael ei gynnal mewn modd sy’n cadw at reolau cyllidol presennol Llywodraeth y DU, ac y byddai’n dod i ben fis Gorffennaf.
 5. Nodwyd bod y Gweinidog yn bwriadu rhoi datganiad i’r Senedd ar effeithiau’r gyllideb, a sut y byddai’r rhagolygon macro-economaidd newydd yn debygol o effeithio ar refeniw trethi datganoledig a’r addasiadau cysylltiedig i’r grant bloc.

Eitem 2: Coronafeirws (COVID-19)

 1. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Cabinet fod Gweinidogion wedi trafod mesurau pellach ar gyfer helpu i reoli’r coronafeirws, megis cynigion ar gyfer cyfnodau ynysu saith diwrnod a rheoli cynulliadau torfol, yng nghyfarfod Ystafell Friffio Swyddfa’r Cabinet ddydd Iau.
 2. Ddydd Gwener, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nifer o fesurau, yn seiliedig ar gyngor gan weithwyr meddygol proffesiynol, a oedd yn cynnwys atal dros dro apwyntiadau arferol cleifion allanol a derbyniadau llawfeddygol nad oeddent yn rhai brys. Byddai Cymru hefyd yn dechrau cynnal profion rheolaidd i weithwyr allweddol yn unig.
 3. Nodwyd y byddai sesiynau briffio dyddiol i’r wasg yn cael eu cynnal, ac y byddai’r sesiynau hyn, a fyddai’n cael eu cynnal am 9:30, yn cael eu harwain gan Weinidogion gan amlaf.

Rhannu’r dudalen hon