Neidio i'r prif gynnwy

Present

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC, Prif Weinidog (o eitem 3)
 • Rebecca Evans AC
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Jo Salway, Pennaeth Swyddfa'r Cabinet
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye – Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys (eitem 3)
 • Matthew Wellington, Pennaeth Cyflawni'r Gyllideb (eitem 3)
 • Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a'r Môr (eitem 4 a 5)
 • Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd Aer, Sŵn a Chemegau (eitem 4)
 • Alex Hicks, Pennaeth Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus (eitem 5)

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

1.1 Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Medi.

Eitem 2: Busnes y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn

2.1 Nododd y Cabinet grid y Cyfarfodydd Llawn.

Eitem 3: Cyllideb Ddrafft 2020 to 2021

3.1 Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd y papur, a ofynnodd i'r Cabinet nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau'r gyllideb a chymeradwyo'r dyraniadau MEG dangosol.

3.2 Cydnabu'r Gweinidogion y gallai canlyniad y trafodaethau ar Brexit gael effeithiau sylweddol ar yr holl gynigion yn y papur.

3.3 Nododd y Gweinidogion y gallai Cyllideb Llywodraeth y DU, a oedd wedi'i hamserlennu ar gyfer 6 Tachwedd, gael effaith fawr ar gynlluniau gwario'r Llywodraeth.

Eitem 4: Ymgynghoriad ar y Cynllun Aer Glân

4.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y papur, a ofynnodd Cabinet gymeradwyo'r camau gweithredu arfaethedig a gâi eu cynnwys yn y Cynllun Aer Glân drafft. Y nod oedd cyhoeddi'r ymgynghoriad erbyn Rhagfyr 2019.

4.2 Croesawodd y Cabinet y papur, a'r ffaith bod negeseuon yn ymddangos ochr yn ochr ag arwyddion ffordd terfyn cyflymder o 50 mya i nod bod ‘Llygredd aer yn lladd’.

4.3 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Eitem 5: Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd

5.1 Cyflwynodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y papur, a ofynnodd Cabinet gymeradwyo ‘Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd. Y bwriad oedd y câi'r cynllun addasu ei gyhoeddi cyn toriad y Nadolig.

5.2 Yn dilyn cytundeb y Cabinet, yn Rhagfyr 2018, cyhoeddwyd y cynllun addasu drafft ar y newid yn yr hinsawdd at ddibenion ymgynghori ac fe gyhoeddwyd crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ym Mehefin 2019.

5.3 Roedd y themâu allweddol a oedd yn deillio o'r ymgynghoriad yn cynnwys diffyg teimlad o frys, prinder manylion i fonitro a gwerthuso cynnydd ac angen am strwythur llywodraethiant cliriach. Ymhellach, roedd yn bwysig egluro pwy oedd yn gyfrifol am gyflawni'r llu o gamau gweithredu, cynhyrchu fersiwn gryno o'r cynllun gweithredu ac esbonio sut yr oedd y Llywodraeth yn bwriadu cyfathrebu am risg i'r hinsawdd wrth feithrin y gallu i addasu ar yr un pryd.

5.4 Cydnabuwyd bod Cymru bellach yn dioddef effaith y newid yn yr hinsawdd. Cydnabuwyd bod y DU wedi gweld yr haf mwyaf poeth ar y cyd yn 2018 ers i gofnodion ddechrau, a gafodd effaith ar y gymuned amaethyddol. Hefyd yr Hydref blaenorol  achosodd storm Callum y llifogydd gwaethaf yng Nghymru ers 30 o flynyddoedd.

5.5 Roedd yn orfodol, felly, gymryd camau sylweddol yn awr i addasu, yn hytrach nag aros nes ei bod yn rhy hwyr, a thrwy hynny cadw'r effeithiau negyddol ar fywydau pobl a'r canlyniadau costus i'r lleiaf posibl.

5.6 Er i'r cynllun nodi'r camau gweithredu sy'n cael eu symud ymlaen gan Weinidogion Cymru roedd dibyniaeth allweddol mewn nifer o achosion ar gynlluniau a meysydd cyflenwi eraill, a hynny ar draws pob portffolio. Roedd angen sicrhau bod buddsoddiadau strategol mawr yn ymwybodol o'r risgiau i'r newid yn yr hinsawdd a bod addasu'n rhan annatod o ddyluniad y polisïau a'r prosiectau hyn o'r cychwyn cyntaf.

5.7 Croesawodd y Cabinet y papur.

5.8 Cymeradwyodd y Cabinet y papur.

Rhannu’r dudalen hon