Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Vaughan Gething AC
 • Lesley Griffiths AC
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jane Hutt AC
 • Dafydd Elis Thomas
 • Lee Waters
 • Shan Morgan, Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol
 • Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru   
 • Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet 
 • Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler, Cynghorydd Arbennig
 • Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye, Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig 
 • Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Slade, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (eitem 4)
 • Marion Stapleton, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Economi Sylfaenol (eitem 4)

Ymddiheuriadau

 • Rebecca Evans AC
 • Jeremy Miles AC

Eitem 1: Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 1. Cymeradwyodd y Cabinet gofnodion 25 Chwefror, 2 a 4 Mawrth.

Eitem 2: Eitemau’r Prif Weinidog

Coronafeirws – COVID-19

 1. Rhoddodd y Prif Weinidog adborth i’r Cabinet o gyfarfod Ystafell Friffio Swyddfa’r Cabinet Llywodraeth y DU, a oedd wedi cael ei gynnal y diwrnod blaenorol. Roedd y prif negeseuon yn ymwneud â’r feirws yn lledaenu o fewn y DU, a phryd y dylid cyflwyno mesurau mwy llym i gyfyngu ar symudiadau pobl. Gan fod chwe achos yng Nghymru, nid nawr oedd yr amser i gyflwyno mesurau o’r fath. Pe baent yn cael eu gweithredu’n rhy gynnar, mae’n debygol y byddai’r boblogaeth yn llai tebygol o ymateb i negeseuon pan fyddai’r feirws yn lledu mewn modd mwy ffyrnig.
 2. Byddai cyfarfodydd Ystafell Friffio Swyddfa’r Cabinet i Weinidogion yn parhau i gael eu cynnal ar ddydd Llun a dydd Mercher, a byddai cyfarfodydd a arweinid gan swyddogion yn cael eu cynnal yn ddyddiol, gyda’r posibilrwydd o ymestyn hynny i’w cynnal ar benwythnosau.
 3. Byddai’n bwysig i Weinidogion drafod materion yn ymwneud â chynllunio cydnerthedd gyda’u rhanddeiliaid yn y sector cyhoeddus ac yn y sector preifat, er mwyn sicrhau eu bod wedi paratoi ar gyfer cyfnod pan na fyddai eu gweithlu mewn sefyllfa i allu gweithio’n effeithiol.
 4. Bellach, prif flaenoriaeth cyfathrebu’r Llywodraeth oedd cynllunio ar gyfer cyfnod pan fyddai’r feirws yn lledu’n gyflym, a byddai’n rhaid i unrhyw negeseuon fod yn glir, yn gryno ac yn syml.

Eitem 3: Busnes y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn

 1. Ystyriodd y Cabinet gynnwys grid y Cyfarfodydd Llawn, gan nodi y byddai’r sesiwn yn dechrau am 1pm y diwrnod hwnnw er mwyn rhoi amser i gyfnod tri Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru). Y gobaith oedd y byddai cyfnod tri yn cael ei gwblhau'r diwrnod hwnnw.

Eitem 4: Yr Economi Sylfaenol

Cyflwynodd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet ystyried cynigion ar gyfer bwrw ymlaen â’r dull gweithredu sy’n seiliedig ar yr Economi Sylfaenol.

Cymeradwyodd y Cabinet y rhan fwyaf o’r papur.

Rhannu’r dudalen hon