Neidio i'r prif gynnwy

Yn bresennol

 • Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC (Cadeirydd)
 • Rebecca Evans AC 
 • Lesley Griffiths AC 
 • Julie James AC
 • Eluned Morgan AC 
 • Ken Skates AC
 • Kirsty Williams AC
 • Jeremy Miles AC
 • Jane Hutt AC
 • Hannah Blythyn AC
 • Julie Morgan AC
 • Dafydd Elis Thomas AC
 • Lee Waters AC
 • Shan Morgan – Yr Ysgrifennydd Parhaol
 • Des Clifford – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog
 • Carys Evans – Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru
 • Will Whiteley – Pennaeth Is-adran y Cabinet
 • Toby Mason – Pennaeth Cyfathrebu Strategol
 • Jane Runeckles – Cynghorydd Arbennig
 • David Davies – Cynghorydd Arbennig
 • Alex Bevan – Cynghorydd Arbennig
 • Dan Butler – Cynghorydd Arbennig
 • Sara Faye – Cynghorydd Arbennig
 • Andrew Johnson – Cynghorydd Arbennig
 • Clare Jenkins – Cynghorydd Arbennig
 • Mitch Theaker – Cynghorydd Arbennig
 • Tom Woodward – Cynghorydd Arbennig
 • Christopher W Morgan – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion)
 • Damian Roche – Ysgrifenyddiaeth y Cabinet
 • Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru
 • Margaret Davies, Dirp – rwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol

Ymddiheu-riadau

 • Vaughan Gething AC

Eitem 1: Gyllideb Derfynol 2020 i 2021 CAB(19-20)42

 1. Cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd y papur, a oedd yn gofyn i’r Cabinet gytuno ar y Gyllideb derfynol ar gyfer 2020-21. 
 2. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, roedd Llywodraeth y DU wedi symud at gynnal un digwyddiad cyllidol sengl yn yr hydref, fel arfer rhwng y drafft a Chyllidebau terfynol Cymru, a fyddai wedi creu mwy o gyfle i ymateb. Fodd bynnag, eleni, roedd Cyllideb y DU wedi cael ei hamserlennu i’w chynnal wythnos ar ôl y ddadl ar y Gyllideb derfynol, ar 11 Mawrth.
 3. Ar ben hynny, wythnos cyn cyhoeddi’r Ail Gyllideb Atodol, cadarnhaodd Llywodraeth y DU gyllid canlyniadol cadarnhaol a negyddol ar gyfer 2019-20.
 4. Wrth gymharu’r rhagdybiaethau cynllunio ar gyfer 2019-20, gwelwyd mai canlyniad net yr addasiadau hyn oedd codiad o £19m yn y refeniw, ond gostyngiadau o £106m o ran cyllid Trafodiadau Ariannol a bron i £100m o ran cyfalaf cyffredinol.    
 5. Nid oedd addasiadau ar y raddfa hon yn ystod y cyfnod hwn yn y flwyddyn ariannol yn gydnaws ag ysbryd y Datganiad o Bolisi Cyllid, a dyma enghraifft arall o Lywodraeth y DU yn anwybyddu egwyddorion a nodwyd yn y Datganiad hwnnw. Roedd y Gweinidog wedi ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys i wrthwynebu’r egwyddor bod y newidiadau’n cael eu gwneud mor hwyr yn y flwyddyn ariannol.
 6. Er mwyn lliniaru’r penderfyniadau hyn, byddai’r gostyngiadau o ran Trafodiadau Ariannol yn cael eu hamsugno yn ystod y flwyddyn ac roedd yr hyblygrwydd mwyaf posibl wedi ei sicrhau gan Drysorlys y DU i reoli’r addasiadau eraill yn ystod 2020-21.
 7. Oherwydd yr amgylchiadau hyn, dim ond nifer bach o newidiadau technegol i Gyllideb 2020-21 a gafodd eu cynnig.
 8. Cymeradwyodd y Cabinet y papur, gan nodi y byddai’r Gyllideb Derfynol yn cael ei chyhoeddi ar 25 Chwefror ac y byddai dadl arni yn y Siambr ar 3 Mawrth.

Rhannu’r dudalen hon